Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Trung Quc m rng linh vc thu hut vn u t cua thng gia nc ngoai
   2007-12-10 19:52:37    cri
Phong vin ai chung ti t B Thng mai Trung Quc c bit, gn y Trung Quc a sa i " D anh muc nganh ngh thu hut vn u t nc ngoai " nhm m rng hn na linh vc thu hut vn u t cua thng gia nc ngoai.

Theo nhu cu phat trin kinh t, tit kim nng lng va bao v mi trng cua Trung Quc, "Danh muc" noi trn se a cac linh vc nh: Nng nghip hin ai, nganh san xut khoa hoc cng ngh cao, dich vu hin ai, khu ch tao mui nhon, c s ha tng , nng lng tai sinh v.v vao linh vc c Chinh phu khuyn khich, trong khi o ty l linh vc bi han ch hoc bi cm a giam xung ro rt.

Quan chc B Thng mai Trung Quc cho bit, vic sa i "Danh muc" nay la nhm lam cho chinh sach cho phep thng gia nc ngoai u t tr nn quy pham hn, minh bach hn, d thc thi hn, tao thun tin nhiu hn cho thng gia nc ngoai.