Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2005-09-06 14:04:48    
Ch��ng Khoa�n

cri

Chi� S�� Ch��ng Khoa�n:

Chi� S��: Hen-Sen  HK

14937,14

-91,62

Chi� S��: �a�i Loan

6203,47

63,96

Chi� S��: �ao-gi�n  My�

10805,87

-82,29

Chi� S��: Na-x���c  My�

2232,82

0,11

Chi� S��: Pun  My�

1249,48

-8,00

Chi� S��: Sin-ga-po

2300,25

-2,63

Chi� S��: Ni-c�y  Nh��t

14872,15

-55,55

Chi� S��:

Phr�ng-phu��c  ���c

5193,40

-6,08

Chi� S��: Lu�n-��n

5423,20

-67,80

Chi� S��: Pa-ri

4567,41

-21,32

Nga�y 1-12-2005