Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  n vi ngi tinh nguyn Hi ch Th gii Thng Hai
   2009-06-18 17:12:22    cri

Nghe Online

   

Khng y mt nm na la ti ngay khai mac Hi ch Th gii Thng Hai nm 2010, cng tac chiu m Ngi tinh nguyn Hi ch Th gii a chinh thc khi ng vao ngay 1 thang 5 nm nay, ti nay a co hn 100 nghin ngi ghi tn tham gia. Tai thanh ph trung tm kinh t ln nht cua Trung Quc nay, gia tre gai trai ai ny u ua nhau ghi tn mong minh tr thanh Ngi tinh nguyn Hi ch Th gii, gop phn nho be cua minh cho Hi ch Th gii Thng Hai.ung nh u bai hat, Ngi tinh nguyn Hi ch Th gii Thng Hai phn b rai rac khp cac ng to ngo hem cua thanh ph nay, ngay bn canh chung ta.

Nhn vin nong ct trong i ngu Ngi tinh nguyn Hi ch Th gii Thng Hai la thanh nin hoc sinh. Trong Ngay ky nim phong trao "Ngu t" tc ngay 4 thang 5, Nhn vin cng tac cua Qui Phat trin Thanh thiu nin Thng Hai a phn phat hn 3000 t iu tra cho thanh thiu nin t 13 n 35 tui Thng Hai, co hn 92 o/o thanh nin mun tham gia cng tac phuc vu tinh nguyn cho Hi ch Th gii Thng Hai. Ban Dip Hiu Thn, sinh vin nm th hai Trng ai hoc Cng nghip s 2 Thng Hai la mt trong nhng thanh nin nay, ban Thn cung nh cac ban hoc khac ht sc quan tm Hi ch Th gii va mong minh tr thanh Ngi tinh nguyn.

Em rt xuc ng, lun mong c gng gop sc minh cho Hi ch Th gii. Em quan tm theo doi Hi ch Th gii trong thi gian hoc ai hoc, lun tham gia nhiu hoat ng Ngi tinh nguyn trong nha trng, mong t nn mong vng chc cho Hi ch Th gii, phuc vu tt hn na cho Hi ch Th gii. Hin nay sinh vin Trng chung em rt quan tm Hi ch Th gii, cung bt u chiu m Ngi tinh nguyn Hi ch Th gii, cac ban hoc n nc ghi tn. Cung kho ma c la chon, bi vi s Ngi tinh nguyn Hi ch Th gii cung rt co han, nhng do nhiu ngi u mun tham gia, chc chn phai ng trc s canh tranh quyt lit, moi ngi u khng ngng nng cao t cht va nng lc cua minh, em cung ang khng ngng b sung thm kin thc cho minh.

K hoach Hi ch Th gii ln nay se chiu m 170 nghin Ngi tinh nguyn, trong o co khoang 70 nghin Ngi tinh nguyn lam vic trong Khu vn Hi ch Th gii, ho se phuc vu du khach, bn tham gia trin lam, cung cp tin tc t vn cho C quan truyn thng, giup tip on, tr giup ngi khuyt tt, iu hoa t chc hoat ng, phin dich.v.v... Ngoai ra con chiu m 100 nghin Ngi tinh nguyn thi, ho se phuc vu cung cp t vn thng tin, phin dich, tr giup khn cp.v.v... cho du khach trn toan th gii tai 1000 Tram phuc vu tinh nguyn trn cac ng ph Thng Hai. Cung nh chiu m Ngi tinh nguyn ai hi limpic, chiu m Tinh nguyn vin Hi ch Th gii Thng Hai cung trai qua qua trinh tuyn chon nhng ngi xut sc. Trong L khi ng chiu m Ngi tinh nguyn, Trng ban tru bi Hi ch Th gii Thng Hai Vng Trong Vi a ku goi c dn toan thanh ph, mong moi ngi gop sc minh t chc Hi ch Th gii tht tuyt vi.

Tri tu va c m cua ca nhn loai se hi tu ti thanh ph nay cua chung ta, anh mt cua toan th gii se quan tm theo doi tng ngi thanh ph chung ta, chung ti chiu m Ngi tinh nguyn la vi Hi ch Th gii la Hi ch long trong cua nn vn minh th gii, la Hi ch Th gii cua moi ngi chung ta. S thanh cng cua Hi ch Th gii lun gn lin vi s n lc cua mi ngi chung ta, S tuyt vi cua Hi ch Th gii la do mi ngi chung ta cung nhau t im, S kho qun cua Hi ch Th gii la vi tm sc cua mi ngi chung ta. 

ng Vng Trong Vi gii thiu, ngoai 170 nghin Ngi tinh nguyn ra, con co bit bao Ngi tinh nguyn vn minh thi lam vic lng le trn cac cng vi tai cac ng ph, ngo hem, Chung c cua thanh ph Thng hai, gop sc minh cho s n inh co trt t, sach se binh yn va hai hoa m cung cua thanh ph Thng Hai trong thi gian t chc Hi ch Th gii.

1 2