Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tm tinh cua ngi Hy Lap i vi -lim-pich
   2007-07-18 15:45:36    cri

Th nhng, ngi Hy Lap lai co cach nghi mi cua minh trong thi gian din ra Th vn hi -lim-pich A-ten nm 1896. Do Th vn hi -lim-pich ln th nht rt thanh cng nn ngi Hy Lap xut -lim-pich la mt b phn cua nn vn hoa dn tc Hy Lap, bi vy no chi c din ra tai A-ten, va A-ten phai tr thanh ia chi vinh vin va c inh cua -lim-pich hin ai. Mt s ngi Hy Lap thm chi cho rng: nu t chc -lim-pich tai cac nc khac thi chng khac nao la cp oat trng trn nn vn minh Hy Lap vi ai. Bi vy khi Th vn hi -lim-pich A-ten va kt thuc, Nha vua Hy Lap a ich thn ng ra yu cu coi A-ten la ia chi vinh vin cua -lim-pich.

Th nhng cung trong thi gian nay, ng Vi-k-lat, ngi Hy Lap, Chu tich Uy ban -lim-pich quc t nhim ky th nht a ri nhim va do ng Cu-bai-tan am nhim. Nh vy, co th noi ng Cu-bai-tan luc o nm quyn sinh quyn sat cua Uy ban -lim-pich quc t. Va ng khng co chut nhng b, kin quyt khng ng y trc nghi noi trn cua Hy Lap. ng Cu-bai-tan noi, -lim-pich la cua Hy Lap, cung la cua toan th gii, Th vn hi -lim-pich hin ai cn phai t chc lun phin tai cac nc khac nhau, nh vy mi th hin tinh th gii va sc sng cua no. Vi chu trng nay ng Cu-bai-tan thm chi bi mt s ngi Hy Lap qua khich coi la "thng ke trm" a tc oat nn vn minh cua Hy Lap.

Tuy nhin do ng Cu-bai-tan kin tri y kin cua minh mi khin cho -lim-pich hinh thanh m hinh t chc lun phin tai cac nc. Thc t chng minh s kin tri nay cua ng Cu-bai-tan la co tm nhin xa trng rng, chinh vi t chc lun phin tai cac ni trn th gii mi khin cho -lim-pich tr thanh ngay hi vn hoa th thao long trong nht cua th gii hin nay.


1 2