Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nhng s kin ln trong quan h hu nghi va hp tac gia Trung Quc va ASEAN
   2007-08-09 17:00:02    cri

Thang 7-1991, B trng Ngoai giao Trung Quc Tin Ky Tham nhn li mi ti d L khai mac Hi nghi B trng Ngoai giao ASEAN ln th 24, y la ln u tin Trung Quc tip xuc chinh thc vi ASEAN. T o v sau B trng Ngoai giao Trung Quc hang nm u tham d cac hi nghi tip theo cua Hi nghi B trng Ngoai giao ASEAN.

Thang 7-1994, Trung Quc tham d Din an khu vc ASEAN ln th nht din ra Thu Bng Cc Thai Lan vi t cach la i tac i thoai cua ASEAN, Pho Thu tng kim B trng Ngoai giao Trung Quc Tin Ky Tham a xut 5 nguyn tc cua Trung Quc v hp tac an ninh khu vc chu A-Thai Binh Dng tai hi nghi.

Thang 4-1995, Hi nghi Quan chc cp cao Trung Quc-ASEAN ln th nht din ra tai thanh ph Hang Chu Trung Quc.

Thang 7-1996, Hi nghi ln th 6 cua Uy ban Thng trc ASEAN khoa 29 a nng cp quan h vi Trung Quc la nc i thoai y u cua ASEAN.

Thang 12-1997, Trung Quc ln u tin tham d Hi nghi Cp cao khng chinh thc cac nha lanh ao ASEAN vi ba nc Trung Quc, Nht Ban va Han Quc <10+3>. Hi nghi a trao i y kin mt cach thng thn va su rng v tng lai, s phat trin va hp tac cua khu vc ng A trong th ky 21, at c nhn thc chung rng rai. Chu tich Trung Quc Giang Trach Dn a co bai phat biu quan trong vi tiu "Tay trong tay hp tac, cung nhau kin tao tng lai" tai Hi nghi. Chu tich Giang Trach Dn con co bai phat biu vi tiu "Xy dng quan h i tac lang ging thn thin, tin cy ln nhau" tai Hi nghi khng chinh thc cac nha lanh ao ASEANTrung Quc ln th nht <10+1>.

Ngay 25-11-2000, Hi nghi cac nha lanh ao 10+1 ln th 4 din ra tai Xin-ga-po, Thu tng Trung Quc Chu Dung C tham d hi nghi va anh gia tich cc quan h song phng Trung Quc-ASEAN, ng thi xut cac kin nghi cu th v hp tac trong cac linh vc chinh tri, phat trin ngun nhn lc, tng cng xy dng c s ha tng lu vc sng M-cng, cng ngh cao, nng nghip, thng mai, u t...

Thang 11-2001, tai Hi nghi cac nha lanh ao 10+1 ln th 5 din ra Bru-ny, hai bn nht tri ng y xy dng Khu vc mu dich t do Trung Quc-ASEAN trong vong 10 nm.

Ngay 4-11-2002, cac nha lanh ao Trung Quc va ASEAN a ky kt "Hip nghi khung Hp tac kinh t toan din Trung Quc-ASEAN" tai Nng Pnh Cam-pu-chia. Vic nay khng nhng anh du tin trinh xy dng Khu vc mu dich t do Trung Quc-ASEAN chinh thc khi ng ma cung anh du s hp tac kinh t, thng mai gia Trung Quc va ASEAN bc vao giai oan lich s hoan toan mi.

Ngay 29-4-2003, cac nha lanh ao Trung Quc va ASEAN hop hi nghi c bit v bnh SARS tai Bng Cc Thai Lan. Hi nghi a thao lun vic tng cng hp tac khu vc, ap dung bin phap thit thc phong chng dich SARS. Thu tng Trung Quc n Gia Bao a tham d hi nghi.

Thang 10-2003, Hi nghi cac nha lanh ao ASEANTrung Quc <10+1> ln th 7 din ra tai ao Ba-li In--n-xi-a. Chinh phu Trung Quc trinh trong tuyn b tham gia "Hip c Hu nghi va Hp tac ng Nam A", ng thi cung vi ASEAN ra tuyn b chung v xy dng "Quan h i tac chin lc vi hoa binh va phn thinh".

Nm 2004, Thu tng Trung Quc n Gia Bao tham d Hi nghi cac nha lanh ao Trung Quc-ASEAN ln th 8 a xut sang kin 10 im v tng cng hp tac song phng. Hai bn Trung Quc va ASEAN a ky kt "Hip nghi thng mai hang hoa cua Hip nghi khung Hp tac kinh t toan din Trung Quc-ASEAN" va "Hip nghi v c ch giai quyt tranh chp Trung Quc-ASEAN", anh du Khu vc mu dich t do Trung Quc-ASEAN bc vao giai oan xy dng thc cht.

T ngay 3 n ngay 6-11-2004, Hi ch-Trin lam Trung Quc-ASEAN ln th nht din ra tai Nam Ninh Thu phu Khu t tri dn tc Choang Quang Ty Trung Quc, y la mt hanh ng cu th cua Chinh phu Trung Quc nhm su sc "Quan h i tac chin lc vi hoa binh va phn thinh" gia Trung Quc va cac nc ASEAN, thuc y cuc am phan v Khu vc mu dich t do va y nhanh tin trinh xy dng Khu vc mu dich t do Trung Quc-ASEAN.

Ngay 17-5-2006, Hi nghi cac t chc nhn dn hu nghi Trung Quc-ASEAN din ra tai Bc Kinh. Sau hi nghi a ky kt "Tuyn b hu nghi va hp tac gia cac t chc nhn dn Trung Quc-ASEAN", cam kt se tng cng giao lu va hp tac gia cac t chc nhn dn tinh hu nghi gia Trung Quc va ASEAN n su vao long ngi.

Ngay 30-10-2006, Hi nghi cp cao ky nim 15 nm xy dng Quan h i thoai Trung Quc-ASEAN din ra tai Nam Ninh Quang Ty Trung Quc. Thu tng Trung Quc n Gia Bao va cac nha lanh ao cua 10 nc ASEAN a tham d hi nghi.

Trong hai ngay 20 va 21 thang 6 nm 2007, Hi nghi cac t chc nhn dn hu nghi Trung Quc-ASEAN ln th 2 din ra tai Ban-a X-ri B-ga-oan Thu Bru-ny, sau hi nghi a ky kt "Chng trinh hanh ng thc hin Tuyn b hp tac gia cac t chc nhn dn hu nghi Trung Quc-ASEAN" nhm su sc va cung c quan h i tac chin lc Trung Quc-ASEAN, thuc y s giao lu va hp tac song phng.