Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Hip hi cac nc ng Nam A
   2007-08-07 16:37:36    cri

Tin thn cua Hip hi cac nc ng Nam A la Lin minh ng Nam A do ba nc Ma-lai-xi-a, Phi-li-pin va Thai Lan thanh lp ngay 31-7-1961 tai Bng Cc. B trng Ngoai giao bn nc In--n-xi-a, Xin-ga-po, Thai Lan, Phi-li-pin va Pho Thu tng Ma-lai-xi-a a nhom hop tai Thu Bng Cc Thai Lan trong hai ngay 7 va 8 thang 8 nm 1967, ra tuyn b thanh lp Hip hi cac nc ng Nam A, tc "Tuyn b Bng Cc", chinh thc tuyn b thanh lp Hip hi cac nc ng Nam A, goi tt la ASEAN. Trong my chuc nm thanh lp n nay ASEAN ngay cang tr thanh mt t chc hp tac nht th hoa v chinh tri, kinh t va an ninh ly hp tac kinh t lam nn tang cua khu vc ng Nam A, ng thi a xy dng ln mt loat c ch hp tac.

Ngoai 5 nc sang lp: In--n-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-li-pin, Xin-ga-po va Thai Lan ra, sau thp nin 80 cua th ky 20, ASEAN a ln lt kt nap thm 5 nc la Bru-ny, Vit Nam, Lao, Mi-an-ma va Cam-pu-chia, nng s nc thanh vin t 5 nc trong ngay u thanh lp ln ti 10 nc hin nay. Tng din tich cua 10 nc ASEAN la 4,5 triu ki-l-met vung, dn s 530 triu. Pa-pu-a Niu-ghi-n la nc quan sat vin cua ASEAN. Mi i tac i thoai cua ASEAN la: -xtry-li-a, Ca-na-a, Trung Quc, Lin minh chu u, n-, Nht Ban, Niu Di-ln, Nga, Han Quc va My.

Tn chi cua ASEAN la cung nhau n lc thuc y tng trng kinh t, tin b xa hi va phat trin vn hoa cua khu vc vi tinh thn binh ng va thng lng; tun thu cng ly, cac nguyn tc trong quan h gia cac nc va "Hin chng Lin Hp Quc", thuc y hoa binh va n inh cua khu vc; hp tac gn bo va cung co li vi cac t chc quc t va khu vc.

Cac c quan chu yu cua ASEAN gm: Hi nghi Cp cao, Hi nghi Ngoai trng, Uy ban Thng vu, Hi nghi B trng Kinh t, cac hi nghi B trng, Ban Th ky, Uy ban chuyn mn cung nh cac t chc nhn dn va ban chinh thc. Hi nghi Cp cao la c quan quyt sach ti cao cua ASEAN, mi nm nhom hop mt ln k t hi nghi u tin nm 1995, a tr thanh c ch chu yu nht trong vic ban thao k hoach hp tac khu vc cua cac nc ASEAN, chu tich do cac nc thanh vin lun lu am nhim. Hi nghi Ngoai trng la c quan xy dng chinh sach c ban cua ASEAN, hng nm t chc lun lu tai cac nc thanh vin. Uy ban Thng vu chu yu thao lun chinh sach ngoai giao cua ASEAN, ng thi thc hin cac d an hp tac cu th. Ban Th ky t tai Gia-cac-ta Thu In--n-xi-a, ra cac tp san nh "Bao cao cua Uy ban Thng vu ASEAN", "Thng tin ASEAN" ...

Nhng nm qua ASEAN tich cc trin khai chinh sach ngoai giao a phng hoa, a dang hoa. Din an khu vc ASEAN thanh lp thang 7 nm 1994, Din an hp tac ng A-My La Tinh thanh lp thang 9-1999, ngoai ra con co cac c ch nh 10+3 va 10+1, thang Ging nm 2002 a khi ng Khu vc mu dich t do ASEAN.

Cung vi tim lc kinh t va s anh hng khng ngng c tng cng, ASEAN a phat huy vai tro ngay cang quan trong trong cac cng vic cua khu vc. u thp nin 90 cua th ky 20, ASEAN i u trong vic khi xng tin trinh hp tac ng A, tng bc hinh thanh mt loat c ch hp tac khu vc vi trung tm la ASEAN. Trong o, cac c ch hp tac ASEAN vi ba nc Trung Quc, Nht Ban va Han Quc <10+3> va ASEAN vi tng nc Trung Quc, Nht Ban va Han Quc <10+1> a phat trin thanh knh chinh trong hp tac ng A. Ngoai ra, ASEAN con xy dng quan h i thoai vi 10 i tac la My, Nht Ban, -xtry-li-a, Niu Di-ln, Ca-na-a, Lin minh chu u, Han Quc, Trung Quc, Nga va n-. Nm 2003, quan h Trung Quc ---ASEAN a phat trin thanh mi quan h i tac chin lc, Trung Quc la nc u tin ngoai cac nc ASEAN tham gia "Hip c Hu nghi va Hp tac ng Nam A".