Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Li gii thiu v ai Phat Thanh Quc t Trung Quc
   2006-12-01 17:30:28    cri
 ai Phat Thanh Quc T Trung Quc thanh lp vao ngay 3 thang 12 nm 1941, la ai phat thanh Quc gia phuc vu cac nc trn Th gii vi tn chi la : "gii thiu Trung Quc vi Th gii , gii thiu Th gii vi Trung Quc , gii thiu Th gii vi Th gii , tng thm s hiu bit va tht cht tinh hu nghi gia nhn dn Trung Quc vi nhn dn Th gii ."

Hin nay , ai Phat Thanh Quc T Trung Quc a t 30 c quan thng tru tai cac nc va khu vc quan trong trn Th gii , ng thi t c quan thng tru tai cac tinh , thanh ph , khu t tri cung c khu Hng Cng , Ma Cao Trung Quc . Hin nay , ai Phat Thanh Quc T Trung Quc phat thanh chng trinh vi cac nc trn Th gii bng 43 th ting . Tinh n cui nm 2006 , tng thi lng phat song a ln ti hn 1100 ting ng h .

Nh co chng trinh vi ni dung tng tn va phat song bng nhiu th ting , khin ai Phat Thanh Quc T Trung Quc a co c mt i ngu thinh gia lu nm va trung thanh . Nm 2005 , ai Phat Thanh Quc T Trung Quc tng cng nhn c 2,17 triu bc th , th in t v.v cua thinh gia n t 161 nc va khu vc trn Th gii , co hn 3600 cu lac b thinh gia hoat ng tai cac ni trn Toan cu .

Ngay 28 thang 1 nm 2006 , ai Phat Thanh Quc T Trung Quc a m ai FM u tin tai Nai-r-bi, thu K-ni-a . ai FM nay hang ngay phat song 19 ting ng h bng ting Anh , ting Swahili <oc Xoa-hi-li > va ting ph thng Trung Quc .

Ngay 19 thang 11 nm 2006 , ai Phat Thanh Quc T Trung Quc a m ai FM tai Vin-chn , thu Lao , Chu tich Nc Trung Quc H Cm ao va Chu tich Nc Lao Chu-ma-li a chng kin l khai trng va bm nut khi ng ai FM nay , cung bc nhip cu mi tng thm s hiu bit va tht cht tinh hu nghi gia nhn dn hai nc Trung Quc va Lao .

Trang Web "Crionline" cua ai Phat Thanh Quc T Trung Quc ra i nm 1998 a thu hut ng ao ngi truy cp mang In-t-net cua hn 180 nc va khu vc . Trang Web "Crionline" a tin bng 43 th ngn ng , m chng trinh on nghe trc tuyn bng 48 th ting , tng thi lng chng trinh on nghe trc tuyn hang ngay la hn 200 ting ng h .

ai Phat Thanh Quc T Trung Quc con m nhiu h chng trinh phat song trong nc nh :"phat thanh thi s Hoan Cu " , "phat thanh tng hp ting Anh " , "phat thanh ca nhac thinh hanh Quc t " , "phat thanh Th vn hi " v.v , ln lt phat song tai hang chuc thanh ph ln va va cua Trung Quc trong o co Bc Kinh , Thng Hai , Quang Chu , ai Lin , Ha Mn v.v , cung cp thi s , thng tin Quc t , ca nhac thinh hanh cho nhng ngi nghe ai va a nhn s yu thich cua cac ban thinh gia .

K t thang 10 nm 1999 , ai Phat Thanh Quc T Trung Quc bt u phat hinh chng trinh thi s Quc t trong nc . Hin nay , Trung tm truyn hinh cua Ban ai hang ngay dan dng va phat hinh hn 5 ting chng trinh truyn hinh cho hn 300 knh va ai truyn hinh khp moi min t nc Trung Quc qua v tinh . ai Phat Thanh Quc T Trung Quc ra sc m knh truyn hinh ky thut s thu l phi , knh truyn hinh nay ly gii thiu ky quan Th gii la chinh , ng thi khai thac thng tin t khia canh c ao , ai Phat Thanh Quc T Trung Quc con se ra sc phat trin nghip vu truyn thng a phng tin mi nh truyn hinh IP , truyn hinh mang In-t-net , chng trinh nghe nhin bng in thoai di ng v.v .

"Bao Tin Tc Th Gii" cua ai Phat Thanh Quc T vi ni dung thi s Quc t la chinh , phat hanh trong ca nc Trung Quc , Ban ai con xut ban tap chi "Phat Thanh in anh va Truyn hinh Quc t " cung hn 30 t bao ngoai vn nh " Bao Ngi a th " ting Anh , "Bao Tin tc va Hi m " ting c , "Bao Vn hoa hu nghi " ting Ty Ban Nha , "Bao Cu vng Hu nghi " ting Vit v.v cung a thu hut thinh gia cua cac nc trn Th gii .

Ngoai ra , ai Phat Thanh Quc T Trung Quc a thanh lp Nha xut ban phat thanh Quc t Trung Quc va Nha xut ban bng ia nghe nghin phat thanh Quc t Trung Quc .

Trai qua nhiu nm phat trin, ai Phat Thanh Quc T Trung Quc a dn dn hinh thanh mt i ngu nhn tai t cht cao . Hin nay , ca ai tng cng co khoang 1000 can b ngoai ng , gn 600 bin tp vin , phong vin va can b ky thut , hn 100 nhn vin cng tac quc tich nc ngoai . Qua phat trin trong 65 nm , ai Phat Thanh Quc T Trung Quc ang n lc thc hin s chuyn i t c quan truyn thng truyn thng sang c quan truyn thng hin ai , chuyn t c quan truyn thng chuyn v phat thanh sang c quan truyn thng tng hp cung nh chuyn t ai phat thanh i ngoai sang c quan truyn thng Quc t .Mt c quan truyn thng hin ai tng hp gm phat thanh v tuyn , trc tuyn va c quan truyn thng mi ang ngay mt n gn vi quy vi va cac ban .