Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-08-01 16:34:07    
Bc Kinh cai cach th ch vn hoa a xut hin canh tng sng ng

Xin Hua
Theo Tn Hoa Xa: La mt trong nhng vung thi im cai cach th ch vn hoa TQ, t na cui nm 2003 n nay, Bc Kinh a thuc y tich cc, n thoa cai cach vn hoa, thu c s m u tt ep, nhin chung xut hin canh tng sng ng.

Thi uy, Thanh uy Bc Kinh rt coi trong cng tac thi im cai cach th ch vn hoa, dy cng trin khai, iu phi cac bn, ap dung mt loat bin phap, thuc y tich cc, n thoa cai cach vn hoa, thu c hiu qua ro rt. Mt s n vi s nghip vn hoa nh oan ngh thut nhi ng Bc Kinh, oan nhac vu kich Bc Kinh v.v, thng qua thay i c ch, tr thanh chu th thi trng vn hoa kiu mi. Cai cach a khin nhng n vi nay toat ln sc sng mi, thc hin bi thu v hiu qua xa hi va hiu qua kinh t.

Trong c ch mi, oan ngh thut nhi ng Bc Kinh ngay trong nm u thay i c ch ca thay thu nhp 21,63 triu ng, trong o doanh thu 15,68 triu ng, gp 18 ln so vi trc khi thay i c ch.

Tip sau oan ngh thut nhi ng Bc Kinh, thang 8 nm 2004 oan nhac vu kich Bc Kinh cung i c ch tr thanh Cng ty trach nhim hu han do Tp oan du lich Thu khng ch c phn. S chuyn i c ch cua oan a th hin v mt hiu qua kinh t, na nm sau khi thay i c ch, oan a biu din 202 bui, doanh thu vt 4,46 triu ng, nhiu hn ca nm 2003 trc khi thay i c ch 600 nghin ng.

Qua cai cach i mi, Nha vn hoa qun Triu Dng tr thanh "T trng" to ln hoat ng vn hoa qun chung. Di tin khng thay i thuc tinh ban cht la s nghip vn hoa mang tinh cng ich, Nha vn hoa nay chu trong n vic chuyn bin pham vi chc nng, n lc thc hin chuyn bin t vn hoa qun chung chuyn sang vn hoa cng cng. Trong khi o, ho xut phat t hai mang kinh doanh t chu la trinh din va ao tao, m rng thi trng bn ngoai, m Cng ty phat trin vn hoa, khng nhng co th t trang trai, doanh thu hang nm con tng trn 20%, ng thi dung thu nhp cua minh ung h s nghip vn hoa cng ich.

thc hin muc tiu s dung thi trng vn phat trin thi trng vn hoa, thanh ph Bc Kinh tich cc thuc y cai cach u t huy ng vn vn hoa, lam tt cng tac doanh nghip vn hoa huy ng vn nim yt trn thi trng chng khoan. khuyn khich vn xa hi u t vao nganh vn hoa, Ban tuyn truyn thanh ph Bc Kinh phi hp vi Uy ban phat trin va cai cach thanh ph ang nghin cu n inh danh sach chi ao u t nganh vn hoa.

Thay i th ch khin hinh thai nganh ngh a co s bin i su sc, nganh vn hoa ang tng bc tr thanh nganh u th Bc Kinh, tim nng kinh t c khai thac bc su. Co chuyn gia cho rng, ngun cht xam phong phu va vn hoa su sc tich ong lu nay cua Bc Kinh a chuyn hoa thanh hiu qua kinh t kha quan. Theo a i su cai cach th ch vn hoa va giai phong hn na sc san xut vn hoa, nganh vn hoa se lai tr thanh mt tru ct quan trong cua nn kinh t quc dn TQ .