Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cu Chu Nap Tn, ngi chng kin s tin b cua Nganh lut s Trung Quc trong 30 nm qua
   2009-05-28 13:31:55    cri

Nghe Online

Trong 30 nm cai cach m ca, lut s la ngi thc hin phap lut va gn bo cht che vi tin trinh phap ch cua Trung Quc. Trong gii lut s Bc Kinh co mt cu ba nm nay 76 tui rt c moi ngi kinh trong, cu la ngi u tin tr v i ngu lut s Bc Kinh sau khi cai cach m ca, cu la ngi co cng lao to ln v mt thuc y Nganh lut s Trung Quc i vao qui ao quc t. Nay cu a tui cao, nhng vn nhit tinh bn rn vi S nghip cng ich tr giup phap ly. Cu tn la Chu Nap Tn, nguyn la Pho giam c S T Phap thanh ph Bc Kinh.

Nm 1954, cu Chu Nap Tn tt nghip Hoc vin Chinh tri va Phap lut Bc Kinh, c sp xp ti lam Uy vin Cng t cua Vin Kim sat Nhn dn tinh Ha Bc. Nhng cu mt mc mun lam lut s, trai qua nhiu ln xin chuyn n vi, sau hai nm, cu rt cuc a c iu ti lam vic tai Hip hi Lut s thanh ph Bc Kinh theo nguyn vong cua minh, tr thanh mt lut s. Nhng thp nin 60 70 th ky 20, Phong trao chinh tri --- "ai cach mang vn hoa" keo dai trong 10 nm a gy tn tht nghim trong cho Trung Quc, tin trinh phap ch cua Trung Quc cung hu nh bi inh tr, i ngu lut s bi giai tan, cu Chu Nap Tn cung chuyn nganh.

Nm 1978, Hi nghi trung ng 3 ang Cng san Trung Quc khoa 11 nu ra vic tng cng xy dng Ch Phap lut Xa hi chu nghia, Cng cuc xy dng lai Ch Phap lut Trung Quc a chinh thc m man.

Tip theo, Phong Hanh chinh Toa an Nhn dn cao cp thanh ph Bc Kinh thanh lp ring Phong tru bi lut s, ai la ngi dn dt y ? Lanh ao Toa an nghi ngay ti cu Chu Nap Tn. Th la nm 1978, cu Chu Nap Tn la ngi u tin tr v i ngu lut s Bc Kinh.

Cu lam vic va nghim chinh cn thn, lai dam ganh vac trach nhim, cu va lam lut s ai din vu an, va bt tay trin khai xy dng lai i ngu lut s. Trai qua mt thi gian tru bi, Phong c vn phap lut gm hn 20 ngi c thanh lp. Ba Chu Nap Tn nh lai :

Luc y cac vu an khac khng iu tra, ma chi iu tra vu an hinh s. a s lut s la giai quyt nhng vu an hinh s, vu an dn s cung rt it.

Luc o, ngh lut s rt d bi qun chung hiu lm. Bi vi "Phai bao cha cho ke xu", "ng i lp vi Chinh phu", thm phan co luc cung khng thng cam lut s.

Lut s luc y khng co ia vi xa hi gi, moi ngi cho rng lut s bin h cho ke xu, Cng t vin cung khng thng cam, lun cho rng lut s chi gy ri, nn thng gy kho d cho lut s.

Mi trng phap lut khng ngng cai thin tt ep, tc nhanh chong vt s tng tng cua cu Chu Nap Tn. Nm 1979, bay b lut quan trong nh "Lut Hinh s", "Lut t tung Hinh s".v.v... ra i, nm 1980 ban b "iu l tam thi lut s", quyn bao cha cho bi cao va ch lut s chinh thc khi phuc. Cu Chu Nap Tn cho rng, co "Phap lut quc gia u cho lut s" thi lut s se vng long.

Theo a cai cach khng ngng i su, Trung Quc bt u t Kinh t k hoach chuyn sang Kinh t thi trng, hoat ng kinh t ngay cang nhiu, quan nim phap lut cua moi ngi cung ngay cang manh me. Pham vi lam vic cac vu an cung bt u t Hinh s m rng ti cac linh vc Dn s.v.v...

1 2