Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Trung Quc khai qut Di chi ngi vn Bc Kinh tai Chu Khu im nhm bao tn di tich vn hoa
   2009-07-17 16:41:04    cri

Nghe Online

 

Trung Quc ang tin hanh cng tac iu tra, khai qut mang tinh bao tn ia im s 1 cua di chi ngi vn Bc Kinh tai Chu Khu im--ni Di san Vn hoa Th gii. Di chi ngi vn Bc Kinh tai Chu Khu im nm ngoai phia ty nam thanh ph Bc Kinh. Nhng nm cui thp nin 20 th ky 20, cng tac khai qut quy m bt u trin khai tai y. Nm 1929, mt hang ng thin nhin, nha khao c hoc Trung Quc Bui Vn Trung ao c mt xng so ngi vn Bc Kinh hoan chinh, s phat hin nay a lam chn ng gii hoc thut th gii. y la vi th ky 19 nha khoa hoc Charles Darwin cho rng loai ngi bt ngun t chu Phi, nhng hoa thach ngi c Java c phat hin In--n-xi-a lai cung cp chng c loai ngi bt ngun t chu A, song nhn xet nay con thiu chng c tip theo, cho nn xng so phat hin Bc Kinh co y nghia rt quan trong.

Ba Ky Quc Cm, chuyn gia Vin Nghin cu ng vt co xng sng va loai ngi c thuc Vin Han lm Khoa hoc Trung Quc cho phong vin bit:

"S phat hin cua Giao s Bui Vn Trung a m mt trang quan trong trong lich s phat trin loai ngi. D lun cho rng loai ngi co kha nng bt ngun t chu A, vi a phat hin hoa thach ngi c Java In--n-xi-a, nhng ngi ta tranh lun si ni v vn ngi c Java la ngi hay la vn. Sau khi phat hin xng so ngi vn Bc Kinh, nha khoa hoc so sanh xng so vi hoa thach ngi c Java, a ra kt lun hai hoa thach rt ging nhau. Kt lun nay co y nghia rt quan trong, vi iu nay a chng to loai ngi bt ngun t chu A. Sau o lai phat hin ngi c co lich s lu hn ngi vn Bc Kinh chu Phi va nhng ni khac Trung Quc, nhng y a la chuyn sau."

Nha khoa hoc cho rng ngi vn Bc Kinh sng cach y khoang 500 nghin n 600 nghin nm, mi y lai co nhn xet mi, cho rng ngi vn Bc Kinh sng cach y khoang 770 nghin nm. Hang ng ao c hoa thach c t tn la "ia im s 1 Chu Khu im", cung c goi la "hang ng ngi vn". y, con ln lt phat hin a, lam bng xng lam bng sng va vt tich s dung la phong phu. Nhng, iu ang tic la, trong thi gian Chin tranh Th gii ln th hai, do loan lac chin tranh, xng so ngi vn Bc Kinh u tin c phat hin cung mt s mu hoa thach a bin mt, y cung tr thanh mt bi n trong lich s khao c th ky 20.

ng Cao Tinh la Pho Giam c Vin Nghin cu ng vt co xng sng va loai ngi c thuc Vin Han lm Khoa hoc Trung Quc, cung la i trng i khai qut. Khi gii thiu cng tac iu tra, khai qut ln nay, ng Cao Tinh noi cng tac khai qut ln nay khng nhm muc ich tim hoa thach, ma la giai quyt nguy c tn tai hang ng ngi vn.

Ni c iu tra va khai qut la mt ct phia ty hang ng ngi vn, la ni trung tm di chi Chu Khu im. Do tac ng cua phong hoa thin nhin, di chi tn tai nguy him sup cuc b. ia im c Cuc C vt Nha nc Trung Quc ph chun khai qut co din tich 20 met vung, nhng trong qua trinh khai qut thc t, din tich se nho hn. Cng tac khai qut bt u t cui thang 6, d tinh n thang 10 mi hoan thanh.

1 2