Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Toan vn ban Bao cao cua Tng Bi th H Cm ao trinh bay tai ai hi ai biu ln th 17 ang Cng san Trung Quc--XII
   2007-12-29 14:41:48    cri
Thuc y toan din cng trinh vi ai mi v xy dng ang vi tinh thn cai cach va i mi

S nghip Chu nghia xa hi mang c sc Trung Quc la s nghip cai cach va i mi. ang phai ng trn tuyn u thi ai dn dt nhn dn khng ngng m ra cuc din mi cho phat trin s nghip, vi vy ang cng san Trung Quc cn phai tng cng xy dng ang vi tinh thn cai cach va i mi, lun lun tr thanh nong ct lanh ao kin cng cua s nghip Chu nghia xa hi mang c sc Trung Quc.

ang Cng san Trung Quc a trai qua chng ng 86 nm k t khi thanh lp, trong o a cm quyn trong sut 58 nm, gm hn 70 triu ang vin, nhim vu xy dng ang nng n hn bt c luc nao so vi qua kh. Cng cuc cai cach m ca do ang Cng san Trung Quc lanh ao va tip thm sc sng to ln cho ang, ng thi lai t ra tai mi va thach thc mi nhiu hn bao gi ht cho ang. S phat trin cua tinh hinh th gii , tinh hinh trong Nc va trong ang quyt inh vic tng cng xy dng ang vi tinh thn cai cach i mi khng nhng ht sc quan trong ma con rt cp bach. Cn phai ly xy dng nng lc cm quyn va xy dng tinh tin tin cua ang lam ng dy chinh, kin tri ang quan ly ang, nghim khc quan ly ang, quan trit yu cu vi dn, chu trong thc t va trang sach lim khit, hay tng cng xy dng ang vi nim tin t tng kin inh, tng cng xy dng t chc ly bi dng i ngu ang vin va can b t cht cao lam trong tm, tng cng xy dng tac phong ly duy tri quan h mau thit gia ang vi qun chung nhn dn lam trong tm, tng cng xy dng ch ly kin toan ch tp trung dn chu lam trong tm, tng cng chng tham nhung va xy dng tac phong lim chinh ly hoan thin h thng trng tri va phong chng tham nhung lam trong tm, khin ang trc sau nh mt ang cm quyn theo chu nghia Mac, xy dng ang vi cng,cm quyn vi dn, thc s cu thi, cai cach va i mi, phn u gian kh, trong sach lim khit, tran y sc sng va oan kt hai hoa.

Mt: i su hoc tp va quan trit h thng ly lun cua Chu nghia xa hi mang c sc Trung Quc, ra sc vu trang toan ang bng thanh qua mi nht at c trong Trung Quc hoa Chu nghia Mac. Xy dng ly lun t tng la nhim vu xy dng cn ban cua ang, s i mi ly lun cua ang se dn dt i mi v cac mt. Phai th theo yu cu xy dng chinh ang loai hinh hoc tp, kt hp cht che thc hin sinh ng gia cai cach m ca va xy dng hin ai hoa, i su hoc tp chu nghia Mac L-nin, t tng Mao Trach ng, ly lun ng Tiu Binh va t tng quan trong "Ba ai din", trin khai hoat ng i su hoc tp va thc hin Phat trin quan khoa hoc trong toan ang, kin tri ly Chu nghia Mac trn a phat trin chi ao vic cai tao th gii khach quan va th gii chu quan, nm vng hn na quy lut cm quyn cua ang Cng san, nm vng quy lut xy dng chu nghia xa hi, quy lut phat trin cua xa hi loai ngi, nng cao nng lc phn tich va giai quyt vn thc t bng ly lun khoa hoc. Tng cng giao duc t tng va nim tin cung nh xy dng ao c t tng cho ang vin va can b, khin ng ao ang vin va can b tr thanh tm gng trong qua trinh thc hin h thng gia tri trung tm xa hi chu nghia, lam con ngi co nim tin kin inh, co ly tng vi ai cua chu nghia cng san va co ly tng chung cua chu nghia xa hi mang c sc Trung Quc, lam ngi trung thanh thc thi Phat trin quan khoa hoc, lam ngi t giac thc hin Vinh nhuc quan xa hi chu nghia, lam ngi tich cc thuc y xa hi hai hoa.

Hai: Tip tuc tng cng xy dng nng lc cm quyn cua ang, ra sc xy dng tp th lanh ao t cht cao. Xy dng nng lc cm quyn cua ang lin quan ti xy dng ang va toan cuc cua s nghip xa hi chu nghia mang c sc Trung Quc, cn phai lam tt cng tac ly nng cao trinh va nng lc cm quyn cua lanh ao lam ni dung ct loi trong vic xy dng ban lanh ao cac cp, phai lam theo yu cu cm quyn khoa hoc, cm quyn dn chu va cm quyn theo phap lut, cai tin tac phong t tng cua ban lanh ao, nng cao ban linh cm quyn cua can b lanh ao, cai thin phng thc lanh ao va cm quyn, kin toan th ch lanh ao, xy dng ban lanh ao cac cp thanh tp th lanh ao kin cng va kin inh quan trit ly lun, ng li, phng chm, chinh sach cua ang cung nh co u tai nng lanh ao phat trin bng khoa hoc. Ly tng cng nng lc cm quyn cua ban lanh ao xy dng uy tin va diu dt toan ang, khin toan b cng tac cua ang lun lun phu hp vi yu cu cua thi ai va s mong i cua nhn dn.

Ba. Tich cc thuc y xy dng dn chu trong ang, ra sc tng cng khi oan kt va thng nht cua ang. Dn chu trong ang la s am bao quan trong tng thm sc sng i mi cua ang va cung c oan kt va thng nht cua ang. Phai ly m rng dn chu trong ang li keo nn dn chu nhn dn, ly tng cng s hai hoa trong ang thuc y s hai hoa cua xa hi. Tn trong ia vi chu th cua ang vin, am bao quyn li dn chu cua ang vin, thuc y cng khai cng tac cua ang, tao nn mi trng thao lun dn chu trong ang. Hoan thin ch ai hi ai biu ang, thc thi ch nhim ky cua ai biu ai hi ai biu ang, trin khai th nghim ch thng trc ai hi ai biu ang tai mt s huyn, thanh ph va khu vc cp huyn. Hoan thin c ch cng tac Uy ban hi nghi toan th va Uy ban thng vu ang cac cp va cac ia phng, phat huy vai tro quyt sach cua Uy ban hi nghi toan th i vi nhng vn quan trong. Nghim khc thc thi ch tp trung dn chu, kin toan ch kt hp lanh ao tp th vi trach nhim phn cng ca nhn, phan i va phong c quyn ca nhn hoc c quyn cua s it ngi. Thuc y ch ang uy ia phng tin hanh biu quyt qua phng thc bo phiu trong khi thao lun va quyt inh vn quan trong cung nh tuyn chon va s dung can b quan trong. Thit lp va kin toan ch B chinh tri bao cao cng tac inh ky vi Hi nghi toan th Ban chp hanh Trung ng, Uy ban thng vu cua cac cp ang uy bao cao cng tac inh ky vi Hi nghi toan th Ban chp hanh ia phng va thit lp ch chiu s giam sat cua Hi nghi toan th noi trn. Cai cach ch bu c trong ang, cai tin ch c ng vin va phng thc bu c. Ph bin bin phap bu c thanh vin cua ban lanh ao t chc c s ang la do ang vin va qun chung cng khai c kt hp vi c cua t chc ang cp trn, tng bc m rng pham vi bu c trc tip ban lanh ao cua t chc c s ang, tim toi nhiu hinh thc hin thc m rng dn chu trong t chc c s ang. Cac ng chi trong toan ang phai kin quyt gi gin s thng nht tp trung cua ang, t giac tun thu ky lut chinh tri cua ang, lun lun duy tri s nht tri vi Trung ng ang, kin quyt gi gin thm quyn va uy tin cua Trung ng, thit thc am bao vic quan xuyn thng sut cac ng li chinh sach cua ang.

Bn. Khng ngng su sc cuc cai cach ch v t chc can b, ra sc ao tao i ngu can b va nhn tai t cht cao. Kin tri nguyn tc ang quan ly can b, kin tri nguyn tc dn chu, cng khai, canh tranh, tuyn chon nhn tai u tu, hinh thanh c ch khoa hoc v tuyn chon va s dung can b. Quy pham ch c va tuyn dung can b, hoan thin h thng sat hach va anh gia can b theo yu cu Phat trin quan khoa hoc va thanh tich chinh tri chinh ang, hoan thin bin phap tuyn chon cng khai, thi tuyn can b va bu c theo phng phap ngi ng c nhiu hn ngi trung c. M rng dn chu trong cng tac can b, tng cng tinh khoa hoc va tinh chn thc trong tin c va anh gia dn chu. Tng cng giam sat toan b qua trinh tuyn chon va s dung can b. Kin toan ch thi han nhm chc, ch ne tranh va lun chuyn can b lanh ao, hoan thin ch cng chc. Kin toan th ch quan ly hai chiu i vi can b. Thuc y cai cach ch t chc nhn s cua cac doanh nghip Nha nc va n vi s nghip, hoan thin bin phap quan ly can b lanh ao thich ng vi c im cua doanh nghip Nha nc.

Kin tri inh hng s dung ngi mt cach chinh xac, tuyn chon can b theo nguyn tc co c co tai, coi trong thanh tich thc t va nhn c s tin yu cua qun chung nhn dn, nng cao mc tin cy v tuyn chon va s dung can b. Tng cng ao tao, tuyn chon va s dung can b tre xut sc, khuyn khich can b tre tip thu ren luyn va trng thanh tai c s va cac vung gian kh, nng cao t cht ly lun Chu nghia Mac va t cht chinh tri cua can b tre. Chu trong tuyn chon can b n va can b dn tc thiu s. c bit quan tm ti can b c gng lam vic tai cac khu vc iu kin gian kh va kho trin khai cng tac trong thi gian dai, chu trong tuyn chon can b u tu t c s va tuyn u san xut b sung cho c quan lanh ao chinh ang cac cp. Tip tuc ao tao can b quy m, phat huy y u vai tro cua Trng ang, Hoc vin hanh chinh va Hoc vin can b, nng cao t cht cua can b vi mc ln. Lam tt cng tac can b nghi hu va v hu mt cach toan din. Quan trit phng chm tn trong lao ng, tn trong tri thc, tn trong nhn tai, tn trong sang tao va i mi, kin tri nguyn tc ang quan ly nhn tai, tinh toan tng th vic xy dng tt i ngu nhn tai cac loai ly nhn tai cp cao va nhn tai cng ngh cao lam trong tm. i mi c ch th ch cng tac nhn tai, khi dy sc sang tao va nhit tinh lp nghip cua nhn tai cac loai, m ra cuc din mi cho ny sinh nhn tai va phat huy y u tai nng cua mi ngi.

Nm . Cung c va phat trin toan din thanh qua at c trong hoat ng giao duc v tinh tin tin, ra sc tng cng xy dng c s ang. Tinh tin tin gn cht ti sinh mnh va sc manh cua chinh ang Mac, cn phai thc hin qua hang nghin hang van ang vin t cht cao. Phai thit thc lam tt cng trinh c s v xy dng i ngu ang vin, kin tri bn bi nng cao t cht cua ang vin. Nghim chinh hoc tp va tun thu iu l ang, tng cng y thc cua ang vin, thit lp ch phn tich tinh ang mt cach inh ky, m rng knh ang vin phuc vu qun chung nhn dn, kin tao h thng cng tac ang vin lin h va phuc vu qun chung nhn dn, kin toan c ch hu hiu lu dai ang vin thng xuyn tip thu giao duc va mai mai gi gin tinh tin tin, khin ang vin tht s tr thanh phn t tin tin mai mai khc su tn chi cua ang va lun lun gn bo vi qun chung. Tng cng va cai tin vic quan ly ang vin vang lai, tng cng cng tac ang trong ngi lao ng vao lam vic tai thanh thi, thit lp va kin toan c ch quan ly ng thai thng nht i vi ang vin thanh thi va nng thn. Nng cao cht lng cua cng tac phat trin ang vin, u hoa kt cu i ngu ang vin, x ly kip thi nhng ang vin khng at tiu chun.

T chc c s ang la c s t chc v cm quyn cua ang. Phai thc thi ch trach nhim trong cng tac xy dng ang, thuc y toan din vic xy dng t chc ang cac c s nng thn, doanh nghip, cng ng thanh thi cung nh c quan, trng hoc, cac t chc xa hi mi v.v, u hoa c cu t chc, m rng din che phu cua t chc, i mi phng thc hoat ng, phat huy y u vai tro cua t chc c s ang nhm y manh cng tac phat trin, phuc vu qun chung, gn bo long dn va thuc y hai hoa. Dn dt xy dng cac t chc c s khac qua vic xy dng t chc c s ang. i su trin khai hoat ng thi ua trong t chc c s ang va ang vin. Thit lp va kin toan c ch giup va tng tr ln nhau trong cac t chc c s ang thanh thi va nng thn. Trin khai giao duc t xa hin ai trong can b ang vin nng thn mt cach rng khp. Thit lp va kin toan c ch khich l, quan tm va h tr trong toan ang, quan tm va bao h can b c s, ang vin lao thanh va ang vin gp kho khn trong i sng. Chu trong giai quyt cac vn nh am bao kinh phi va ni hoat ng cho t chc c s ang.

Sau. Thit thc cai tin tac phong cua ang, ra sc tng cng chng tham nhung va xy dng lim chinh. Tac phong tt ep cua ang la ngun sc manh to ln gn bo long ang va long dn. Phai kin tri quan im chu nghia duy vt lich s, tc nhn dn la ngi sang tao ra lich s, kin tri ht long ht da phuc vu nhn dn, kin tri ng li qun chung, thanh khn lng nghe ting noi cua qun chung, tht s phan anh nguyn vong cua qun chung, tht long quan tm ni kh cua qun chung, lam nhiu vic tt, lam nhiu vic thc t cho qun chung nhn dn, s dung quyn vi dn, gn tinh cam vi dn, mu cu li ich cho dn. Thuc y moi cng vic bng tac phong thc s cu thi, lam nhiu vic mang tinh cht t nn mong va mang lai li ich lu dai. Tng cng iu tra nghin cu, cai tin tac phong hoc tp, cai tin tac phong hanh vn, tinh gian hi nghi va vn kin, phan i chu nghia hinh thc, phan i chu nghia quan liu, phan i gian tra va gia di. xng tac phong cn kim va tit kim, cn kim trong tt ca moi vic lam, phan i xa xi va lang phi. Cac ng chi trong toan ang c bit la can b lanh ao u phai coi trong tinh ang, chu trong bi dng phm cht ao c cho minh, lun lun u tau gng mu. i su trin khai giao duc v tac phong va ky lut cua ang, tich cc tin hanh ph binh va t ph binh, khin can b lanh ao gng mu trong vic tun thu ky cng cua ang va phap lut cua Nha nc, k tha truyn thng tt ep, phat huy nn np mi va phat huy chinh khi, ly tac phong tt ep cua ang thuc y tac phong cua Chinh phu va nu gng cho np sng cua nhn dn.

Tinh cht va tn chi cua ang Cng san Trung Quc quyt inh ang khng th bao dung bt c mt hin tng tiu cc nao. Kin quyt trng tri va phong hu hiu hin tng tham nhung, bi vi iu nay lin quan ti vic liu co nhn c long dn hoc bi nhn dn chng lai hay khng, lin quan ti s sng con cua ang, la nhim vu chinh tri quan trong phai lun lun thc hin tt. Cac ng chi trong toan ang nht inh phai nhn thc y u tinh lu dai, tinh phc tap va tinh gian nan cua cuc u tranh chng tham nhung, a chng tham nhung va xy dng lim chinh ln vi tri cang ni bt hn, kin quyt chng lai hin tng tham nhung. Kin tri tri ca gc ln ngon, tri ly tng hp, kt hp song song ca trng tri ln phong, coi trong phng chm d phong, thc s thuc y vic xy dng h thng trng tri va phong tham nhung, trong khi kin quyt trng tri hin tng tham nhung, cang phai chu trong tri tn gc, cang phai chu trong phong va xy dng ch , m rng linh vc cho cng tac phong chng tham nhung t u ngun. Nghim khc thc thi ch trach nhim v xy dng tac phong lim chinh trong ang. Kin tri su sc cai cach va i mi th ch, tng cng xy dng vn hoa lim chinh, hinh thanh c ch giao duc hu hiu lu dai nhm chng hu hoa, chng bin cht, xy dng h thng ch chng tham nhung, xy dng lim chinh va c ch giam sat vic hanh quyn. Kin toan vic quan ly thng nht i vi cac c quan thng tru cua c quan kim tra ky lut, hoan thin ch thi sat. Tng cng cng tac lim khit t rn trong can b lanh ao, nng cao nng lc chng hu hoa va chng bin cht trong can b ang vin. Kin quyt un nn tac phong xu phng hai ti li ich cua qun chung nhn dn, thit thc giai quyt nhng vn ma qun chung nhn dn phan anh gay gt. Kin quyt iu tra va x ly nhng vu an vi pham ky cng ky lut va phap lut, nghim tri theo phap lut va quyt khng dung tha bt c phn t tham nhung nao.

Tha cac ng chi, ngay t khi ra i n nay, ang Cng san Trung Quc a dung cam ganh vac s mang lich s la dn dt nhn dn Trung Quc kin tao cuc sng hanh phuc va thc hin s phuc hng vi ai cua dn tc Trung Hoa. hoan thanh s mang lich s o, nhng ngi cng san Trung Quc t th h nay sang th h khac, ngi trc nga xung, ngi sau tin ln, bit bao lit si cach mang a hin dng tinh mang quy bau cua minh cho lich s huy hoang nay. ang Cng san Trung Quc ang diu dt nhn dn cac dn tc trong ca nc tin hanh cng cuc cai cach m ca va xy dng hin ai hoa xa hi chu nghia, o la k tha va phat trin s nghip vi ai xy dng Chu nghia xa hi Trung Quc k t khi thanh lp Nc Cng hoa Nhn dn Trung Hoa n nay, la s k tha va phat trin s nghip vi ai gianh c lp dn tc, thc hin s giau manh t nc cua nhn dn Trung Quc k t lich s cn ai n nay. ng trc hin tai, nhin v qua kh, chung ta cam nhn su sc rng, s mang e trn vai chung ta va thing ling va ve vang. Hng v tng lai, chung ta tran y long tin i vi thc hin ba nhim vu lich s ln, o la thuc y cng cuc xy dng hin ai hoa, hoan thanh s nghip thng nht t nc, gi gin hoa binh th gii va thuc y s phat trin chung.

Cac ng chi trong toan ang phai tinh tao nhn thc rng, nu mun thc hin muc tiu xy dng toan din xa hi kha gia con phai phn u mi my nm, nu mun c ban thc hin hin ai hoa con phai tip tuc phn u my chuc nm, cung c va phat trin ch xa hi chu nghia con phai kin tri c gng va phn u bn bi cua mt s th h, mi my th h thm chi my chuc th h. Phn u thi se gp kho khn va rui ro. Chung ta nht inh phai co tinh thn chun bi luc yn phai phong luc nguy, phai tng cng y thc lo ngai, lun lun gi vng nim tin kin inh i vi Chu nghia Mac, i vi Chu nghia xa hi mang c sc Trung Quc cung nh i vi nhim vu thc hin s phuc hng vi ai cua dn tc Trung Hoa; Chung ta quyt khng kiu cng, nn nong, phn u gian kh, khc su c im tinh hinh c ban cua t nc trong giai oan u xa hi chu nghia, phn u bn bi vi s nghip cua ang va nhn dn; nht inh phai chiu kho hoc tp, mit mai cng tac, khng ngng lp thanh tich vt qua s kim nghim cua thc tin, cua nhn dn va cua lich s; nht inh phai tng cng oan kt, chiu c ti ai cuc, t giac gi gin oan kt va thng nht cua toan ang, gi gin mi quan h mau thit gia ang vi qun chung nhn dn, cung c ai oan kt cua nhn dn cac dn tc trong ca nc, tng cng ai oan kt cua con em dn tc Trung Hoa trong va hai ngoai, xuc tin ai oan kt gia nhn dn Trung Quc vi nhn dn cac nc trn th gii, tao nn ngun sc manh to ln cho vic chin thng moi gian nan him tr cung nh thuc y s nghip cua ang va nhn dn gianh ly thng li rc r hn na.

Chung ta hay ging cao ngon c vi ai cua xa hi chu nghia mang c sc Trung Quc, oan kt cht che hn na xung quanh Trung ng ang, mun ngi nh mt, vi tinh thn m mang va vn ln, c gng phn u nhm gianh thng li mi trong s nghip xy dng toan din xa hi kha gia, vit nn trang s mi cho i sng tt ep cua nhn dn.