Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Trung Quc xet giam din tich xin cp t s dung cua cac ia phng
   2007-11-22 17:19:48    Nhn dn nht bao
Phong vin Nhn Dn Nht Bao Trung Quc t B Tai nguyn t ai c bit, khi xem xet ph chun din tich t xy dng thi nm tai chinh 2007, Chinh phu Trung Quc a xet giam 30% tng din tich xin cp t s dung cua cac ia phng. Din tich t canh tac bi chim dung a giam 17% so vi nm 2006.

c bit, nm 2007, din tich t s dung c Chinh phu Trung Quc ph chun chu yu dung vao vic xy dng c s ha tng thi, kin truc cng cng, kho tang cng nghip, d an chung c va d an c bit. Quy t s dung xy dng nha , tp trung am bao xy dng nha cho ngi co thu nhp thp, nha cho thu vi gia re va nha ban vi gia trung binh thp, nha vi din tich va va nho.

Hin nay, din tich t canh tac binh qun u ngi cua Trung Quc chi bng 40% mc binh qun cua th gii.