Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2005-11-30 19:08:49    
Nga cho r��ng My� va� kh��i Na-t� pha�i ga�nh chi�u tra�ch nhi��m tr���c ti�nh hi�nh c�ng th��ng cu�a Trung A�

Xin Hua
Theo tin T�n hoa xa� , nga�y 29 ,t��ng th� ky� ���i ���ng an ninh Nga cho bi��t , My� va� kh��i Na-t� pha�i ga�nh chi�u tra�ch nhi��m tr���c ti�nh hi�nh c�ng th��ng cu�a Trung A� .

Pha�t bi��u ta�i phi�n ho�p th���ng l�� u�y ban th� ky� h��i ���ng an ninh T�� ch��c hi��p ���c an ninh t��p th�� cu�a c��ng ���ng ca�c qu��c gia ���c l��p di��n ra cu�ng nga�y , �ng I-van-n��p no�i , c� quan chi�nh tri� va� qu�n s�� cu�a kh��i Na-t� va� My� c�� a�p sa�t va�o Trung A� , khi��n ti�nh hi�nh �� khu v��c do T�� ch��c an ninh T��p th�� chi�u tra�ch nhi��m tr�� n�n c�ng th��ng . V��i ca�i c�� thu�c ���y t�� do va� d�n chu� , kh��i Na-t� va� My� toan can thi��p ���i s��ng chi�nh tri� cu�a ca�c qu��c gia ���c l��p m��i ta�i khu v��c na�y b��ng ca�c hi�nh th��c nh� g�y s��c e�p cho nha� ���ng cu�c �i�a ph��ng .

�ng I-van-n��p n�u ro� , xe�t v�� ti�nh hi�nh ph��c ta�p hi��n nay , cu��c ���i thoa�i mang ti�nh x�y d��ng gi��a ca�c n���c tha�nh vi�n cu�a T�� ch��c hi��p ���c an ninh t��p th�� c��n pha�i ��a l�n tri�nh ��� cao h�n . T�� ch��c na�y c��n pha�i t�ng c���ng m��i li�n h�� v��i Li�n h��p qu��c va� ca�c t�� ch��c qu��c t�� kha�c , a�p du�ng bi��n pha�p th��c t�� ��� tri��n khai ���i thoa�i v��i kh��i Na-t� .

�ng I-van-n��p ���ng th��i ba�y to� , Nga ch�a xem xe�t vi��c x�y d��ng b��t c�� c�n c�� qu�n s�� na�o ta�i khu v��c Trung A� .