Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Quan ly t nc theo lut, quan ly t nc bng ao c
   2006-07-14 15:39:18    CRIonline
Thang 9 nm 1997, ng chi Giang Trach Dn a trinh bay t tng "Quan ly t nc theo lut" trong bao cao ai hi ai biu toan quc ang Cng san Trung Quc khoa 15 cua ang. ng chi nu ro: "Quan ly t nc theo lut, tc la ng ao qun chung nhn dn di s lanh ao cua ang, tun theo quy inh hin phap va phap lut, thng qua moi con ng va hinh thc quan ly t nc, quan ly s nghip kinh t vn hoa, quan ly cng vic xa hi, bao am moi cng vic nha nc u tin hanh theo lut, tng bc thc hin ch hoa, phap lut hoa dn chu chu nghia xa hi, khin ch va phap lut nay khng thay i vi s thay i cua ngi lanh ao, khng thay i vi s thay i quan im va sc chu y cua ngi lanh ao. Quan ly t nc theo lut, la k hoach va sach lc c ban cua ang lanh ao nhn dn quan ly t nc, la nhu cu khach quan phat trin kinh t thi trng xa hi chu nghia, la tiu chi quan trong vn minh tin b cua xa hi, la bao am quan trong quan ly va n inh lu dai cua t nc." Trong bao cao, ng chi con nu ro: " xng t tng ao c chu nghia cng san, ng thi kt hp gia yu cu tinh tin tin va yu cu tinh rng rai, khuyn khich tt ca t tng ao c co li cho s thng nht t nc, oan kt dn tc, phat trin kinh t, tin b xa hi." Thang 6 nm 2000, trong "bai phat biu tai hi nghi cng tac t tng chinh tri Trung ng", ng chi Giang Trach Dn nu ro: "La mt phn cu thanh cua thng tng kin truc, phap lut va ao c u la bin phap quan trong gi gin trt t xa hi, quy pham t tng va hanh vi cua moi ngi, chung lin h ln nhau, b sung ln nhau. Phap tri quy pham hanh vi thanh vin xa hi bng tinh thm quyn va bin phap cng ch cua no. c tri nng cao nhn thc t tng va giac ng ao c thanh vin xa hi bng sc thuyt phuc va sc khuyn rn cua no. Quy pham ao c va quy pham phap lut nn kt hp ln nhau, thng nht phat huy vai tro." Thang 1 nm 2001, tai hi nghi Trng ban tuyn truyn toan quc, ng chi a nu ro k hoach va sach lc quan ly t nc "kt hp cht che gia quan ly t nc theo lut va quan ly t nc bng ao c". "Quan ly t nc bng ao c" tc la phai ly chu nghia Mac L-nin, t tng Mao Trach ng, ly lun ng Tiu Binh lam chi ao, tich cc xy dng h thng t tng ao c chu nghia xa hi thich ng vi s phat trin kinh t thi trng xa hi chu nghia, ng thi khin no tr thanh quy pham ph bin chp nhn va t giac tun theo cua toan th nhn dn. Vic nu ra quan nim "Quan ly t nc theo lut" va "Quan ly t nc bng ao c" la mt sang kin ly lun chinh tri cua ngi ang Cng san Trung Quc .