Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Ti�u chu��n hoa� sa�n xu��t x�y d��ng "Qu� h��ng rau cu� qu�a "cu�a Trung Qu��c
   2008-06-09 15:49:37    cri

Nghe Online

T�� khi ca�i ca�ch m�� c��a ���n nay, nga�nh sa�n xu��t rau cu� qua� cu�a Trung Qu��c �a� ����c pha�t tri��n nhanh cho�ng, sa�n l���ng n�m ngoa�i v���t qua 580 tri��u t��n, l���ng xu��t kh��u ���ng ���u th�� gi��i. Nh��c ���n rau, cu� qua� cu�a Trung Qu��c thi� kh�ng th�� kh�ng nh��c t��i tha�nh ph�� Tho� Quang, S�n ��ng, ����c t�n vinh la� Qu� h��ng rau cu� qua� cu�a Trung Qu��c.

Tha�nh ph�� Tho� Quang n��m �� mi��n Trung Ba�n �a�o S�n ��ng co� ngu��n ta�i nguy�n thi�n nhi�n phong phu� va� �i��u ki��n giao th�ng thu��n ti��n. 20 n�m tr���c, �ng V��ng La�c Nghi�a, ng���i phu� tra�ch La�ng Tam Nguy�n Chu tha�nh ph�� Tho� Quang t��ng d��y l�n "Phong tra�o ca�ch ma�ng r�� rau"th�ng qua nghi�n c��u va� ti�m ki��m �a� pha�t minh Nha� ki�nh tr��ng rau cu� qua� mu�a ��ng, k��t thu�c li�ch s�� ng���i mi��n B��c Trung Qu��c chi� ����c �n rau ca�i tr��ng va� cu� ca�i trong mu�a ��ng. Tho� Quang cu�ng vi� th�� ma� co� m��t t�n go�i r��t �e�p la� "Qu� h��ng rau cu� qua� Trung Qu��c". Nh��ng n�m g��n ��y, l���ng xu��t kh��u rau cu� qua� cu�a Tho� Quang �a� nhi��u l��n l��p ky� lu�c.

N�m 2002, rau ch�n vi�t cu�a S�n ��ng �a� t��ng nhi��u l��n bi� Nh��t ba�n t�� ch��i nh��p kh��u va� g�y s��c e�p l��n v��i ca�c doanh nghi��p xu��t kh��u. �ng Lang Phong Kha�nh, Nghi�n c��u vi�n S�� nghi�n c��u rau cu� qua� Vi��n Khoa ho�c N�ng nghi��p ti�nh S�n ��ng cho bi��t, xu��t kh��u bi� ca�n tr�� m��t m��t la� vi� ch��t l���ng sa�n ph��m ch�a �a�p ��ng ����c y�u c��u cu�a n���c nh��p kh��u; m��t kha�c, cu�ng co� th�� la� vi� n���c nh��p kh��u c�� ti�nh �i��u chi�nh l���ng xu��t kh��u. �ng Lang Phong Kha�nh no�i:

"Vi� du� nh� khi l���ng nhu c��u cu�a thi� tr���ng th�� gi��i v�� m��t loa�i rau cu� qua� na�o �o� i�t thi� n���c nh��p kh��u se� c�� ti�nh n�ng cao ng���ng c��a nh��p kh��u, t�ng th�m m��t s�� chi� ti�u ki��m nghi��m ��� ki��m soa�t xu��t kh��u, co� th�� g�y a�nh h���ng t��i th��ng gia xu��t kh��u va� n�ng d�n tr��ng rau cu�."

���i m��t v��i cu��c ca�nh tranh qu��c t�� quy��t li��t, n��u mu��n xoa di�u s��c e�p v��i ca�c doanh nghi��p xu��t kh��u rau cu� qua� do vi��c c�� y� n�ng cao ng���ng c��a nh��p kh��u g�y n�n, thi� c��n pha�i b��t tay t�� vi��c n�ng cao ch��t l���ng sa�n ph��m cu�a doanh nghi��p, go� c��a thi� tr���ng th�� gi��i b��ng sa�n ph��m ch��t l���ng cao. M��t bi��n pha�p quan tro�ng ma� tha�nh ph�� Tho� Quang a�p du�ng la� ti�ch c��c thu�c ���y ti�u chu��n hoa� sa�n xu��t.

��� tra�nh ti�nh tra�ng n�ng d�n chi� cha�y theo sa�n l���ng, s�� du�ng nhi��u ph�n hoa� ho�c va� thu��c tr�� s�u, la�m gia�m ch��t l���ng sa�n ph��m rau cu� qua� va� x�y d��ng hi�nh a�nh th��ng hi��u qu��c t�� t��t �e�p cho rau cu� qua� Tho� Quang, tha�nh ph�� Tho� Quang �a� tr���c ti�n n�u ra kh��u hi��u pha�t tri��n nga�nh n�ng nghi��p "Sa�n l���ng cao, ch��t l���ng t��t, hi��u qua� cao", thu�c ���y toa�n di��n ti�u chu��n hoa� sa�n xu��t cu�a nga�nh n�ng nghi��p. �ng Gia� Hi, chuy�n gia Vi��n Khoa ho�c N�ng nghi��p ti�nh S�n ��ng cho bi��t, trong nh��ng n�m qua, Vi��n Khoa ho�c N�ng nghi��p �a� ra s��c c�ng ki�n nghi�n c��u khoa ho�c v�� ti�u chu��n hoa� sa�n xu��t ta�i Tho� Quang. �ng Gia� Hi no�i:

"M��t m��t c��n pha�i l��a cho�n gi��ng, bi��n pha�p tr��ng tro�t thi�ch h��p xu��t kh��u, �a�m ba�o sa�n ph��m co� ch��t l���ng t��t, an toa�n va� �a�t ti�u chu��n xu��t kh��u. M��t kha�c, v�� vi��c ki��m nghi��m ki��m di�ch, chu�ng t�i �a� ti��n ha�nh ki��m tra l��y m��u trong pha�m vi ti�nh, trong �o� bao g��m ki��m nghi��m v�� d� l���ng thu��c tr�� s�u va� ph�n hoa� ho�c v v...��y la� c�ng vi��c r��t quan tro�ng, la� �a�m ba�o ti�u chu��n xu��t kh��u sau nga�y. Vi��c chu�ng t�i ���i m��i khoa ho�c c�ng ngh�� trong th��i ky� ���u la� ��� ng�n ch��n nh��ng sa�n ph��m co� v��n ��� ngay t�� ���u ngu��n, va� ���t ti�u chu��n cho th��i ky� cu��i la� ki��m nghi��m ki��m di�ch. Ta�i c� s�� sa�n xu��t, chu�ng t�i c�� chuy�n gia la�m ng���i phu� tra�ch ky� thu��t, t�� quy hoa�ch c� s�� sa�n xu��t ���n qua� tri�nh sa�n xu��t, gia c�ng ch�� bi��n trong giai �o�an cho�t, toa�n b�� qua� tri�nh ���u nh��n ����c s�� chi� �a�o cu�a chuy�n gia ky� thu��t."

1 2