Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Mi-an-ma
   2007-08-08 15:40:00    cri
Tn nc: Lin bang Mi-an-ma

Din tich: 676,581 km2

Dn s : Khoang 52 triu , gm 135 dn tc nh Mi-an-ma, Ka-ren...trong o dn tc Mi-an-ma chim 65 o/o dn s. Cac dn tc thiu s u co ngn ng ring cua minh, co khoang 2,5 ngi Hoa va Hoa kiu. 85 o/o dn s ca nc theo Pht giao, khoang 8 o/o theo ao Hi.

Thu : Ging-gun, dn s khoang 5 triu

Nguyn thu Quc gia: thng tng Than Xu, Chu tich Hi ng hoa binh va phat trin Quc gia. Ngay 23-4-1992 gi chc chu tich Hi ng khi phuc lut phap va trt t quc gia, ngay 15-11-1997 i thanh Hi ng hoa binh va phat trin Quc gia.

Nhng ngay l quan trong: Ngay c lp 4-1, ngay thanh lp qun i 27-3.

Mi-an-ma nm phia ty ban ao Trung nam. Phia ng bc giap vi Trung Quc, phia ty bc giap vi n- va Bng-la-et, phia ng nam giap vi Lao va Thai Lan, phia ty nam la vinh Bng-la-et va bin An-a-man. Co 2655 km ng b bin. Thuc khi hu nhit i gio mua, nhit binh qun nm 27 C.