Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-03-10 17:31:01    
n Hoang tr thanh c s quan trong trong vic nu cao nn vn hoa dn tc u tu cua Trung Quc

Xin Hua
Theo Tn hoa xa: gy ln s quan tm cua toan cu va khng ngng tin hanh nghin cu, s anh hng cua cac hang n Hoang khng ngng m rng va s ni ln cua nganh n Hoang hoc a khin cho thi trn nho vung bin thuy nay tr thanh c s quan trong cua nn vn hoa dn tc u tu Trung Quc.

Vi nn ngh thut cua cac hang a va nhng vn hin c phat hin n Hoang, u th ky trc a xut hin nganh n Hoang hoc va gy anh hng ln trong pham vi th gii.

Trong linh vc nghin cu v khao c, ngh thut va vn hin hang a, Vin n Hoang u thu c thanh qua quan trong. Qua s n lc bn bi trong nhiu nm, cac chuyn gia Vin n Hoang a cho xut ban hn 180 u sach, hn 2600 bai lun vn, nghin cu va m ra mt cach a phng hoa, a dang hoa i vi lich s, ia ly, ngh thut, ni dung, vn hoa, pht giao...cua n Hoang va hang Mac Cao, lam thay i cuc din n Hoang la Trung Quc nhng lai nghin cu nc ngoai.

Giao s ni ting cua Nht v n Hoang a noi mt cach cam khai: cn phai tha nhn rng Vin n Hoang a tr thanh Trung tm nghin cu n Hoang hoc hang u trn th gii hin nay". ng Phan Cm Thi, giam c Vin n Hoang noi, trong phat trin sau nay, ngoai vic cn phai sang tao trong linh vc nghin cu, hng nghin cu, quan nim va phng phap nghin cu ra Vin n Hoang con phai thanh lp 3 c quan la: Trung tm quc t thng tin n Hoang hoc, Trung tm xut ban quc t n Hoang hoc va Qui quc t nghin cu n Hoang hoc. S giao lu khoa hoc khng ngng tng ln qua tng nm a khin cho hng nm u co rt nhiu chuyn gia t cac ni trn th gii n n Hoang. Nghin cu n Hoang, truyn ba vn hoc, s tham gia tich cc cua cac chuyn gia a tr thanh mt hinh thc nu cao nn vn hoa dn tc u tu cua Trung Quc, co rt nhiu ngi a hiu bit v Trung Quc chinh la thng qua cac hoc gia va n Hoang.

Ngoai s anh hng do nghin cu va giao lu v n Hoang ra, sc hp dn diu ky cua hang a n Hoang cung ang thu hut nhng ngi hm m vn hoa va ngh thut Trung Quc tong va hai ngoai ti n Hoang. Theo thng k, trong hn 20 nm t nm 1979 n nay a co gn 4 triu lt du khach cua hn 80 nc va khu vc ti tham quan hang a n Hoang. Trong o co khng it la nhng nha lanh ao cp cao cac nc va nhn si ni ting quc t. moi ngi hiu y u hn v n Hoang, hng nm Vin n Hoang ngoai t chc cac hoat ng giao lu trong nc va quc t ra con truyn at lai cho cac thuyt minh vin v nhng thanh qua nghin cu mi nht v n Hoang cua gii khoa hoc. "Nh vy mi co th khin cho n Hoang hoc t tu sach n vi cng chung". Pho ban tip on Vin n Hoang Ly Binh noi.

Vin n Hoang a bi dng c mt i ngu thuyt minh vin hang u Trung Quc, ho a gii thiu vi du khach cac nc v n Hoang bng cac th ting Anh, Nht, Phap...Bn canh o co cang nhiu ngi n vi n Hoang, Hang Mac Cao n Hoang bt u m ca min phi cho cac em hoc sinh trung va tiu hoc, cac cu gia va can b nghi hu trn 65 tui u c min phi tham quan n Hoang. ng Phan Cm Thi noi, th hin la chc nng xa hi cua bt c di san vn hoa nao, nhng quyt khng c i vi cai gia hy sinh di san va c vt. giai quyt tt mi quan h gia bao v vi nu cao va k tha vn hoa, hin nay Vin n Hoang ang ap dung ky thut s xy dng nhng hang m phong, ng thi Vin n Hoang con tru bi thanh lp mt Trung tm phuc vu du khach tng hp ap ng cang nhiu nhu cu tham quan cua du khach trong va ngoai nc.