Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nm 1984: Chao mng Quc khanh ln th 35
   2009-09-25 16:11:59    cri
Tai l duyt binh nm 1984, Chu tich Qun uy Trung ng Trung Quc ng Tiu Binh a kim duyt cac n vi b i.

Tai l duyt binh ln nay co 46 phng i gm 10.370 can b va chin si, trong o co 4 th i may bay. Trang thit bi vu khi gm 117 may bay, 189 qua tn la, 205 xe tng, 126 khu ai bac, 18 xe dai min, 6429 vu khi hang nhe va 2216 chic xe, tng cng 28 loai va u do Trung Quc nghin cu ch tao, trong o co 19 loai la trang thit bi mi, th hin y u trinh hin ai hoa quc phong cua Trung Quc.

L duyt binh ln nay la l duyt binh co quy m ln nht, trang thit bi mi nht trong cac l duyt binh t trc n nay, gy ln ting vang manh me trong va ngoai nc, a th hin y u sc manh quc phong va b mt tinh thn cua Qun Giai phong nhn dn Trung Quc, lam rang r t nc va qun i.