Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2005-11-30 19:10:20    
Chi�nh phu� Su-��ng va� l��c l���ng ch��ng chi�nh phu� �a-ph� b��t ���u vo�ng 7 cu��c �a�m pha�n ho�a bi�nh

cri
Theo tin T��ng h��p cu�a �a�i chu�ng t�i , nga�y 29 ta�i A-bu-gia , thu� �� Ri-gi�-ri-a , �a�i bi��u cu�a chi�nh phu� Su-��ng va� �a�i bi��u cu�a hai l��c l���ng ch��ng chi�nh phu� �a-ph� b��t ���u vo�ng 7 cu��c �a�m pha�n ho�a bi�nh , nh��m ti�m ki��m gia�i pha�p cu��i cu�ng cho cu��c khu�ng hoa�ng �a-ph� trong khu�n kh�� cu�a Li�n minh Ch�u Phi .

Quan ch��c cu�a Li�n minh Ch�u Phi cho bi��t , vo�ng �a�m pha�n ho�a bi�nh na�y chu� y��u tha�o lu��n bi��n pha�p gia�i quy��t chi�nh tri� cu��c xung ���t �a-ph� , trong �o� k�� ca� ca�c v��n ��� nh� : chia se� quy��n l��c va� ta�i nguy�n khu v��c �a-ph� , an ninh khu v��c , gia�i quy��t khu�ng hoa�ng nh�n �a�o v.v .

Quan ch��c Li�n minh Ch�u Phi no�i , Li�n minh Ch�u Phi se� thu�c ���y ca�c b�n �i ���n hi��p nghi� ho�a bi�nh toa�n di��n v�� ca�c v��n ��� no�i tr�n trong vo�ng �a�m pha�n ho�a bi�nh l��n na�y , song Li�n minh Ch�u Phi se� kh�ng ��a ra th��i gian bi��u cho cu��c �a�m pha�n ho�a bi�nh l��n na�y .

Cu�ng nga�y , t��ng th� ky� Li�n h��p qu��c An-nan ra tuy�n b�� , ba�y to� hoan ngh�nh ca�c b�n h��u quan kh�i phu�c cu��c �a�m pha�n ho�a bi�nh v�� v��n ��� �a-ph� Su-��ng .