Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Ti��t mu�c "Nhi�p c��u ti�nh ba�n"-188
   2009-08-18 15:55:33    CRIonline
Quy� vi� va� ca�c ba�n th�n m��n, m��i khi �o�c nh��ng la� ���y nhi��t ti�nh cu�a ca�c ba�n khi��n L�� Quy�n r��t ca�m ���ng va� ph��n kh��i vi� ngoa�i ����c chia se� ni��m vui trong cu��c s��ng va� ho�c t��p cu�a ca�c ba�n, ma� khi ����c bi��t th�ng qua ti��t mu�c "Nhi�p c��u ti�nh ba�n" ca�c ba�n �a� co� th�m nhi��u ba�n m��i, thi� du� c�ng vi��c co� b��n r��n ���n m��y, L�� Quy�n cu�ng xin c�� g��ng ��� phu�c vu� ca�c ba�n ����c t��t h�n.

M�� ���u ti��t mu�c "Nhi�p c��u ti�nh ba�n" h�m nay, chu�ng ta cu�ng la�m quen v��i ba�n Nguy��n ���c B��y �� ���i 4, Ha�i Thanh, Ha�i H��u, Nam �i�nh qua nh��ng l��i t�m s�� sau ��y:

C� LQ ki�nh m��n, cha�u la� thi�nh gia� cu�a ch��ng tri�nh �a� r��t l�u r��i. Qua ch��ng tri�nh cu�a Quy� �a�i, cha�u �a� la�m quen ����c v��i r��t nhi��u ba�n nghe �a�i. Hi��n nay, cha�u va� ca�c ba�n ��y v��n gi�� li�n h�� v��i nhau va� giu�p ��� nhau r��t nhi��u trong ho�c t��p va� ���c bi��t la� trong khi ho�c ti��ng ph�� th�ng TQ. Cha�u xin ca�m �n ch��ng tri�nh �a� b��c nhi�p c��u n��i gi��a ca�c ba�n thi�nh gia� va� th��t ch��t ti�nh h��u nghi� gi��a nh�n d�n hai n���c chu�ng ta.

Ba�n th�� hai ���n v��i ti��t mu�c na�y h�m nay la� ba�n L�u Thi� Nhung �� la�ng Va�ng, V�n An, Chi L�ng, La�ng S�n. Trong th� g��i cho LQ, ba�n Nhung vi��t:

Chi� L�� Quy�n th�n m��n, em la� m��t trong nh��ng thi�nh gia� h�m m�� ch��ng tri�nh cu�a �a�i Pha�t Thanh Qu��c T�� TQ t�� l�u l��m r��i, nh�ng ���n h�m nay em m��i co� th��i gian ��� vi��t th� cho Quy� �a�i, em ca�m th��y r��t vui.

Chi� LQ a�, em th��y ch��ng tri�nh cu�a �a�i r��t hay va� b�� i�ch. Qua ch��ng tri�nh em �a� la�m quen v��i nhi��u ba�n thi�nh gia�. Ca�c ba�n �a� giu�p em trong ho�c t��p va� cu�ng nhau ti�m hi��u ����c nhi��u �i��u m��i me�, n�n em nga�y ca�ng y�u ���t n���c Trung Hoa, y�u �a�i Qu��c T�� h�n. M��i khi tr�n �a�i, tr�n ba�o co� ��ng tin v�� TQ la� em ti�m �o�c ��� ti�m hi��u nhi��u h�n v�� ���t n���c va� con ng���i Trung Hoa ma� em y�u m��n.

Hi��n nay em �ang theo ho�c ti��ng ph�� th�ng TQ, n�n em mong qua ti��t mu�c "Nhi�p c��u ti�nh ba�n" ��� la�m quen v��i ca�c ba�n tr�n kh��p mo�i mi��n ���t n���c, ��� chu�ng em cu�ng giu�p ��� nhau trong ho�c t��p.

Ti��p theo chu�ng ta cu�ng la�m quen v��i ba�n �a�o Thu�y Ng�n �� Ba Go� 2, Nghi�a Ph��ng, Lu�c Nam, B��c Giang qua nh��ng l��i t�m s�� sau ��y:

C� LQ th�n m��n, cha�u r��t chi�u kho� vi��t th� k�� t�� khi nghe ch��ng tri�nh cu�a �a�i Pha�t thanh Qu��c T�� TQ, nh�ng tr���c �o� cha�u kh�ng h�� co� tho�i quen �o�. Hi��n nay cha�u �a� la� m��t thi�nh gia� th���ng xuy�n cu�a CRI va� cha�u nghe v��i ca� lo�ng y�n m��n va� say m� .

Cha�u bi��t ���n CRI trong m��t di�p ti�nh c��. M��t bu��i t��i khi cha�u b��t �a�i thi� nghe th��y ch��ng tri�nh ti��ng Vi��t, va� cha�u h��t s��c nga�c nhi�n khi ����c bi��t ti��ng no�i ��y ���n t�� B��c Kinh thu� �� TQ xa x�i. V��i lu�c ���u la� s�� hi��u ky�, nh�ng r��i �a� tr�� tha�nh ng���i ba�n g��n bo�, th�n thi��t b��i ca�c ti��t mu�c h��p d��n va� b�� i�ch �a� l�i cu��n cha�u. Cha�u thi�ch nghe nha�c Hoa, thi�ch k��t ba�n, thi�ch ho�c ti��ng TQ. Va� qua Quy� �a�i cha�u �a� la�m quen ����c v��i nhi��u ba�n thi�nh gia�, cu�ng nhau trao ���i trong ho�c t��p va� ca�c th�ng tin v�� TQ. Qua ca�c cu��c thi ki��n th��c cu�a CRI cha�u �a� ti�m hi��u th�m nhi��u ki��n th��c b�� i�ch v�� v�n ho�a, li�ch s��, �i�a ly� v.v cu�a TQ, bi��t ����c nh��ng kho� kh�n trong bu��i ���u d��ng n���c cu�a TQ, khi��n cha�u ca�ng th�m y�u m��n va� quy� tro�ng ca�c nh�n vi�n cu�a ban Vi��t ng�� �a� la�m h��t mi�nh ��� phu�c vu� thi�nh gia�. Cha�u bi��t c� co� sang VN nh�ng cha�u kh�ng bao gi�� ����c g��p c�, ma� cha�u mu��n sang TQ la�i ca�ng kho�. Tuy ���c m� kh�ng bi��t bao gi�� m��i th��c hi��n ����c, nh�ng cha�u v��n c�� g��ng ho�c t��t ti��ng TQ, ��� sau na�y th��c hi��n ���c m� cu�a mi�nh.

Cha�u th���ng xuy�n truy c��p trang Web cu�a CRI, cha�u th��y nh��ng hi�nh a�nh r��t �e�p, th�ng tin phong phu�, h��p d��n, ��ng ta�i c��p nh��t, �m thanh s�i n��i, s��ng ���ng. Qua ma�ng cha�u co� th�� ho�c va� che�p ba�i ma� nghe tr�n �a�i cha�u kh�ng th�� che�p ����c. Cha�u xin ch�n tha�nh ca�m �n ca�c c� chu� trong ban.