Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Quan ly t nc trc tin phai quan ly ang , quan ly ang nht inh phai nghim khc
   2006-07-17 17:08:10    cri
Ngay 14 thang 1 nm 2000 , ng chi Giang Trach Dn a phat biu bai noi chuyn quan trong tai Hi nghi toan th ln th t Uy ban kim tra ky lut Trung ng , ng chi Giang Trach Dn a nu ra quan nim " Quan ly t nc trc tin phai quan ly ang ,quan ly ang nht inh phai nghim khc ".

Xet v ni b ang ang tn tai vn kha ni cm , ng chi Giang Trach Dn nhn manh : "Mt nht inh phai nghim khc yu cu va nghim khc giao duc can b lanh ao " ; Hai nht inh phai nghim khc vic tuyn dung can b lanh ao ; Ba nht inh phai nghim khc giam sat can b lanh ao ; Bn nht inh phai nghim khc xet x nhng can b lanh ao vi pham ky cng va phap lut ". ng chi nhn manh : " mu cht nghim khc vic quan ly ang la phai xy dng c ch tin li , ong vai tro va co sc rang buc , giup cac cp t chc ang tin hanh quan ly va giam sat hu hiu i vi ang vin va can b , kip thi phat hin mu thun va giai quyt vn , lun gi gin khoe manh cho c th ang ."

Trong bai phat biu chao mng ngay thanh lp ang vao ngay 1 thang 7 nm 2001 , ng chi Giang Trach Dn a trinh bay toan din phng chm "nghim khc quan ly ang " . ng chi nu ro :" nghim khc quan ly ang phai quan trit toan din vic xy dng v t tng , chinh tri , t chc va tac phong cua ang , thc s quan xuyn trong cac khu giao duc , quan ly va giam sat i vi cac cp t chc ang cung nh ng ao ang vin va can b . Cac cp t chc ang va mi mt ang vin u phai nghim khc lam theo iu l va ky cng ky lut cua ang , nghim khc tun theo ky lut cua ang . Can b lanh ao cac cp u phai t trong , t tinh , t rn , t khich l minh , lun lun chu trong hoc tp , chu trong chinh tri , chu trong chinh khi . Phai thng xuyn va tich cc trin khai u tranh t tng qua hinh thc ph binh va t ph binh , kin tri chn ly , un nn sai lm . Cac cp t chc ang u phai c gng tng cng kha nng giai quyt mu thun , manh dan nhin thng va giai quyt vn a xut hin , quyt khng ne tranh vn va t ep cho minh . Cac cp t chc ang nht inh phai nghim khc yu cu , nghim khc giao duc va nghim khc giam sat can b ang vin , kin quyt khc phuc hin tng tham nhung tiu cc trong ni b ang .