Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  B trng Ngoai giao Trung Quc Dng Khit Tri cho bit chuyn cng du ti My cua Chu tich H Cm ao thu c thanh qua rc r
   2009-09-27 16:58:08    cri

Nghe Online

Theo tin ai chung ti: Chu tich nc Trung Quc H Cm ao ngay 26 a v n Bc Kinh sau khi tham d mt loat hi nghi cp cao din ra tai My. Gii thiu vi cac nha bao thap tung v chuyn thm cua Chu tich H Cm ao, B trng Ngoai giao Trung Quc Dng Khit Tri cho bit, chuyn thm ln nay cua Chu tich H Cm ao thu c thanh qua rc r, la mt hoat ng ngoai giao co y nghia quan trong va anh hng su xa.

T ngay 21 n ngay 25-9, Chu tich Trung Quc H Cm ao a tham d Hi nghi Cp cao Lin Hp Quc v bin i khi hu, Phin hop thao lun chung cua ai hi ng Lin Hp Quc khoa 64 va Hi nghi Cp cao Hi ng Bao an v ngn nga ph bin va giai tr vu khi hat nhn din ra tai Tru s cua Lin Hp Quc Niu-ooc, va Hi nghi Cp cao ln th 3 Nhom G-20 din ra tai Pit-xbc, My. B trng Dng Khit Tri cho bit, hin nay ung vao dip Trung Quc chun bi chao on Quc khanh ln th 60, trong khi o 4 hi nghi cp cao ln nay a bao gm cac vn lin quan ti quan h quc t va tinh hinh th gii trong tng lai, cung lin quan n s phat trin lu dai va li ich cn ban cua Trung Quc nh khung hoang tai chinh quc t, bin i khi hu, v.v. Trong qua trinh ng pho nhng vn quan trong nay, nhng chu trng va bin phap cua Trung Quc rt c cng ng quc t quan tm. Trong bi canh c bit nh vy, Chu tich H Cm ao ti My tham d cac hi nghi cp cao, trinh bay toan din quan im va chu trng cua Trung Quc i vi cac vn quan trong cua th gii va khu vc la co y nghia rt to ln. Vic Nguyn thu quc gia Trung Quc cung luc tham d 4 hi nghi cp cao quc t quan trong trong thi gian ngn nh vy la iu cha tng co trong lich s nn ngoai giao cua nc Trung Hoa mi.

B trng Dng Khit Tri noi, khi tham d Phin hop thao lun chung cua ai hi ng Lin Hp Quc khoa 64, Chu tich H Cm ao a trinh bay toan din nhn xet cua Trung Quc i vi hinh hinh quc t cung nh cac vn quan trong cua toan cu va khu vc. Cng ng quc t ph bin nhn inh, bai phat biu cua Chu tich H Cm ao a to ro, la ngi xy dng h thng quc t, Trung Quc a phat huy vai tro khng th thay th trong cac cng vic quc t va khu vc. Cng ng quc t hoan nghnh Trung Quc ong vai tro quan trong hn na trn vu ai quc t. Tai Hi nghi Cp cao Hi ng Bao an v ngn nga ph bin va giai tr vu khi hat nhn, Chu tich H Cm ao a trinh bay chinh sach va quan im cua Trung Quc trong vic phong nga ph bin va giai tr vu tri hat nhn cung nh s dung nng lng hat nhn vi muc ich hoa binh. y la ln u tin trong gn 10 nm qua nha lanh ao Trung Quc phat i thng ip chinh sach quan trong trong vn hat nhn tai hi nghi a phng. Bai phat biu cua Chu tich H Cm ao a nhn c s anh gia cao va tich cc cua cng ng quc t.

1 2