Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2005-11-30 17:26:35    
Trung Qu��c t��p trung t��n c�ng va� pho�ng ng��a t��i pha�m c�ng ngh�� m��i t�� ���u ngu��n

cri
CRI : Nh��ng n�m g��n ��y s�� thu� bao �i��n thoa�i di ���ng, s� du�ng In-t�-ne�t va� the� ng�n ha�ng �� Trung Qu��c t�ng ma�nh. Cu�ng nh� nhi��u sa�n ph��m c�ng ngh�� m��i kha�c, nh��ng c�ng cu� na�y cu�ng bi� m��t s�� ke� x��u l��i du�ng trong khi no� mang la�i s�� thu��n ti��n cho ng���i d�n, g�y l�n m��i nguy ha�i m��i cho xa� h��i. ��� gia�i quy��t v��n ��� na�y, nga�nh h��u quan cu�a Chi�nh phu� Trung Qu��c g��n ��y �a� ph��i h��p ha�nh ���ng, a�p du�ng ca�c bi��n pha�p ki��m soa�t va� d�� pho�ng t�� ���u ngu��n.

T��i pha�m nh��n tin ng��n qua �i��n thoa�i di ���ng la� m��t loa�i t��i pha�m c�ng ngh�� m��i th���ng g��p �� Trung Qu��c hi��n nay. Hi��n nay Trung Qu��c co� h�n 300 tri��u thu� bao �i��n thoa�i di ���ng, v��i ���c �i��m thu��n ti��n va� gia� re�, nh��n tin ng��n qua �i��n thoa�i di ���ng �a� ����c mo�i ng���i s�� du�ng r��ng ra�i, bi�nh qu�n m��i nga�y �� Trung Qu��c co� t��i 500 tri��u tin ng��n. Theo pha�n a�nh, h��u nh� ma�y �i��n thoa�i di ���ng na�o ���u t��ng nh��n ����c nh��ng tin nh��n tra�i phe�p, trong th��i gian g��n ��y nh��ng vu� a�n gian l��n ma�o danh c� quan ta�i chi�nh th�ng qua nh��n tin th���ng xuy�n xa�y ra.

��� gia�i quy��t v��n ��� a�nh h���ng t��i cu��c s��ng bi�nh th���ng va� x�m ha�i quy��n l��i cu�a nh�n d�n na�y, Ca�c c� quan c�ng an, qua�n ly� th�ng tin, gia�m sa�t nga�nh ng�n ha�ng �a� x�y d��ng c� ch�� h��p ta�c li�n h��p. Pho� cha�nh v�n pho�ng B�� C�ng an Trung Qu��c Vu� Hoa� Bi�nh gi��i thi��u ta�i cu��c ho�p ba�o g��n ��y r��ng: C� quan c�ng an chu� y��u phu� tra�ch vi��c ph�n loa�i, trinh sa�t va� x�� ly� nh��ng tin nh��n tra�i phe�p qua �i��n thoa�i di ���ng do nh�n d�n t�� gia�c. C� quan qua�n ly� th�ng tin a�p du�ng bi��n pha�p �i�nh chi� cung c��p di�ch vu� cho nh��ng ma�y �i��n thoa�i di ���ng bi� ti�nh nghi c�n c�� theo qui �i�nh li�n quan cu�a nga�nh. C� quan gia�m sa�t, qua�n ly� nga�nh ng�n ha�ng va� c� quan ta�i chi�nh-ti��n t�� ca�c c��p se� a�p du�ng bi��n pha�p phong toa� nh��ng ta�i khoa�n bi� ti�nh nghi c�n c�� theo qui �i�nh li�n quan cu�a nga�nh.

Cu�ng nh� t��i pha�m v�� nh��n tin ng��n, cu�ng v��i ma�y vi ti�nh va� In-t�-ne�t ����c ph�� c��p �� Trung Qu��c, ca�c ha�nh vi pha�m pha�p, pha�m t��i nh� l��a �a�o qua ma�ng, hoa�t ���ng ���i tru�y qua ma�ng cu�ng nga�y ca�ng gia t�ng. Ca�c ban nga�nh h��u quan cu�a Trung Qu��c se� ph��i h��p t��n c�ng vi��c na�y. �ng Vu� Hoa� Bi�nh no�i: ���i v��i ha�nh vi l��i du�ng In-t�-ne�t ��� truy��n ba� ca�c th�ng tin tra�i phe�p, C� quan c�ng an se� ti��n ha�nh x�� ly� ha�nh chi�nh c�n c�� theo "Bi��n pha�p ba�o v�� va� qua�n ly� an toa�n In-t�-ne�t" ����c qu��c h��i th�ng qua, m��t khi c��n thi��t co� th�� ki��n nghi� c� quan c��p gi��y phe�p va� ph� duy��t ru�t gi��y phe�p kinh doanh ho��c xo�a bo� trang ma�ng In-t�-ne�t.

B��t k�� ha�nh vi l��a �a�o qua nh��n tin hay qua ma�ng In-t�-ne�t h��u nh� ���u la� nh��m va�o the� ti�n du�ng ng�n ha�ng. ��� gia�i quy��t h��u hi��u v��n ��� na�y, nga�nh h��u qaun se� t�ng c���ng qua�n ly� theo ch�� ��� s�� du�ng t�n th��t ���i v��i thu� bao �i��n �oa�i di ���ng va� xin c��p the� ng�n ha�ng. Pho� gia�m ���c Cu�c qua�n ly� Vi��n th�ng B�� C�ng nghi��p th�ng tin Trung Qu��c Tri��u Chi� Qu��c no�i: Chu�ng t�i y�u c��u ca�c nha� cung c��p ti��n ha�nh ��ng ky� ch��ng minh th� cu�a kha�ch ha�ng, t�ng c���ng qua�n ly� ch�� ��� s�� du�ng t�n th��t cu�a kha�ch ha�ng. V�� ti�nh ch�n th��c cu�a ch��ng minh th� va� ca�c gi��y t�� xu��t tri�nh, sau na�y co�n pha�i ���i chi��u va� ki��m tra v��i ng�n ha�ng d�� li��u v�� ch��ng minh th�. Sau khi h�� th��ng na�y ����c x�y d��ng va� hoa�n thi��n, c� quan c�ng an se� t��n c�ng ca�ng h��u hi��u h�n, m��t khi nh��ng ke� t��i pha�m ru�c ri�ch se� l��p t��c ti�m ����c b��ng ch��ng va� b��t ����c chu�ng.