Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
T��ng bi� th� Ban ch��p ha�nh trung ��ng �a�ng c��ng sa�n Trung Qu��c , chu� ti�ch N���c c��ng hoa� nh�n d�n Trung Hoa , chu� ti�ch Qu�n u�y trung ��ng �a�ng c��ng sa�n Trung Qu�c , chu� ti�ch H��i ���ng qu�n s�� trung ��ng N���c c��ng hoa� nh�n d�n Trung Hoa...
• C� quan truy��n th�ng VN ca ng��i chuy��n th�m VN cu�a chu� ti�ch H�� C��m �a�o ��a quan h�� Vi��t Trung l�n t��m cao m��i 11-03 20:25
• Chuy��n th�m Vi��t Nam cu�a chu� ti�ch H�� C��m �a�o thu ����c tha�nh qua� n��i b��t 11-02 19:07
• Chu� ti�ch H�� C��m �a�o k��t thu�c chuy��n th�m Vi��t Nam r��i Ha� N��i v�� n���c 11-02 16:35
• Trung Qu��c va� Vi��t Nam ra tuy�n b�� chung 11-02 16:31
• Chuy��n th�m Vi��t Nam cu�a Chu� ti�ch H�� C��m �a�o tha�nh qua� n��i b��t 11-02 16:09
• Chu� ti�ch H�� C��m �a�o k��t thu�c chuy��n th�m Vi��t Nam v�� n���c 11-02 15:28
• Chu� ti�ch H�� C��m �a�o k��t thu�c chuy��n th�m Vi��t Nam r��i Ha� N��i v�� n���c 11-02 11:32
• Trung Qu��c va� Vi��t Nam ra tuy�n b�� chung 11-02 11:31
• Chu� ti�ch H�� C��m �a�o no�i TQ nguy��n cu�ng v��i VN t�ng c���ng s�� nghi��p h��u nghi� gi��a nh�n d�n hai n���c 11-01 21:01
• Nha� la�nh �a�o hai n���c Trung Vi��t cu�ng ti��p �a�i bi��u thanh ni�n hai n���c 11-01 19:58
• S�� pha�t tri��n cu�a Trung Qu��c chi� co� l��i ���i v��i n��n hoa� bi�nh, ��n �i�nh va� ph��n thi�nh cu�a th�� gi��i 11-01 17:54
• Chu� ti�ch H�� C��m �a�o ti��p chu� ti�ch Qu��c h��i Nguy��n V�n An 11-01 17:35
More>>

• L�� �o�n chu� ti�ch H�� C��m �a�o

• Chu� ti�ch H�� C��m �a�o pha�t bi��u tr���c Qu��c h��i Vi��t Nam

• Chu� ti�ch H�� C��m �a�o h��i �a�m v��i thu� t���ng Phan V�n Kha�i

• Chu� ti�ch H�� C��m �a�o vi��ng l�ng Ba�c H��

• Ky� k��t ca�c v�n ki��n quan tro�ng kinh t��

• Chu� ti�ch H�� C��m �a�o h��i �a�m v��i t��ng bi� th� N�ng ���c Ma�nh,Chu� ti�ch n���c Tr��n ���c L��ng

• Chu� ti�ch H�� C��m �a�o duy��t ���i danh d��

• Nhi��t li��t cha�o �o�n chu� ti�ch H�� C��m �a�o

• Nh�n d�n thu� �� �o�n chu� ti�ch H�� C��m �a�o tr�n do�c ����ng

• Nh�n d�n thu� �� Ha� N��i �o�n chu� ti�ch H�� C��m �a�o
More>>
• Ca�c ph��ng ti��n truy��n th�ng trong va� ngoa�i n���c �a�nh gia� cao chuy��n th�m cu�a chu� ti�ch n���c TQ H�� C��m �a�o 11-04 13:47
• La�nh �a�o hai n���c Trung -Vi��t cu�ng ti��p ca�c �a�i bi��u thanh ni�n hai n���c 11-02 13:31
• T�ng th�m h��u nghi� va� tin c��y l��n nhau xu�c ti��n pha�t tri��n chung 11-01 17:10
• La�nh �a�o hai n���c Trung-Vi��t ���u ba�y to� chuy��n th�m Vi��t Nam cu�a chu� ti�ch H�� C��m �a�o se� ��a quan h�� hai n���c l�n t��m cao m��i 11-01 12:25
• Ca�c c� quan truy��n th�ng VN �a�nh gia� cao chuy��n th�m VN cu�a chu� ti�ch H�� C��m �a�o 11-01 10:15
• Quan h�� Trung Qu��c-Vi��t Nam pha�t tri��n toa�n di��n trong 13 n�m qua 10-31 13:25
• Quan h�� Trung Qu��c�Vi��t Nam kh�ng ng��ng pha�t tri��n va�o chi��u s�u 10-31 10:46
More>>