Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Quan nim v "quan ly t nc bng ao c"
   2006-07-17 17:07:22    cri

Thang 6 nm 2000 , khi phat biu "Bai noi chuyn tai hi nghi cng tac t tng chinh tri Trung ng " , ng chi Giang Trach Dn nu ro : " la mt phn cua kin truc thng tng , phap lut va ao c u la thu phap quan trong nhm gi gin trt t xa hi , khin t tng va hanh vi cua moi ngi tr nn nn np , phap lut va ao c co mi lin h vi nhau va b sung cho nhau . Phap quyn quy pham hanh vi cua thanh vin xa hi bng thm quyn va bin phap bt buc . ao c se nng cao nhn thc t tng va giac ng ao c cua thanh vin xa hi bng sc thuyt phuc va sc khuyn rn . Cn phai kt hp quy pham ao c vi quy pham phap lut , cung nhau phat huy tac dung ."

Tai hi nghi b trng tuyn truyn ca nc hop thang 1 nm 2001 , ng chi Giang Trach Dn a dt khoat nu ra phng lc quan ly t nc vi ni dung la " kt hp cht che quan ly t nc theo phap lut vi quan ly t nc bng ao c" ."Quan ly t nc bng ao c " co nghia la ly chu nghia Mac L-nin , t tng Mao Trach ng va ly lun ng Tiu Binh lam chi ao , ly phuc vu nhn dn lam nong ct , ly chu nghia tp th lam nguyn tc , ly yu t nc , yu nhn dn , yu lao ng va yu khoa hoc , yu chu nghia xa hi lam yu cu c ban , ly xy dng ao c ngh nghip , ao c xa hi , net ep gia inh lam ch da , tich cc xy dng h thng ao c t tng xa hi chu nghia thich ng vi kinh t thi trng xa hi chu nghia , ng thi khin no tr thanh nn np c toan th qun chung nhn dn chp nhn va t giac tun theo ."Quan ly t nc bng ao c " la kt tinh ma ang cng san Trung Quc trn vi th nm quyn at c qua tham khao kinh nghim quan ly t nc cua cac triu ai Trung Quc , thu hut kinh nghim va bai hoc v quan ly cng vic quc gia cua nc ngoai , la kt qua xem xet vic lam th nao quan ly cng vic Nha nc cung nh giao duc va hng dn nhn dn tn cao i sng tinh thn cao ca trong iu kin lich s mi .