Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vit Nam
   2007-08-08 15:37:45    cri
Tn nc : Nc cng hoa xa hi chu nghia Vit Nam

Din tich : 329,556 km2.

Dn s : gn 80 triu, trong o ty l nam n la 49,2/50,8 o/o. Co 54 dn tc, trong o dn tc Kinh chim gn 90 o/o, cac dn tc Thai, Mng, Hoa, Nung...u trn 500 nghin ngi. Thng dung ting Vit. Tn giao chu yu gm: Pht giao, Thin chua giao, ao Hoa hao va Cao ai.

Thu : Ha Ni, dn s gn 3 triu. Nhit trung binh trong mua he 28,9 C, mua 16,5 C.

Nguyn thu quc gia: Chu tich nc Trn c Lng, gi chc t ngay 24-9-1997, tai nhim ngay 25-7-2002.

Cac ngay l quan trong: Ngay thanh lp ang cng san Vit Nam mung 3-2. Ngay giai phong min nam 30-4. Quc khanh mung 2-9. Ngay sinh chu tich H Chi Minh 19-5.

Vit Nam nm phia ng ban ao Trung nam, phia bc giap vi Trung Quc, phia ty giap Lao va CPC, phia ng va nam giap bin. ng b bin dai 3260 km. Nm phia nam ng hi qui bc, thuc khi hu nhit i gio mua, nong bc va nhiu ma. Nhit trung binh hng nm 24 C. Lng ma trung binh hng nm 15002000mm. Bn mua xun, ha, thu, ng ro rt. Min nam chia lam hai mua: mua kh va mua ma, phn ln mua ma t thang 5-10, t thang 11 n thang 4 nm sau la mua kh.