Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Thu��c b�� khi�: Thi�ch Ngu� Gia-Gia�o C�� Lam-H��ng Ca�nh Thi�n-Sa C��c
   2008-11-21 15:13:32    cri

Thu��c b�� khi� co� c�ng hi��u b�� khi�, co� th�� b��i b�� khi� phu� ta�ng ��� u��n n��n s�� l��ch h���ng b��nh ly� b��i ta�ng khi� c� th�� suy y��u g�y n�n. B�� khi� bao g��m b�� ty� khi�, ph��i khi�, t�m khi�, nguy�n khi� v.v. Vi� v��y, thu��c b�� khi� chu� y��u ch��a tri� ca�c ch��ng b��nh nh�: Ty� khi� suy y��u v��i ca�c tri��u ch��ng kh�ng mu��n �n, t��c bu�ng, tr���ng bu�ng, �i loa�ng, m��t ng���i, m��t xanh sao, g��y go� ho��c s�ng phu�, th��m chi� sa phu� ta�ng, ma�u kh�ng quy tu� ����c v.v. Ph��i khi� suy y��u v��i tri��u ch��ng khi� ng��n khi� i�t kh�ng �a�p ��ng ����c nhu c��u cu�a c� th��, ���ng m��t ca�i thi� th�� pha�o, kh�ng �u� s��c ��� ho, ti��ng be� ti��ng y��u, th��m chi� th�� h��n he�n, m��t nh��, d�� ra m�� h�i v.v.

Tr���ng h��p t�m khi� suy y��u v��i ca�c tri��u ch��ng la� tim ���p nhanh, t��c ng��c, h�i ng��n, sau khi hoa�t ���ng hi��n t���ng h�i ng��n t��c ng��c ca�ng th�m nghi�m tro�ng. Tr���ng h��p nguy�n khi� suy y��u kh�ng nghi�m tro�ng th���ng hay co� bi��u hi��n la� m��t s�� ta�ng khi� suy y��u; n��u tr���ng h��p nguy�n khi� c��c ky� suy y��u co� th�� d��n ���n h�i th�� ng��n, nhi�p ���p tim y��u g��n nh� bi� ng��ng.

Thu��c b�� khi� no�i chung vi� cam, ti�nh �n ho��c ti�nh bi�nh ho�a. Trong �o� co� m��t s�� i�t thu��c vi� ���ng, co� d���c hi��u thanh ho�a ho��c th��m th��p. N��u la� thu��c thanh ho�a thi� ti�nh h�i ha�n. Ph��n l��n thu��c co� th�� b��i b�� ty� khi� va� ph��i khi�, chu� y��u quy kinh la�c ty� va� ph��i. S�� i�t thu��c co�n co� c�ng hi��u b�� khi� tim, quy kinh la�c tim.

 

Thi�ch Ngu� Gia: Vi� cam, h�i ���ng, ti�nh �n, quy kinh la�c ty�, ph��i, tim va� th��n. Thi�ch Ngu� Gia g��m hai c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u: M��t la� i�ch khi� ki��n ty�. Hai la� b�� th��n an th��n. Hai tr���ng h��p na�y th���ng xu��t hi��n ca�c tri��u ch��ng nh�: Khi� ty� va� khi� ph��i suy y��u, t�m khi� va� ty� khi� kh�ng �u�, m��t ngu�, d�� qu�n, ch��c n�ng th��n suy y��u d��n ���n mo�i l�ng, �au l�ng, �au kh��p.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng Thi�ch Ngu� Gia s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 9-27 gam. Hi��n nay, Thi�ch Ngu� Gia ph��n l��n la�m tha�nh da�ng vi�n, da�ng h��t, thu��c n���c va� thu��c ti�m.

1 2