Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  ai hi ai biu toan quc ln th 16 cua ang Cng san Trung Quc
   2006-07-10 17:37:40    CRIonline

ai hi ai biu toan quc ln th 16 cua ang Cng san Trung Quc din ra tai Bc Kinh t ngay 8-14 thang 11 nm 2002. Co 2114 ai biu chinh thc va 40 ai biu c mi c bit thay mt cho hn 66 triu ang vin ca nc v d ai hi.

Theo qui inh, s oan ai biu d ai hi ln th 16 a tng thm oan ai biu cua h thng doanh nghip Trung ng va oan ai biu cua h thng tai chinh Trung ng, y la ln u tin h thng doanh nghip Trung ng va h thng tai chinh Trung ng thanh lp oan ring re tham gia ai hi ai biu toan quc.

Chu cua ai hi ln nay la: Ging cao ngon c ly lun ng Tiu Binh, quan trit toan din t tng quan trong "ba ai biu", k tha truyn thng, m ra tng lai, tin ln cung thi ai, xy dng toan din xa hi kha gia, y manh cng cuc hin ai hoa Xa hi chu nghia, phn u m ra cuc din mi cho s nghip Chu nghia xa hi mang c sc Trung Quc.

Chng trinh nghi s cua ai hi la: 1/ thao lun bao cao cua Ban chp hanh Trung ng khoa 15. 2/ thao lun bao cao cng tac cua Uy ban kim tra ky lut Trung ng. 3/ thao lun va thng qua iu l ang sa i. 4/ bau Ban chp hanh Trung ng khoa 16. 5/ bu Uy ban kim tra ky lut Trung ng khoa mi.

ng chi Giang Trach Dn thay mt Ban chp hanh Trung ng khoa 15 oc bao cao vi tiu "Xy dng toan din xa hi kha gia, m ra cuc din mi cho s nghip Chu nghia xa hi mang mau sc Trung Quc".

ai hi a thng qua cac nghi quyt v Bao cao cua Ban chp hanh Trung ng khoa 15, v iu l ang sa i, v bao cao cng tac cua Uy ban kim tra ky lut Trung ng.

ai hi a bu ra Ban chp hanh Trung ng khoa 16 vi 198 uy vin chinh thc va 158 uy vin d khuyt, bu 121 ng chi vao Uy ban kim tra ky lut Trung ng.