Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2004-10-26 22:50:48    
Li�ch pha�t thanh

cri
Nga�y th�� hai :

1 Th��i s�� , Ba�n tin Trung Qu��c , Ba�n tin qu��c t�� , Th�� du�c th�� thao , �a�i gia �i�nh ca�c d�n t��c Trung Hoa , Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c , Ho�c ti��ng ph�� th�ng Trung Qu��c

2 Th��i s�� , Ba�n tin Trung Qu��c , Ba�n tin qu��c t�� , H��p th� Ngo�c A�nh, ���i s��ng kinh t�� , Ho�c ti��ng ph�� th�ng Trung Qu��c

Nga�y th�� ba :

1 Th��i s�� , Ba�n tin Trung Qu��c , Ba�n tin qu��c t�� , H��p th� Ngo�c A�nh, ���i s��ng kinh t�� , Ho�c ti��ng ph�� th�ng Trung Qu��c

2 Th��i s�� , Ba�n tin Trung Qu��c , Ba�n tin qu��c t�� , Khoa ho�c va� ���i s��ng , Th�� gi��i phu� n�� , Ho�c ti��ng ph�� th�ng Trung Qu��c

Nga�y th�� t� :

1 Th��i s�� , Ba�n tin Trung Qu��c , Ba�n tin qu��c t�� , Khoa ho�c va� ���i s��ng , Th�� gi��i phu� n�� , Ho�c ti��ng ph�� th�ng Trung Qu��c

2 Th��i s�� , Ba�n tin Trung Qu��c , Ba�n tin qu��c t�� , ���i s��ng xa� h��i , C��u v��ng h��u nghi� , Ho�c ti��ng ph�� th�ng Trung Qu��c

Nga�y th�� n�m :

1 Th��i s�� , Ba�n tin Trung Qu��c , Ba�n tin qu��c t�� , ���i s��ng xa� h��i , C��u v��ng h��u nghi� , Ho�c ti��ng ph�� th�ng Trung Qu��c

2 Th��i s�� , Ba�n tin Trung Qu��c , Ba�n tin qu��c t�� , H���ng d��n du li�ch , �o�c truy��n , Ho�c ti��ng ph�� th�ng Trung Qu��c

Nga�y th�� sa�u :

1 Th��i s�� , Ba�n tin Trung Qu��c , Ba�n tin qu��c t�� , H���ng d��n du li�ch , Ch��ng tri�nh v���n v�n ho�a , C�u chuy��n cu��i tu��n , Ho�c ti��ng ph�� th�ng Trung Qu��c

2 Th��i s�� , Ba�n tin Trung Qu��c , Ba�n tin qu��c t�� , Th�� du�c th�� thao , �o�c truy��n Ho�c ti��ng ph�� th�ng Trung Qu��c

Nga�y th�� b��y va� chu� nh��t :

1 Th��i s�� , Ch��ng tri�nh v�n ngh�� , Ho�c ti��ng ph�� th�ng Trung Qu��c

2 Th��i s�� , Ch��ng tri�nh v�n ngh�� , Ho�c ti��ng ph�� th�ng Trung Qu��c