Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Bai phat biu cua Chu tich Trung Quc H Cm ao tai Hi nghi cp cao Nhom G-20 nu bt lp trng tinh thn trach nhim cua Trung Quc
   2009-09-26 17:42:17    cri

Nghe Online

 

Trong luc cuc khung hoang tai chinh bung phat va lan rng ra toan th gii tron mt nm, ngay 25, cac nha lanh ao cua Nhom G-20 a hi tu v Pit-xbc, My, mt ln na ban bin phap vc dy nn kinh t th gii. Trung Quc co s biu hin xut sc trong cuc khung hoang ln nay a tr thanh mt tiu im quan tm cua cac bn tham d Hi nghi ln nay. Chu tich Trung Quc H Cm ao a co bai phat biu tai Hi nghi vi tiu "Dc sc thuc y tng trng, thuc y phat trin cn bng". Cac hoc gia Trung Quc nhn inh, bai phat biu nay a nu bt lp trng tinh trn trach nhim trong ng i khung hoang tai chinh toan cu cua Trung Quc.

"Kin inh bt di bt dich kich thich kinh t tng trng" la nhim vu quan trong hang u ma Chu tich H Cm ao cp trong bai phat biu. Chu tich H Cm ao nhn manh, cac nc cn phai li dung y u mt bng Nhom G-20 nay, ap dung bin phap thit thc, hiu qua hn, lam nhiu vic hn na trong thuc y tiu dung, m rng kich cu trong nc, trong khi tip tuc tng cng chinh sach kinh t vi m. Chu tich H Cm ao con cho bit cn phai gi gin s n inh cua thi trng tai chinh quc t, kin quyt phan i va ty chay chu nghia bao h di moi hinh thc, tng cng hp tac trong nhiu linh vc, tn kha nng da vao tin b khoa hoc-cng ngh tng cng ni lc tng trng cua kinh t th gii.

ng Vng Dt Chu, Pho giam c Vin Nghin cu kinh t-chinh tri th gii thuc Vin Khoa hoc Xa hi Trung Quc nhn inh rng, vic xut nhim vu quan trong hang u la "kich thich tng trng kinh t" a biu at s phan oan cua Trung Quc i vi tinh hinh kinh t th gii hin nay, cung la s ap lai cua Trung Quc i vi cai goi la "k hoach rut ra" cua mt s nc.

"Hin nay co rt nhiu nc ban lun cai goi la 'k hoach rut ra' hoc 't bo can cn hoa' la chi giam thiu cac bin phap can d cua chinh phu trc o, nhm duy tri cai goi la kinh t thi trng trong tinh trang tng i t do. Th nhng, ti cho rng trong luc khung hoang, nu khng co chinh sach tai chinh va tin t tng i ni long cua chinh phu, nu khng co s can d vi quy m ln cua chinh phu thi rt kho a nn kinh t th gii ang trong giai oan tru vng tng tr lai va khng n inh i ra khoi bong en. Bi vy, Chu tich H Cm ao noi phai kin inh bt di bt dich duy tri chng trinh kich thich, duy tri tinh iu phi, tinh lin tuc v chinh sach cua cac nc la rt thit thc".

Thuc y cai cach h thng tai chinh quc t sau khi kich thich kinh t tng trng la nhim vu quan trong th hai ma Chu tich H Cm ao nhn manh trong bai phat biu. Chu tich H Cm ao cho bit, khng c giam quyt tm va muc tiu y manh cai cach h thng tai chinh trong tinh hinh kinh t th gii co s chuyn bin tt. Cn phai ra sc nng cao tinh ai din va quyn phat ngn cua cac nc ang phat trin, khng ngng thuc y cai cach thu c tin trin thc cht.

1 2