Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2005-11-30 19:10:46    
�ng V��ng Ta�i Hy k�u go�i ng���i Hoa �o�ng go�p nhi��u h�n cho vi��c pha�n ���i "�a�i Loan ���c l��p" va� xu�c ti��n th��ng nh��t

Xin Hua

 

Theo T�n hoa xa�: Pha�t bi��u ta�i cu��c to�a �a�m v��i ca�c gi��i ho�c thu��t ng���i Hoa ta�i Niu O�oc nga�y 29, pho� chu� nhi��m V�n pho�ng c�ng vi��c �a�i Loan Qu��c vu� vi��n Trung Qu��c V��ng Ta�i Hy k�u go�i ca�c ki��u ba�o �� My� �o�ng go�p nhi��u h�n cho vi��c pha�n ���i "�a�i Loan ���c l��p" va� xu�c ti��n th��ng nh��t.

�ng n�u ro�, m��c du� hi��n nay ti�nh hi�nh hai b�� eo bi��n �a�i Loan co� ph��n ho�a hoa�n, nh�ng l��p tr���ng "thu�c ���y �a�i Loan ���c l��p" cu�a nha� ���ng cu�c �a�i Loan v��n kh�ng thay ���i, th�� l��c "thu�c ���y �a�i Loan ���c l��p" cu�ng ch�a ch��m d��t ca�c hoa�t ���ng chia c��t cu�a chu�ng.

1  2