Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tinh Sn ng Trung Quc dy cng chun bi t chc ai hi th thao Trung Quc ln th 11
   2009-10-09 18:22:13    cri

Nghe Online

ai hi th thao Trung Quc ln th 11 se din ra tai tinh Sn ng Trung Quc t ngay 16 n ngay 28 thang 10 nm nay. Hin nay a sp n ngay khai mac, tinh Sn ng a chun bi ra sao ri ?

Trn Quang trng Tuyn Thanhquang trng chinh cua thanh ph T Nam, tinh ly tinh Sn ng, a dng mt bin quang cao ln mang dong ch "Chung ti a chun bi sn sang", y chinh la chn dung ung thc cua tinh Sn ng dy cng chun bi cho ai hi th thao toan quc. Pho Trng Ban Tuyn truyn Tinh uy Sn ng Cao Ngoc Thanh noi:

"T ngay 23 thang 10 nm 2005 nhn la c ai hi th thao Trung Quc, Sn ng a chinh thc bc vao thi gian ai hi th thao toan quc, cng tac tru bi tng bc trin khai, tin trin thun li, a gianh c thanh qua quan trong."

ai hi th thao Trung Quc la ai hi th thao tng hp trinh cao nht, quy m ln nht Trung Quc, c bn nm t chc mt ln, thng thng t chc vao nm th hai sau khi kt thuc Th vn hi. ai hi th thao Trung Quc ln th 11 la ai hi th thao toan quc u tin t chc sau Th vn hi Bc Kinh. Ngoai Wu-shu, cac mn thi u tai ai hi th thao Trung Quc ln th 11 c ban ging vi Th vn hi, dung y cua no la tuyn chon gng mt mi, ren luyn i ngu cho Th vn hi Lun n nm 2012. Bi vy c Lin oan th thao cac tinh, thanh va nganh ngh Trung Quc coi trong. Tinh Sn ng, ni t chc ai hi th thao Trung Quc ln th 11, cung coi vic t chc ai hi th thao toan quc nay la c hi tt trng bay thc lc cua toan tinh, c gng t chc thanh mt ai hi th thao toan quc trinh cao, co c sc. 17 thanh ph trong tinh u se t chc cac thi u cua ai hi th thao toan quc, T Nam, thanh ph tinh ly la sn vn ng chinh.

Ly vi du xy dng sn nha th thao, hin nay, tinh Sn ng a t chc cac Giai th nghim ai hi th thao toan quc tai cac ni, phng tin sn nha th thao tt ep a c vn ng vin va hun luyn vin n tham gia thi u anh gia tt. Pho Chu nhim Trung tm Quan ly mn Th duc dung cu Tng cuc Th duc Th thao nha nc Trung Quc Hoang Ngoc Bn a anh gia cao Nha th thao Trung tm -lim-pich thanh ph T NamNha thi u Th duc dung cu ai hi th thao toan quc, ng noi:

"Cac mt phng tin sn nha thi u u c b tri theo tiu chun Th vn hi, co th noi t cac mt b ngoai, chc nng u co th sanh vi Nha thi u th thao quc gia Bc Kinhni thi u Th duc dung cu Th vn hi nm 2008."

Phu trach xy dng sn vn ng chinh va Nha thi u bi li ai hi th thao toan quc ln nay la nhom thit k sn vn ng quc gia "T chim", Nha thi u bi li "Khi nc" Th vn hi Bc Kinh. Ni thi u Ca-n/Ca-i-c vt chng ngai ai hi th thao toan quc ln nay cung do mt Cng ty c thit k cho Th vn hi Bc Kinh chuyn mn thit k; ni thi u thuyn bum va van bum trc tip s dung c s thuyn bum -lim-pich Thanh aoni thi u thuyn bum Th vn hi Bc Kinh. Co th noi, phng tin sn nha th thao ai hi th thao Trung Quc ln th 11 co trinh kha cao.

1 2