Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Chu tich Uy ban -lim-pich Quc gia Xri-lan-ca cam n s giup a phng din cua TQ
   2006-12-13 16:47:38    cri

 

Xri-lan-ca, mt quc ao khu vc Nam A a c 160 vn ng vin tham gia 25 mn thi u tai A vn hi -ha ln nay. Chu tich Uy ban -lim-pich Quc gia Xri-lan-ca Ph-ran- gn y tra li phong vn phong vin ai chung ti tai -ha a gii thiu mt s tinh hinh v phat trin th duc th thao cua Xri-lan-ca. ng noi, mt du Xri-lan-ca la mt nc nho, co ti 90 o/o vn ng vin khng at ti trinh cua chu A, nhng cac vn ng vin Xri-lan-ca vn rt mong i A vn hi. Phn ln cac vn ng vin trong oan th thao Xri-lan-ca ln nay u la nhng vn ng vin co thanh tich xut sc tai ai hi th thao Nam A ln th 10 va kt thuc. Ngoai vn ng vin ra, khen thng i vi hn mt trm nhn vin va quan chc tng ht minh vi s thanh cng cua ai hi th thao Nam A, ho cung a c c ti -ha xem thi u.

cp tinh hinh phat trin th duc th thao cua Xri-lan-ca, ng Ph-ran- noi, tai chinh han hep la nhn t ln nht kim ch s phat trin th duc th thao cua Xri-lan-ca. Trong 23 nm qua, Xri-lan-ca a chiu ng bit bao au kh cua ni chin, Chinh phu i mt vi sc ep v phat trin kinh t va rt nhiu kho khn v ngn sach. Mc du Chinh phu Xri-lan-ca a trich mt khoan tin t ngun vn han hep cho vic Qui hoach phat tirn th duc th thao, song s tin nay la rt khim tn va khng sao ap ng c. ng Ph-ran- nghi Uy ban -lim-pich quc t va Uy ban -lim-pich chu A cn phai quan tm hn na i vi cac nc kem phat trin, giup cac nc ngheo nay nng cao trinh th thao.

ng Ph-ran- cho bit Uy ban -lim-pich Quc gia Xri-lan-ca hin ang hp tac gn bo vi B Thanh nin va B phat trin th thao thc thi mt d an tuyn chon nhn tai th thao, tuyn chon mt s nhn tai xut sc nng thn tp luyn th thao mt cach chinh qui. ng noi, Xri-lan-ca co rt nhiu vn ng vin c tri u ai va co tim nng, nu ho c tp luyn mt cach h thng va khoa hoc thi rt co th at ti trinh th gii, gianh vinh d v cho t nc, song tt ca nhng iu nay cn phai co ngun tai chinh hung hu lam hu thun.

1  2