Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2005-11-30 19:10:33    
Thu� t���ng I-r��c sang th�m A-r��p X�-u�t b��t thi�nh li�nh

Xin Hua
Theo tin T�n hoa xa� , nga�y 29 , thu� t���ng I-r��c Ja-pha-ri �a� t��i thu� �� Ri-ya�t cu�a A-r��p X�-u�t ti��n ha�nh chuy��n th�m ng��n ngu�i n���c na�y m��t ca�ch b��t thi�nh li�nh trong ti�nh hi�nh ch�a tuy�n b�� v��i b�n ngoa�i .

Trong th��i gian �� th�m , qu��c v��ng A-r��p X�-u�t A�p-�un-la �a� ti��p �ng Ja-pha-ri , hai b�n �a� trao ���i nh��n xe�t v�� ca�c v��n ��� nh� : ti�nh hi�nh I-r��c , ti�nh hi�nh khu v��c hi��n nay v.v .

T��i cu�ng nga�y , hoa�ng tha�i t�� A-r��p X�-u�t , pho� thu� t���ng ki�m b�� tr���ng qu��c pho�ng va� ha�ng kh�ng , t��ng tr���ng l��c l���ng vu� trang A-r��p X�-u�t Sun-tan �a� h��i �a�m v��i thu� t���ng Ja-pha-ri .

�ng Ja-pha-ri no�i , A-r��p X�-u�t la� n���c quan tro�ng trong th�� gi��i A-r��p va� tr�n tr���ng qu��c t�� , A-r��p X�-u�t ���ng v�� b�n I-r��c khi I-r��c g��p pha�i kho� kh�n la� �i��u co� y� nghi�a quan tro�ng .