Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2005-11-30 14:44:24    
B�ng-la-�e�t xa�y ra hai vu� �a�nh bom li��u ch��t la�m h�n 70 ng���i th��ng vong

cri

CRI : B�ng-la-�e�t nga�y 29 �a� xa�y ra hai vu� �a�nh bom li��u ch��t nh��m va�o ca�c nh�n vi�n t� pha�p, la�m i�t nh��t 7 ng���i ch��t, 65 ng���i bi� th��ng. ��y la� l��n ���u ti�n xa�y ra s�� ki��n �a�nh bom li��u ch��t trong li�ch s�� B�ng-la-�e�t. Ca�nh sa�t B�ng-la-�e�t bu��c t��i t�� ch��c c��c �oan "�a�ng Gia-mai-e-tun Mu-gia-hi-�in" bi� Chi�nh phu� xoa� s�� �a� th��c thi ca�c vu� �a�nh bom na�y, va� no�i ha�nh ���ng no�i tr�n cu�a T�� ch��c na�y la� nh��m ca�n tr�� s�� ha�nh pha�p c�ng b��ng cu�a ca�c nh�n vi�n t� pha�p va� g�y r��i tr��t t�� xa� h��i.

Tin cho bi��t, ca�c vu� �a�nh bom �a� xa�y ra �� tha�nh ph�� ca�ng Chi�t-ta-g�ng mi��n nam va� �� g��n Huy��n Ga-ri-pu phi�a b��c thu� �� �a-ca. Sa�ng 29, m��t ke� kh�ng ro� danh ti�nh �a� ���t nh��p va�o tra�m ki��m tra trong toa� nha� la�m vi��c cu�a Toa� a�n Ca�ng Chi�t-ta-g�ng va� g�y n�� qua� bom bu��c tr�n ng���i. Vu� n�� �a� la�m cho ke� �a�nh bom va� hai ca�nh sa�t ch��t ta�i ch��, ngoa�i ra co� 15 ng���i bi� th��ng. Sau �o� kh�ng l�u, ta�i Huy��n Ga-di-pu, m��t ke� gia� danh lu��t s� �a� �i va�o toa� nha� cu�a H��i lu��t gia �� g��n toa� a�n Huy��n na�y va� g�y n�� qua� bom bu��c tr�n ng���i, la�m 4 ng���i ch��t, h�n 50 ng���i bi� th��ng, trong �o� co� nhi��u ng���i bi� th��ng n��ng.

Sau khi xa�y ra ca�c vu� �a�nh bom, Chi�nh phu� B�ng-la-�e�t l��p t��c tuy�n b�� n�ng cao c��p b��c ca�nh gi��i trong ca� n���c. Ca�nh sa�t pha�t hi��n ta�i hi��n tr���ng hai vu� �a�nh bom ���u ��� la�i truy��n ��n co� do�ng ch�� "�a�ng Gia-mai-e-tun Mu-gia-hi-�in" va� ba�n rao pha�i thi ha�nh gia�o pha�p H��i gia�o nghi�m ng��t ta�i B�ng-la-�e�t.

Tha�ng 2 n�m nay, �a�ng Gia-mai-e-tun Mu-gia-hi-�in bi� Chi�nh phu� B�ng-la-�e�t xo�a s�� do bi� ti�nh nghi di�nh l��u va�o nhi��u vu� �a�nh bom nh��m va�o ca�c t�� ch��c phi chi�nh phu� va� tha�nh �i�a t�n gia�o. Sau �o� ca�nh sa�t B�ng-la-�e�t tri��n khai �i��u tra va� truy lu�ng ca�c tha�nh vi�n t�� ch��c na�y, b��t nhi��u ph��n t�� bi� ti�nh nghi. Tha�ng 10, �a�ng Gia-mai-e-tun Mu-gia-hi-�in g�y ra ca�v u� �a�nh bom ta�i ba toa� a�n �� thu� �� �a-ca, la�m 2 ng���i ch��t, nhi��u ng���i bi� th��ng. Nga�y 14 tha�ng na�y, T�� ch��c na�y co�n gi��t ha�i hai th��m pha�n �� m��t tha�nh ph�� bi��n B�ng-la-�e�t, va� �e do�a se� a�m sa�t th��m pha�n toa� a�n t��i cao.

Ca�c lu��t s� tha�nh ph�� Chi�t-ta-g�ng cho r��ng ca�c vu� �a�nh bom na�y hi��n nhi�n la� ca�c tha�nh vi�n �a�ng Gia-mai-e-tun Mu-gia-hi-�in mu��n �e doa� ca�c nh�n vi�n t� pha�p ho�ng ca�n tr�� toa�n a�n xe�t x�� ���ng bo�n cu�a chu�ng �ang bi� giam gi�� do di�nh l��u ca�c vu� �a�nh bom.

Cu�ng nga�y, ca�c lu��t s� �� Chi�t-ta-g�ng, Ga-di-pu va� m��t s�� tha�nh ph�� kha�c �a� ���ng loa�t xu��ng ����ng, y�u c��u Chi�nh phu� a�p du�ng bi��n pha�p thi��t th��c va� h��u hi��u, pho�ng ng��a xa�y ra ca�c s�� ki��n �a�nh bom t��ng t��.

Nh��ng n�m g��n ��y, ti�nh hi�nh tri� an �� B�ng-la-�e�t nga�y ca�ng x��u �i, ca�c ph��n t�� khu�ng b�� kh�ng ng��ng g�y ra ca�c vu� �a�nh bom ta�i nh��ng c� s�� c�ng c��ng nh� s�n v��n ���ng, ra�p chi��u phim, ���n H��i, si�u thi�, c�ng vi�n...la�m cho nhi��u th���ng d�n v� t��i bi� th��ng vong. �i��u �a�ng chu� y� la� nga�y 27 tha�ng na�y, �a�i s�� qua�n Anh ta�i B�ng-la-�e�t nh��n ����c m��t ba�n ph��c �e do�a cu�a ma�ng l���i An K�-�a vi��t: �a�i s�� qua�n cu�a Anh, My� va� t��t ca� ca�c n���c Ch�u �u ta�i �a-ca se� bi� An K�-�a �a�nh bom. Hi��n nay, �a�i s�� qua�n ca�c n���c ta�i �a-ca �a� t�ng c���ng ca�nh gi��i va� ba�o v��, pho�ng ng��a ca�c vu� t��n c�ng khu�ng b�� co� th�� xa�y ra.

1  2