Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  ai hi ai biu toan quc ln th 12 ang Cng san Trung Quc
   2006-07-06 16:21:13    cri
ai hi ai biu toan quc ln th 12 ang Cng san Trung Quc hop tai Bc Kinh t ngay 1 n ngay 11 thang 9 nm 1982. ai biu chinh thc tham gia ai hi ln nay la 1600 ngi, thay mt 39 triu 650 nghin ang vin.

tng kt thng li lich s 6 nm qua, quet sach hn na hu qua tiu cc do cuc ri loan ni b 10 nm lai, m ra toan din cuc din mi xy dng hin ai hoa xa hi chu nghia, xac inh ng li ung n, bc i chin lc va phng chm chinh sach tip tuc tin ln, ang Cng san Trung Quc a triu tp ai hi ai biu toan quc ln th 12.

Chng trinh lam vic chinh cua ai hi la: ? Xem xet bao cao cua Uy ban Trung ng khoa 11, xac inh cng linh cua ang phn u nhm m ra toan din cuc din mi xy dng hin ai hoa xa hi chu nghia; ? Xem xet va thng qua "iu l ang Cng san Trung Quc" mi; ? Theo quy inh cua iu l ang mi, bu ra Uy ban Trung ng, Uy ban c vn Trung ng va Uy ban kim tra ky lut Trung ng mi.

ng Tiu Binh a chu tri va oc li chao tai l khai mac ai hi. ng a anh gia cao vi th lich s cua ai hi ln nay, cho rng ai hi ln nay se la mt ln hi nghi quan trong nht k t ai hi ai biu toan quc ln th 7 n nay cua ang, ng a tng kt kinh nghim lich s k t ngay thanh lp nc Cng hoa nhn dn Trung Hoa n nay, chinh thc nu ra chu mi "xy dng chu nghia xa hi mang c im Trung Quc".

H Diu Bang thay mt Uy ban Trung ng khoa 11 oc bao cao "M ra toan din cuc din mi xy dng hin ai hoa xa nhi chu nghia" trc ai hi. Bao cao a tng kt mt cach h thng nhng kinh nghim lich s va kinh nghim mi gianh c cua ang, a nu ra nhim vu chung cua ang trong thi ky mi, o tc la: oan kt nhn dn cac dn tc toan quc, t lc canh sinh, phn u gian kh, tng bc thc hin hin ai hoa cng nghip, nng nghip, quc phong va khoa hoc ky thut, xy dng Trung Quc thanh nc manh hin ai hoa xa hi chu nghia co vn minh cao, dn chu cao. Bao cao a nu ra mt cach h thng hoan chinh cng linh va moi phng chm chinh sach xy dng toan din chu nghia xa hi t cac mt xy dng kinh t, xy dng t tng, xy dng chinh tri va xy dng ang.

ai hi a xem xet va thng qua "Nghi quyt v bao cao cua Uy ban Trung ng khoa 11", "Nghi quyt v bao cao cng tac cua Uy ban kim tra ky lut Trung ng" va "iu l ang Cng san Trung Quc". iu l ang mi a ty tr nhng sai lm "ta" nh "Ly lun tip tuc cach mang di s chuyn chinh cua giai cp v san" v.v vn khng inh trong iu l ang "ai hi ai biu toan quc ang Cng san Trung Quc ln th 11", a hp thu u im iu l ang cua "ai hi ai biu toan quc ang Cng san Trung Quc ln th 7" va "ai hi ai biu toan quc ang Cng san Trung Quc ln th 8", ng thi a nu ra nhiu yu cu mi theo c im ang nm quyn trong thi ky mi.

Qua suy nghi chun bi y u va bu c dn chu, ai hi a bu ra Uy ban Trung ng khoa 12 gm 210 Uy vin Trung ng va 138 Uy vin Trung ng d khuyt, ng thi bu ra Uy ban c vn Trung ng gm 172 ngi va Uy ban kim tra ky lut Trung ng gm 132 ngi.

Vic triu tp thng li ai hi ai biu toan quc ln th 12 ang Cng san Trung Quc, anh du ang a thc hin thanh cng vic chuyn bin vi ai mang y nghia lich s quan trong. No bt u a Trung Quc vao quy ao chinh tri mi xy dng chu nghia xa hi mang c im Trung Quc, ng thi mai mai ghi vao s sach bi m ra toan din cuc din mi xy dng hin ai hoa xa hi chu nghia .