Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2005-11-30 17:10:58    
Trung Qu��c nguy��n cu�ng v��i ca�c n���c thu�c ���y h��p ta�c Nam Nam

Xin Hua
Theo T�n hoa xa�: Nga�y 28, ta�i Vi�n, thu� �� A�o, th�� tr���ng B�� Th��ng ma�i Trung Qu��c d��n �oa�n �a�i bi��u t��i d�� H��i nghi� l��n th�� 11 T�� ch��c pha�t tri��n c�ng nghi��p cu�a Li�n h��p qu��c Di� Ti��u Chu��n no�i Trung Qu��c nguy��n cu�ng v��i ca�c n���c kha�c va� T�� ch��c pha�t tri��n c�ng nghi��p Li�n h��p qu��c cu�ng nhau thu�c ���y s�� h��p ta�c Nam Nam.

Th�� tr���ng Di� Ti��u Chu��n pha�t bi��u ta�i h��i nghi� no�i, Chi�nh phu� Trung Qu��c lu�n lu�n u�ng h�� s�� h��p ta�c Nam B��c va� Nam Nam, coi s�� h��p ta�c Nam Nam la� s�� b�� sung quan tro�ng cu�a h��p ta�c Nam B��c. �ng no�i Trung Qu��c la� m��t tha�nh vi�n �ang pha�t tri��n, la� ng���i kh��i x���ng va� u�ng h�� ti�ch c��c s�� h��p ta�c Nam Nam.

Trung Qu��c chu� tr��ng ca�c n���c �ang pha�t tri��n t�ng c���ng �oa�n k��t, coi tro�ng s�� h��p ta�c Nam Nam t�� m��t chi��n l���c, t�ng c���ng th��ng l���ng v�� chi�nh sa�ch, tham gia ���y �u� va�o vi��c hoa�ch �i�nh quy��t sa�ch kinh t�� qu��c t��, m�� r��ng k�nh h��p ta�c, thu�c ���y s�� h��p ta�c Nam Nam kh�ng ng��ng thu ����c ti��n tri��n m��i.