Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Ti��t mu�c "Nhi�p c��u ti�nh ba�n" -177
   2009-06-02 15:13:36    cri
Th�a quy� vi� va� ca�c ba�n, trong khi c�ng ta�c va� ho�c t��p r��t b��n r��n, nh�ng ca�c ba�n v��n th���ng xuy�n vi��t th� cho L�� Quy�n cu�ng nh� nh��ng ti��t mu�c kha�c cu�a Ban ti��ng Vi��t Nam �a�i Pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c, khi��n L�� Quy�n r��t ca�m ���ng. Nh��ng la� th� ���y nhi��t ti�nh cu�a ca�c ba�n la� ni��m c�� vu� va� khi�ch l��, ��� LQ va� ca�c anh chi� em trong Ban ca�ng c�� g��ng la�m t��t c�ng ta�c cu�a mi�nh ��� phu�c vu� quy� vi� va� ca�c ba�n ca�ng t��t h�n. Vi� �i��u ki��n kha�ch quan, n�n ��i lu�c th� tay cu�a ca�c ba�n pha�i m��t tha�ng, th��m chi� co�n l�u h�n LQ m��i nh��n ����c, n�n ��� ki�p th��i �a�p ��ng y�u c��u cu�a ca�c ba�n, ngoa�i vi��t th� tay theo �i�a chi�: Pho�ng V�n ho�a �a�i s�� qua�n Trung Qu��c s�� 46 Hoa�ng Di��u Ha� N��i ra, ca�c ba�n co� th�� g��i th� �i��n t�� theo �i�a chi�: VIE@CRI.COM.CN.

Trong ti��t mu�c "Nhi�p c��u ti�nh ba�n" h�m nay, chu�ng ta cu�ng la�m quen v��i 3 ba�n. Tr���c h��t la� ba�n ���ng Thi� Kim Hoa �� th�n K8, xa� Ba�n Phi��t, huy��n Ba�o Th��ng, ti�nh La�o Cai qua nh��ng l��i t�m s�� sau ��y:

C� L�� Quy�n xa nh��, em la� m��t thi�nh gia� trung tha�nh cu�a quy� �a�i, em �a� nhi��u l��n vi��t th� cho chi� va� tham gia nh��ng cu��c thi cu�a CRI, �i��u vui m��ng la� n�m na�o em cu�ng nh��n ����c th� chu�c t��t cu�a quy� �a�i, em ca�m th��y r��t ha�nh phu�c.

C� �i, em pha�i �i ho�c xa nha� va� kh�ng co� nhi��u th��i gian ��� nghe �a�i, m��t ng���i ba�n t�� nho� cu�a em. ��� co� ����c chi��c �a�i nho�, em �a� pha�i da�nh du�m trong m��t th��i gian da�i m��i co� ����c s�� ti��n mua chi��c �a�i nho�, ��� qua �a�i ����c nghe nh��ng gio�ng no�i ��m a�p va� nh��ng ti��t mu�c ���y b�� i�ch cu�a �a�i Pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c. ��y chi�nh la� ���ng l��c, la� ni��n tin sa�ng ��� em v���t qua mo�i kho� kh�n va� th�� tha�ch trong ho�c t��p va� cu��c s��ng. Em co� m��t ���c m� ����c g��p ca�c anh chi�. Qua tr��ng tri�nh em mu��n ����c la�m quen v��i t��t ca� ca�c ba�n nghe �a�i, chu�c ca�c ba�n va� gia �i�nh an khang, vui ve�, �a�t ����c nh��ng gi� ma� mi�nh mong ���c.

Ba�n th�� hai ���n v��i ti��t mu�c na�y h�m nay la� ba�n Pha�m Thi� Tha�nh Hu�� �� xo�m Tra�i, th�n Ph��ng ��i, xa� Ti�n Minh, Ti�n La�ng, Ha�i Pho�ng. Trong th� g��i cho LQ, ba�n Hu�� vi��t:

Chi� L�� Quy�n y�u m��n, em thi�ch nghe ca�c ti��t m�u�c cu�a CRI t�� l�u. Do em co�n �i ho�c, n�n b��n v��i ba�i v�� i�t khi co� th��i gian vui ch�i v��i ba�n be�. Nay mu��n k��t ba�n v��i ca�c ba�n nghe �a�i, co� cu�ng s�� thi�ch. Ti��t mu�c "Nhi�p c��u ti�nh ba�n" �a� khi��n em th��c hi��n ����c nguy��n vo�ng cu�a mi�nh, em ch�m chu� theo do�i chi� gi��i thi��u �i�a chi� cu�a ca�c ba�n ��� la�m quen v��i ca�c ba�n nghe �a�i tr�n kh��p mo�i mi��n t�� qu��c, cu�ng ca�c ba�n trao ���i v�� ti�nh hi�nh ho�c t��p va� nh��ng vi��c cu�ng co� h��ng thu�, cu�ng mong nh��n ����c l��i ���ng vi�n va� t�m s�� cu�a ca�c ba�n trong nh��ng lu�c g��p kho� kh�n tr��c tr��. Mong ca�c ba�n li�n h�� v��i Hu�� theo �i�a chi� tr�n.

Sau ��y chu�ng ta cu�ng la�m quen v��i ba�n Tr��n Thi� Y�n �� ���i 1, Nghi�a Hu�ng, Nghi�a H�ng, Nam �i�nh qua nh��ng l��i t�m s�� sau ��y:

Chi� L�� Quy�n ki�nh m��n, co� th�� no�i em la� m��t thi�ch gia� ky� c��u cu�a quy� �a�i, vi� em �a� nghe ch��ng tri�nh cu�a �a�i trong r��t nhi��u n�m, nh�� quy� �a�i ma� em ����c th���ng th��c nh��ng ba�i ha�t va� ba�n nha�c Trung Hoa r��t hay, ����c m�� r��ng hi��u bi��t qua nh��ng ba�n tin va� ba�i th��i s��, ti�m hi��u ����c ���t n���c va� con ng���i Trung Hoa qua nh��ng chuy�n mu�c ���y thu� vi�. �i��u vui m��ng nh��t la� nh�� co� ch��ng tri�nh ma� em la�m quen ����c v��i nhi��u ba�n nghe �a�i, chu�ng em cu�ng trao ���i va� ti�m hi��u v�� v�n ho�a, kinh t��, li�ch s�� cu�a Trung Qu��c va� th�� gi��i. em chi� bu��n la� kh�ng co� �i��u ki��n l�n ma�ng, chi� co� chi��c �a�i nho� la� ng���i ba�n tri ky� cu�a em, truy��n ���n cho em nh��ng ti��t mu�c hay v��i nhi��u ki��n th��c ��� em m�� mang t��m nhi�n.

Tuy la� th� na�y kh�ng th�� bi��u �a�t h��t nh��ng t�m t�, ti�nh ca�m cu�a em ���i v��i CRI va� ca�c ba�n thi�nh gia�, nh�ng �o� la� ti�nh ca�m ch�n tha�nh cu�a em, mong ����c la� m��t thi�ch gia� trung tha�nh cu�a quy� �a�i va� ����c la�m la�m quen v��i nhi��u ba�n nghe �a�i. Chu�c ca�c anh chi� trong Ban va� ca�c ba�n thi�nh gia� lu�n ma�nh kho�e, g��p nhi��u may m��n.