Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Y tng sang tao va bin phap bao tn khin di san cng nghip cu Trung Quc hin ln din mao mi
   2009-09-04 13:06:54    cri

Nghe Online

cac thanh ph ln Trung Quc nh Thng Hai, Bc Kinh v.v, mt s nha xng co hn 100 nm lich s bi bo hoang a c thit k lai, mt s tr thanh khu tp trung nganh cng nghip sang tao hoc trung tm sanh iu, mt s c bao tn nguyn ven, tip tuc a vao s dung, mt s c cai tao thanh ni hoat ng cng cng. Sau khi c cai tao, nhng nha xng nay khng nhng a thu hut ng ao du khach, ma con thc hin gia tri kinh t ang k.

Nha may git m gia cm nm s 10 ng Sa Kinh, Thng Hai la mt trong nhng nha xng bi bo hoang. Kin truc 4 tng nay khanh thanh vao nm 1933, tng la nha may git m gia cm hin ai nht khu vc Vin ng, xy bng xi mng ct thep, 4 ngi nha vy thanh mt hinh vung, chinh gia 4 ngi nha con co mt ngi nha hinh tru, lin kt vi 4 ngi nha qua hanh lang.

Nm 2006, cng ty quan ly nganh cng nghip sang tao Thng Hai mt ln na bt u cai tao nha may git m gia cm, khin no tr thanh mt khu tp trung nganh cng nghip sang tao va thi thng, t tn la "Nha may cu nm 1933". Hin nay, khng it ca hang thi trang, quan ca ph, quan n a m tai Nha may cu nm 1933. Mt s tap chi thi trang cung coi ni y la mt trng quay, nhng ngi mu nam n mc trang phuc lng ly hoc trang phuc l ci th hin cac t th chup anh bn canh kin truc mau xam. Nhn vin cng tac Chu Khit Nhan cho phong vin bit, kt cu kin truc vn gi nguyn ven. Chi noi:

"y la di tich c vt, khi tu sa, cai tao nha may cu nm 1933, theo yu cu chung ti phai thc hin nghim chinh cac quy inh bao tn, tu sa theo phong cach c xa. Trong tinh hinh c im kin truc khng bi pha hoai, chung ti c phep iu chinh cuc b bn trong kin truc. Chung ti khng h pha hoai kt cu tng th cua kin truc. Nu vai nm sau cn b cuc lai, chung ti co th thao d nhng kin truc mi, kt cu tng th khng bi pha hoai."

c bit, cng trinh cai tao nha may git m gia cm nay ca thay a u t hn 100 triu nhn dn t trong t u, dung cai tao ni cng cng va mi trng xung quanh. Chi Chu Khit Nhan noi, trong qua trinh xy dng va thu hut vn u t, n vi thit k, n vi thi cng va doanh nghip u tun thu quan nim bao tn mt cach nghim khc. Chi noi:

"Chung ti mun cai tao nha may git m gia cm nay thanh mt khu cng nghip sang tao, trong qua trinh khai thac va s dung, chung ti t ra yu cu nghim khc i vi cac doanh nghip m tai y, du phng an thit k hay phng an thi cng u phai thc hin nghim khc theo quan nim bao tn, khng th pha hoai kt cu tng th, y la yu cu bt buc cua chung ti. Sau khi c c quan chu quan chp nhn, phng an thit k mi c thc hin."

Tng cng bao tn c sc di tich cng nghip cung mang lai li ich cho cng ty u t. Phn ln du khach n thm ni y u cho bit, nha may cu nm 1933 rt c sc, khac hn vi cac khu cng nghip sang tao khac, ging nh m cung, phong canh tng th va b tri y u rt lang man, ho sn sang n thm ln th 2. Ho con vit bai trn in-t-net gii thiu ni y cho cac ban khac.

1 2