Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2005-11-30 14:45:48    
Ca�c b�n xung ���t �� �a-ph� Xu-��ng n��i la�i cu��c �a�m pha�n hoa� bi�nh

cri
CRI : �a�i bi��u cu�a Chi�nh phu� Xu-��ng va� hai nho�m vu� trang ch��ng chi�nh phu� l��n �� khu v��c �a-ph� nga�y 29 �a� b��t ���u cu��c �a�m pha�n hoa� bi�nh vo�ng 7 ta�i thu� �� A-bu-gia Ni-gi�-ri-a, nh��m ti�m ki��m gia�i pha�p cho cu��c khu�ng hoa�ng �� �a-ph� trong khu�n kh�� Li�n minh Ch�u �u.

Theo quan ch��c Li�n minh Ch�u Phi tham gia cu��c �a�m pha�n hoa� bi�nh, cu��c �a�m pha�n hoa� bi�nh vo�ng na�y se� chu� y��u tha�o lu��n ca�c v��n ��� nh� gia�i pha�p chi�nh tri� cho cu��c xung ���t �� �a-ph�, chia se� quy��n l��c va� ta�i nguy�n cu�a khu v��c �a-ph�, an ninh khu v��c cu�ng nh� ia�i quy��t cu��c khu�ng hoa�ng nh�n �a�o, v.v. Quan ch��c Li�n minh Ch�u Phi no�i, ho� se� ph��n ���u xu�c ti��n ca�c b�n �a�t ����c hi��p nghi� hoa� bi�nh toa�n di��n v�� ca�c v��n ��� no�i tr�n trong cu��c �a�m pha�m hoa� bi�nh vo�ng na�y, nh�ng Li�n minh Ch�u �u se� kh�ng xa�c �i�nh th��i gian bi��u cho cu��c �a�m pha�n hoa� bi�nh.

Sau vo�ng �a�m pha�n v�� gia�i quy��t cu��c khu�ng hoa�ng �� �a-ph� tr���c ��y chi� thu ����c va�i tha�nh qua�, trong �o� bao g��m Li�n minh Ch�u Phi c�� quan sa�t vi�n gia�m sa�t ng��ng b��n va� g��i qu�n t��i khu v��c �a-ph� cu�ng nh� �a�t ����c m��t tuy�n b�� nguy�n t��c c� ba�n v�� chia se� quy��n l��c va� ta�i nguy�n, ti�nh hi�nh an hi�nh va� gia�i quy��t cu��c khu�ng hoa�ng nh�n �a�o �� khu v��c na�y gi��a chi�nh phu� Xu-��ng v��i hai nho�m vu� trang ch��ng chi�nh phu� �� �a-ph�.

Ca�c nha� ph�n ti�ch cho r��ng: s�� co� m��t cu�a quan sa�t vi�n gia�m sa�t ng��ng b��n va� qu�n ���i cu�a Li�n minh Ch�u Phi ta�i �a-ph� tuy �o�ng vai tro� quan tro�ng gi�� gi�n ��n �i�nh ti�nh hi�nh khu v��c, nh�ng do nhi��u nh�n t�� ki��m ch�� nh� s�� ng���i qua� i�t, trang bi� la�c h��u, s�� ba�o �a�m h��u c��n kho� kh�n...n�n vai tro� la� r��t co� ha�n.

Ngoa�i ra, ca� b�n tham gia �a�m pha�n hoa� bi�nh �� Xu-��ng tuy �a�t ����c tuy�n b�� nguy�n t��c nh�ng v��n ch�a �i ���n thoa� thu��n v�� ca�c chi ti��t va� v��n ��� cu� th�� trong vi��c th��c hi��n nguy�n t��c c� ba�n na�y, khi��n cho ca�c b�n �a�m pha�n ���n nay v��n ch�a �i ���n m��t hi��p nghi� hoa� bi�nh toa�n di��n.

B�n ca�nh �o�, di��n bi��n ti�nh hi�nh trong th��i gian g��n ��y �� khu v��c �a-ph� cu�ng la�m cho ti�nh hi�nh v��n �a� ph��c ta�p la�i ca�ng th�m ph��c ta�p h�n.

Trong n��i b�� "Phong tra�o gia�i pho�ng Xu-��ng"-nho�m vu� trang ch��ng chi�nh phu� l��n nh��t �� khu v��c �a-ph� g��n ��y �a� xa�y ra b��t ���ng l��n trong v��n ��� quy��n la�nh �a�o qu�n s�� va� chi�nh tri�, n�n �a� ���ng th��i xu��t hi��n hai nha� la�nh �a�o. ��y cu�ng la� m��t trong nh��ng nguy�n nh�n quan tro�ng khi��n cho cu��c �a�m pha�n hoa� bi�nh vo�ng 6 bi� ��� v��. Tuy hai phe pha�i l��n trong "Phong tra�o gia�i pho�ng Xu-��ng" g��n ��y ba�y to� se� ph��i h��p l��p tr���ng tham gia cu��c �a�m pha�n hoa� bi�nh vo�ng 7, nh�ng s�� m�u thu��n gay g��t trong n��i b�� t�� ch��c na�y v��n co� kha� n�ng la�m cho cu��c �a�m pha�n hoa� bi�nh m��t l��n n��a r�i va�o khu�ng hoa�ng.

Ngoa�i ra, trong nga�y ���u cu�a vo�ng �a�m pha�n na�y, "Phong tra�o ca�i ca�ch va� pha�t tri��n qu��c gia"-m��t nho�m vu� trang ch��ng chi�nh phu� m��i ����c tha�nh l��p �� �a-ph� �a� g�y ra xung ���t ��� ma�u �� �i�a ph��ng, la�m h�n 30 ca�nh sa�t va� binh si� Xu-��ng thi��t ma�ng ��� tra� �u�a vi��c t�� ch��c na�y bi� ga�t ra ngoa�i cu��c �a�m pha�n hoa� bi�nh. T�� ch��c na�y ba�y to� n��u ho� v��n bi� ga�t ra ngoa�i ti��n tri�nh hoa� bi�nh �� �a-ph� thi� ho� se� ti��p tu�c pha�t ���ng ca�c cu��c t��n c�ng �� �i�a ph��ng.

Tr���c v��n ��� �a-ph� ph��c ta�p hi��n nay, d� lu��n cho r��ng vo�ng �a�m pha�n hoa� bi�nh l��n na�y mu��n thu ����c ti��n tri��n ���t pha� co�n c��n plha�i ca�c b�n tham gia �a�m pha�n th�� hi��n thi��n chi� l��n nh��t va� s�� n�� l��c to l��n.