Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cu Ba mit tinh ky nim 60 nm Quc khanh Trung Quc
   2009-10-01 14:36:22    Xin Hua
Theo tin Tn Hoa Xa: Cac gii Cu Ba ngay 30 thang 9 mit tinh long trong tai La Ha-ba-na, nhit lit chao mng ln th 60 Quc khanh nc Cng hoa Nhn dn Trung Hoa.

Nhn si cac gii ang, chinh quyn, qun i Cu Ba nh Chu tich Hi ng Nha nc Cu Ba Ra-un Ca-xt-r, Pho Chu tich Hi ng Nha nc La-d, Chu tich Quc hi A-la-cn, ai din c quan vn Trung Quc tai Cu Ba va ai din lu hoc sinh Trung Quc tai Cu Ba gm hn 1000 ngi a d mit tinh.

Tai bui mit tinh, Chu tich La-d a phat biu bai noi chan cha nhit tinh. ng noi, do a thi hanh ch xa hi chu nghia, Trung Quc mi co nng lc ng pho vi kho khn va thach thc xut hin trong 60 nm qua, a gi khi oan kt nhiu dn tc, tr thanh mt trong nhng nc manh kinh t trn th gii .