Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Quan im phat trin khoa hoc se tr thanh tiu chun quan trong anh gia v nng lc nm quyn cua ang cng san Trung Quc
   2006-06-30 19:39:14    cri
Theo tin ai chung ti , cuc mit tinh chuc mng ang cng san Trung Quc , mt ang nm quyn cua Trung Quc a t chc tai Bc Kinh ngay 30 . Phat biu trong cuc mit tinh , Tng bi th Ban chp hanh Trung ng ang cng san Trung Quc H Cm ao a a ra thng tin sau : ang cng san Trung Quc se ly quan im phat trin khoa hoc lam tiu chun quan trong anh gia nng lc lanh ao cua ang va thanh tich chinh tri cua can b ang vin .

Trinh bay v nng lc lanh ao cua ang va xy dng quan im thanh tich chinh tri ung n , Tng bi th H Cm ao noi :

" Phai tht s bin quan im phat trin khoa hoc thanh hanh ng thc t cua toan ang , thanh nng lc cng tac lanh ao cng cuc cai cach m ca va xy dng hin ai hoa xa hi chu nghia , tht s a vic phat trin kinh t xa hi cua Trung Quc ln quy ao phat trin khoa hoc . Phai hoan thin h thng anh gia phat trin kinh t xa hi , thit lp c ch sat hach , anh gia va khuyn khich can b nu bt quan im phat trin khoa hoc cung nh quan im thanh tich chinh tri ung n ."

Lam th nao am bao thc hin muc tiu noi trn , Tng bi th H Cm ao nhn manh , phai tin hanh giam sat bng nhiu hinh thc i vi t chc ang va can b ang vin .

" Phai kt hp tt s giam sat gia ni b ang vi giam sat cua Quc hi , c quan chuyn mn cua chinh phu , giam sat dn chu cua Chinh Hip , cac ang phai dn chu , t phap , qun chung , d lun v.v , hinh thanh sc manh tng hp v giam sat , nng cao hiu qua giam sat ."

Ngoai thc thi quan im phat trin khoa hoc ra , Tng bi th H Cm ao con yu cu cac t chc ang va can b lanh ao chu trong nhiu hn s n inh , hai hoa va cng bng cua xa hi , c bit chu trong quyt sach phai phu hp vi nguyn vong va li ich cua ng ao qun chung nhn dn . Nu phng hai ti li ich cua qun chung nhn dn thi phai trng tri theo phap lut .

" Phai nghim khc iu tra cac vu an can b lanh ao lam dung chc quyn , vu li , tham nhung , hi l , phu hoa i tung, khng lam tron chc trach v.v theo ky cng ky lut , quyt khng chun tay ."