Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  H��i nghi� c��p cao truy��n th�ng th�� gi��i va� th� cu�a ca�c ba�n
   2009-10-12 19:35:32    cri

Nghe Online

H��i nghi� c��p cao truy��n th�ng th�� gi��i v��i chu� ��� "h��p ta�c, ��ng ���i, cu�ng th��ng, pha�t tri��n" di��n ra t�� nga�y 9 ���n nga�y 10 tha�ng 10 �a�i l�� ����ng Nh�n d�n B��c Kinh. H��i nghi� na�y do 9 ph��ng ti��n truy��n th�ng �a�i chu�ng la� T�n Hoa Xa�, T��p �oa�n Tin t��c, Ha�ng AP, Ha�ng Roi-t�, Ha�ng I-ta-ta�t, Ha�ng Th�ng t��n Ki-�-��, �a�i BBC, C�ng ty truy��n thanh Tu-n� Oa-n� Th��i �a�i va� Google cu�ng ��� x���ng, T�n Hoa xa� ��ng cai t�� ch��c. pha�t bi��u ta�i L�� khai ma�c H��i nghi� c��p cao ph��ng ti��n truy��n th�ng th�� gi��i, Chu� ti�ch n���c Trung Qu��c H�� C��m �a�o no�i, ca�c ph��ng ti��n truy��n th�ng tr�n th�� gi��i n�n thu��n theo tra�o l�u pha�t tri��n cu�a th��i �a�i, n�� l��c �o�ng go�p cho vi��c x�y d��ng th�� gi��i ha�i ho�a co� n��n ho�a bi�nh l�u da�i va� cu�ng ph��n vinh. H��i nghi� c��p cao l��n na�y chu� y��u ph�n ti�ch hi��n tra�ng va� xu th�� pha�t tri��n nga�nh truy��n th�ng th�� gi��i, th��ng tha�o m��t loa�t v��n ��� quan tro�ng ma� ca�c c� quan truy��n th�ng �a�i chu�ng toa�n c��u pha�i ���i m��t. Ta�i phi�n tha�o lu��n chi��u cu�ng nga�y, Gia�m ���c �a�i Pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c V��ng Canh Ni�n �a� co� ba�i pha�t bi��u, nh��n ma�nh t��m quan tro�ng cu�a vi��c pha�t tri��n song song gi��a ph��ng ti��n truy��n th�ng truy��n th��ng va� ph��ng ti��n truy��n th�ng m��i.

�oa�n �a�i bi��u Vi��t Nam tham d�� H��i nghi� l��n na�y do anh Nguy��n ���c L��i, Pho� T��ng Gia�m ���c Th�ng T��n xa� Vi��t Nam la�m tr���ng �oa�n. Ngo�c A�nh r��t h�n ha�nh co� di�p tham d�� h��i nghi�. Va�o gi�� gia�i lao h��i nghi�, Ngo�c A�nh �a� tranh thu� pho�ng v��n anh Nguy��n ���c L��i. Sau ��y, m��i ca�c ba�n �o�n nghe cu��c ���i thoa�i gi��a Ngo�c A�nh v��i anh ���c L��i ta�i ngay �a�i l�� ����ng nh�n d�n B��c Kinh:

(M��i ba�n nghe tr��c tuy��n cu��c ���i thoa�i na�y)

Ph��ng ti��n truy��n th�ng m��i hi��n �a�i �ang nga�y ca�ng ����c s�� du�ng va� ��ng du�ng tr�n mo�i li�nh v��c, va� �a� mang la�i th�ng tin c��p nh��t va� ti��n l��i cho �a�i chu�ng.

Trong di�p ky� ni��m 60 n�m qu��c kha�nh Trung Qu��c v��a qua, �a�i Pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c chu�ng t�i �a� l��n ���u ti�n pha�t thanh tr��c truy��n co� hi�nh L�� Duy��t binh va� di��u ha�nh qu��n chu�ng b��ng 26 th�� ti��ng n���c ngoa�i, trong co� ti��ng Vi��t Nam, ��ng �a�o c� d�n ma�ng tr�n toa�n c��u �a� co� di�p ch��ng ki��n c��p nh��t quang ca�nh l�� duy��t binh va� nghe thuy��t minh b��ng ti��ng me� �e� qua ph��ng ti��n Internet. Ca�c ba�n �ang nghe �m thanh pha�t thanh tr��c tuy��n cu�a CRI.

Sau bu��i t���ng thu��t thu thanh ta�i ch�� tr��c tuy��n, �a�i pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c chu�ng t�i �a� nh��n ����c nhi��u �i��n thoa�i, th� �i��n t�� ho��c l�u ky� qua Interne�t, qua �o� co� th�� th��y xu th�� pha�t tri��n ph��ng ti��n truy��n th�ng �a�i chu�ng �ang trong t��c ��� nhanh va� r��ng ra�i. Sau ��y, Ngo�c A�nh xin gi��i thi��u v��i ca�c ba�n th� �i��n t�� pha�n h��i c��p nh��t cu�a m��t s�� c� d�n ma�ng Vi��t Nam va�o ngay nga�y 1 tha�ng 10 sau khi theo do�i bu��i pha�t thanh tr��c tuy��n l�� duy��t binh:

Ba�n Tr��n �a�i Vi��t co� ho�m th� �i��n t�� daivietvcd@gmail.com vi��t: Em b��ng nh�� h�m nay la� nga�y 1 tha�ng 10 Qu��c kha�nh Trung Qu��c, li��n v��i truy c��p internet ��� va�o trang web cu�a quy� �a�i theo do�i l�� duy��t binh. Mong Vi��t Nam va� Trung Qu��c ma�i ma�i la� ng���i ba�n la�ng gi��ng t��t cu�a nhau.

Ba�n L��ng Th�� T�ng luongthe_tang@yahoo.com vi��t: Em �ang ho�c ta�i tr���ng �a�i ho�c S� pha�m �a� N��ng, em ru� bo�n ba�n ra qua�n ca� ph� ��� l�n ma�ng cu�ng xem tr��c tuy��n. Ca�c chi� di�ch tr��c ti��p th��t la� h��p d��n.

Ba�n Nguy��n V�n Chi��n Ba�n Vu� Ti��n Huy huyvn.icc@gmail.com vi��t: Sa�ng nay, qua bu��i pha�t thanh tr��c tuy��n cu�a �a�i pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c �a� cho chu�ng ta th��y ����c s�� hoa�nh tra�ng cu�a l�� cha�o m��ng, em �a� co� t���ng t���ng s�u ���i v��i l�� di��u binh, qu�n ���i Trung Qu��c �i theo ha�ng l��i chi�nh t��, th��ng t��p th��t la� uy nghi�m va� ma�nh me�, qua �o� em th��y qu�n ���i Trung Qu��c kh�ng chi� ����c trang bi� b��ng nh��ng ph��ng ti��n ti�n ti��n ma� m��i chi��n si� ���u ����c re�n luy��n tr�� n�n ki�n c���ng b��t khuy��t, s��n sa�ng ba�o v�� T�� qu��c va�o b��t c�� lu�c na�o.

Th� �i��n t�� va� �i��n thoa�i cu�ng nh� l�u ky� cu�a ca�c ba�n v�� t���ng thu��t tr��c tuy��n bu��i di��u binh va� di��u ha�nh quy m� nh�n ky� ni��m 60 Qu��c kha�nh Trung Qu��c co�n r��t nhi��u, tr�n ��y chi� la� m��y b��c th� �i��n t�� c��p nh��t cu�a m��t s�� ba�n co� ti�nh �a�i di��n ma� th�i. Vi� th��i gian ha�n he�p, Ngo�c A�nh xin ta�m ng��ng ta�i ��y.

Cu��i cu�ng Ngo�c A�nh xin th�ng ba�o v��i ca�c ba�n r��ng, trong Ch��ng tri�nh V�n ngh�� pha�t va�o th�� ba�y va� chu� nh��t s��p t��i t��c nga�y 17 va� 18 tha�ng 10, Ngo�c A�nh xin gi��i thi��u v��i ca�c ba�n ta�n v�n "T���ng nh�� mu�a thu" cu�a nha� v�n n��i ti��ng Trung Qu��c S�� Thi��t Sinh, hoan ngh�nh ca�c ba�n va� nh��t la� nh��ng ba�n y�u thi�ch v�n ho�c �o�n nghe.

N��u ba�n co� y� ki��n va� y�u c��u gi�, mu��n nghe nh��ng n��i dung gi� cu�a H��p th� Ngo�c A�nh, ho��c mu��n t�m s�� nh��ng �i��u gi� v�� nh�n sinh, v�� ti�nh ba�n, v�� ti�nh y�u, v�� v�n ho�c, ho��c mu��n ti�m hi��u nh��ng gi� v�� Trung Qu��c x�a va� nay, hoan ngh�nh ca�c ba�n vi��t l�u ky� cho H��p th�, ho��c vi��t th� �i��n t�� c��p nh��t cho Ngo�c A�nh theo E-mail vie@cri.com.cn, ho��c m��i ca�c ba�n g��i qua b�u �i��n qu��c t�� theo �i�a chi�: CRI- 12 H��p th� Ngo�c A�nh Ban ti��ng Vi��t Nam �a�i pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c, ho��c g��i th��ng ���n Pho�ng V�n hoa� �a�i s�� qua�n Trung Qu��c 46 ph�� Hoa�ng Di��u Ha� N��i chuy��n H��p th� Ngo�c A�nh.