Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2005-11-18 14:32:31    
M�n �a�nh g�n r��t ����c hoan ngh�nh ta�i Trung Qu��c

cri

Nghe Online

Gia�i v� �i�ch �a�nh g�n HSBC l��n th�� nh��t �a� khai ma�c ta�i Th���ng Ha�i Trung Qu��c nga�y 10 tha�ng na�y. Ca�c v��n ���ng vi�n n��i ti��ng th�� gi��i nh� Tai-g� U�t, Vi-giay Xinh, C�-lin M�n-g�-m�-ri v.v ���u �a� ���n Trung Qu��c tham gia gia�i l��n na�y. ��y la� gia�i �a�nh g�n v��n ���ng vi�n tham gia thi ���u tri�nh ��� cao nh��t ma� Trung Qu��c t�� ch��c t�� tr���c ���n nay. Gia�i na�y khi��n gi��i h�m m�� m�n �a�nh g�n Trung Qu��c hi��u bi��t nhi��u h�n v�� m�n na�y, ���ng th��i ti��p xu�c v��i nhi��u si�u sao c�� th�� gi��i. Hi��n nay m�n �a�nh g�n �ang nga�y ca�ng ����c hoan ngh�nh ta�i Trung Qu��c.

Gia�i v� �i�ch �a�nh g�n HSBC la� gia�i �a�nh g�n v��n ���ng vi�n tham gia thi ���u tri�nh ��� cao nh��t ma� Trung Qu��c t�� ch��c t�� tr���c ���n nay, c��p b��c va� s�� ti��n th���ng cu�a gia�i ���u �a� �a�t y�u c��u gia�i �i�nh cao th�� gi��i. No�i v�� gia�i na�y, Pho� t��ng th� ky� Hi��p h��i �a�nh g�n Trung Qu��c Ly� Du�ng cho r��ng, gia�i na�y se� �o�ng vai tro� thu�c ���y to l��n ���i v��i s�� pha�t tri��n m�n �a�nh g�n ta�i Trung Qu��c:

"T�� ch��c gia�i nh� th�� na�y, t�i th��y tr���c ti�n r��t co� l��i ���i v��i vi��c ph�� c��p va� m�� r��ng m�n na�y. L��n na�y, chu�ng t�i m��i ca�c v��n ���ng vi�n ha�ng ���u th�� gi��i ���n Trung Qu��c, cu�ng la� ��� mo�i ng���i ca�m th��y, ��y la� m�n th�� thao, ho� la� ng�i sao th�� thao.

Hi��u ��ng ng�i sao na�y co� th�� thu�c ���y m�n na�y pha�t tri��n. Th�� hai, l��n na�y cu�ng khi��n th�� gi��i quan t�m ���n s�� pha�t tri��n m�n �a�nh g�n �� Trung Qu��c, vi� l��n na�y chu�ng t�i cu�ng truy��n hi�nh v��i ha�i ngoa�i, b��i v��y, sau khi ca�c si�u sao na�y ���n Trung Qu��c, ho� cu�ng se� th��y nhi��t ti�nh cu�a ng���i Trung Qu��c ���i v��i m�n na�y."

M�n �a�nh g�n b��t ngu��n t�� Ch�u �u, th�� ky� 18 b��t ���u l�u truy��n sang ca�c khu v��c kha�c. M�n �a�nh g�n Trung Qu��c b��t ���u t�� cu��i th��p ni�n 80 th�� ky� tr���c. B��c Kinh, Th���ng Ha�i, Th�m Quy��n l��n l���t tha�nh l��p m��t s�� C�u la�c b�� va� s�n �a�nh g�n, m�n �a�nh g�n Trung Qu��c cu�ng pha�t tri��n t�� �o�. N�m 1985, Hi��p h��i m�n �a�nh g�n Trung Qu��c chi�nh th��c tha�nh l��p ta�i B��c Kinh, khi��n m�n na�y �i l�n con ����ng pha�t tri��n co� la�nh �a�o, co� t�� ch��c, co� k�� hoa�ch.

Ta�i A� v��n h��i X�-un n�m 1986, v��n ���ng vi�n �a�nh g�n Trung Qu��c l��n ���u ti�n tham gia gia�i thi ���u qu��c t��. Theo �a� l��n l���t tri��n khai ca�c gia�i, ng���i h�m m�� m�n �a�nh g�n Trung Qu��c kh�ng ng��ng t�ng l�n, tri�nh ��� cu�ng kh�ng ng��ng n�ng cao. Vi��c hoa�n thi��n s�n ba�i va� t�ng l�n s�� ng���i ch�i m�n na�y �a� ta�o �i��u ki��n r��t t��t ��� tha�nh l��p ���i chuy�n nghi��p, �a� xu��t hi��n ca�c v��n ���ng vi�n chuy�n nghi��p xu��t s��c nh� Tr��ng Li�n Vi�, L��ng V�n Xung v.v.

1  2