Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cho thu nha c sc tr thanh mt bin phap lam giau cua thn Ha Cac Trang, Bc Kinh
   2009-10-19 16:09:12    cri

ng H Chn Kim, Pho Chu tich xa Thi Cac Trang cho bit, s di thc thi hinh thc cho thu nha sau khi c cai tao ni tht la vi nhiu nguyn nhn. ng noi:

"Th nht la thanh thi va nng thn nht th hoa. Th hai la xa chung ti nm khu vc lin kt thanh thi va nng thn, dn s lu ng co kha nng tng trng mt cach khng trt t. iu nay mang lai nhiu tai hoa tim n cho xa hi, v sinh mi trng, tri an xa hi. Ngoai ra, nng dn cung mong tng thu nhp. Cho nn, chung ti thng qua kinh doanh tp th, quan ly xa hi hoa, khin thu nhp nng dn gia tng, kha nng quan ly va kim soat xa hi c nng cao, mi trng xung quanh cung c cai thin." 

Ngi trc tin nu ra y tng nay la anh Ng Vn ao. Nm 2003, anh Ng Vn ao t nc ngoai tr v, thu trng mt vn trai cy thn Ha Cac Trang, va cung "ba xa" ngi nc ngoai m mt quan cm Ty. Chi sau vai nm, quan n nay a tr thanh ni sum hop gp nhau cua nhng ngi nc ngoai khu vc xung quanh, lam n rt phat at.

Theo kinh nghim lam n bun ban nhiu nm, anh Ng Vn ao cho rng, thn Ha Cac Trang co bai co xanh bao boc, dn s khng nhiu. Hn na thn Ha Cac Trang cach Khu ngh thut 798 khng xa, hn 30 ca hang ban tranh va studio vn hoa dn dn m tai thn nay, khin bu khng khi thng mai trong thn ngay cang si ni. Vi vy, anh Ng Vn ao nay sinh y tng tp trung nha cho thu cua dn lang, thng nht cai tao thanh T hp vin, ri cho nhng khach hang co thu nhp cao thu. Anh noi:

"Ti a thn Ha Cac Trang khoang 8 nm, ti rt thich ni nay, cho nn ti mong thng qua s n lc cua chung ti va s h tr cua chinh quyn, vi s phi hp cua nhn si cac gii xa hi, cung lam tt d an nay. Chung ti mong d an nay se giup dn lang giai quyt trit vn thu nhp, vic lam va c tru cua ho."

Y tng cua anh Ng Vn ao a nhn c s ung h to ln cua uy ban thn Ha Cac Trang, nhng vi anh Ng Vn ao la ngi u tin nu ra y tng nay, khng co kinh nghim thanh cng tham khao, cho nn dn lang ban u khng tht tich cc hng ng nghi cua anh. dn lang co cam nhn cu th hn, anh Ng Vn ao a cai tao ngi nha s 1 cua thn Ha Cac Trang thanh Trung tm cng ng dn c "Dichm Dng". Phong cach mc mac, c kinh va tao nha thu hut du khach n tham quan nm np khng ngt, khin dn lang cam thy yn tm hn.

Ngoai ra, xoa bo ni lo u cua dn lang, uy ban thn Ha Cac Trang mi nhn vin c quan cng chng n chng kin qua trinh ky hip inh vi tng h gia inh dn lang, am bao thu nhp cho thu nha cua dn lang.

Do tin cho thu nha cua thn Ha Cat Trang chi bng 1/3 tin cho thu nha cua Khu ngh thut 798, nn nha cua thn Ha Cac Trang rt c hoan nghnh.

Theo quy hoach cua uy ban thn, n cui nm 2010, toan b 301 ngi nha cua thn u se hoan thanh cai tao ni tht, cui cung xy dng thn Ha Cac Trang thanh thn lang mi tp trung nganh cng nghip ngh thut, nganh cho thu T hp vin cao cp, nganh dich vu n ung.

S thanh cng cua d an cho thu nha c sc sau khi c tp trung cai tao cua thn Ha Cac Trang co y nghia tham khao i vi cho thu nha dn lang ngoai Bc Kinh. Phng thc nay khin thu nhp dn lang tng vi mc ln, b mt thn lang sach se hn, gia tri khu vc c nng cao, cng ty u t cung thu c li nhun, xut hin xu th tt ep a phng cung thng.


1 2