Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Thu��c b�� �m:Mai Ru�a-mai Ba Ba
   2009-05-01 15:20:54    cri
Thu��c b�� �m vi� cam ti�nh ha�n la� chi�nh, thu��c b�� �m thanh nhi��t co� vi� ���ng. Thu��c b�� �m ph��i va� b�� �m da� da�y chu� y��u quy kinh la�c ph��i va� da� da�y; thu��c b�� �m gan va� th��n chu� y��u quy kinh la�c gan va� th��n; m��t s�� i�t thu��c b�� �m co�n co� th�� b�� �m cho tim, quy kinh la�c tim. Ca�c loa�i thu��c b�� �m ���u co� th�� b�� �m, co� ca� c�ng hi��u nhu��n va� thanh nhi��t. Thu��c b�� �m bao g��m ca�c c�ng hi��u cu� th�� nh� b�� �m ph��i, b�� �m vi�, b�� �m ty�, b�� �m gan, b�� �m th��n, b�� �m tim v.v. L��n l���t ch��a tri� ca�c ch��ng nh� ph��i �m h�, vi� �m h�, ty� �m h�, gan �m h�, th��n �m h�, tim �m h�. Ch��ng �m h� chu� y��u bi��u hi��n qua hai tri��u ch��ng: M��t la� �m di�ch kh�ng �u�, kh�ng �u� ch��t nhu��n cho ca�c c� quan phu� ta�ng, xu��t hi��n ca�c tri��u ch��ng n���c da kh�, c�� ho�ng kh�, m��m kh�, mu�i kh�, m��t kh�, ����ng ru��t kh�, ta�o bo�n. Hai la� �m h� d��n ���n n��i nhi��t, sau bu��i chi��u nhi�t� ��� c� th�� tr�� n�n no�ng ��m, ra m�� h�i tr��m, bu��n b��c, hai ma� �o�; ho��c �m h� d��ng khi� t�ng n�ng v��i tri��u ch��ng cho�ng m��t hoa m��t. Ch��ng �m h� �� ca�c phu� ta�ng kha�c nhau co�n co� tri��u ch��ng ���c bi��t. Thi� du� nh� ph��i �m h� co� tri��u ch��ng ho kha�n, ���m i�t, kha�c ra ma�u ho��c kha�n ti��ng. Vi� �m h� th���ng hay xu��t hi��n ca�c tri��u ch��ng m��m kh�, c�� ho�ng kh�, �au da� da�y, t��c da� da�y, �o�i bu�ng ma� kh�ng mu��n �n, ho��c hay bi� �� kh� v.v. Ty� �m h� ph��n l��n v��i tri��u ch��ng la� khi� ty� suy nh���c, �m ty� suy nh���c, �n i�t, �n xong ca�m th��y ���y bu�ng, ta�o bo�n, m�i kh�, i�t n���c bo�t, n�n kh�, bi� ��, l���i kh�, r�u l���i i�t v.v. Ch��ng gan �m h� v��i tri��u ch��ng la� cho�ng m��t, u� tai, m��t kh�, ch�n tay bi� t� hay bi� gi��t, mo�ng ch�n va� mo�ng tay kh�ng bo�ng. Th��n �m h� v��i tri��u ch��ng cho�ng m��t, hoa m��t, u� tai, tai �i��c, r�ng bi� lung lay, mo�i l�ng, �au nh��c, di tinh v.v. Ch��ng tim �m h� v��i tri��u ch��ng tim ���p nhanh, m��t ngu�, hay n��m m� v.v.

Mai Ru�a: Vi� cam, ti�nh ha�n, quy kinh la�c th��n, gan va� tim, g��m b��n c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u: M��t la� b�� �m ta�ng d��ng, thi�ch h��p ch��a tri� ca�c ch��ng �m h� d��ng t�ng n�ng, �m h� n��i nhi��t, �m h� bi� gio� b��i gan th��n �m h� g�y n�n. Tr���ng h��p ch��a tri� ch��ng �m h� d��ng t�ng n�ng th���ng hay ph��i ch�� v��i Thi�n ��ng, Ba�ch Th���c, M��u L��, n��u ch��a tri� �m h� n��i nhi��t no�i chung ph��i ch�� v��i Thu�c �i�a Hoa�ng, Tri M��u va� Hoa�ng Ba�ch; tr���ng h��p ch��a tri� �m h� ca�m gio� th���ng ph��i ch�� v��i A Giao, mai Ba Ba va� Sinh �i�a Hoa�ng.C�ng hi��u th�� hai cu�a mai Ru�a la� i�ch th��n ki��n c��t, thi�ch h��p ch��a tri� th��n h�, g�n c��t suy y��u bi� teo. C�ng hi��u th�� ba la� d���ng huy��t b�� tim v��i ca�c tri��u ch��ng hoa�ng h��t, m��t ngu�, hay qu�n b��i �m h� thi��u ma�u g�y n�n. C�ng hi��u th�� t� la� c��m ma�u, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng �m h� ma�u no�ng, b�ng huy��t phu� n��, l���ng kinh nguy��t qua� nhi��u.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng mai Ru�a s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 9-24 gam. Mai Ru�a n�n s��c tr���c. N��u du�ng ca�t xa�o va� t��m qua d��m m��i s��c, thi� tha�nh ph��n h��u hi��u cu�a mai Ru�a se� t��t h�n va� co� th�� kh�� mu�i tanh.

�i��u c��n pha�i l�u y� la�: Nh��ng ng���i ty� vi� h� ha�n ki�ng du�ng. Sa�ch c�� ghi che�p r��ng, mai Ru�a co� c�ng hi��u tan ha�ch, tan cu�c, pha� ��, ch��a tri� ch��ng kho� �e�, cho n�n phu� n�� co� thai n�n th��n tro�ng khi s�� du�ng.

Mai Ba Ba: Vi� cam, vi� m��n, ti�nh ha�n, quy kinh la�c gan va� th��n.

Mai Ba Ba g��m b��n c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u: M��t la� b�� �m ta�ng d��ng, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng gan th��n �m h�. C�ng hi��u th�� hai la� gia�m s��t, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng ta� khi� t��n c�ng �m khi� �� th��i ky� cu��i pha�t s��t, tr���ng h��p th���ng hay ph��i ch�� v��i �an Bi�, Sinh �i�a Hoa�ng va� Thanh Hao. C�ng hi��u th�� ba cu�a mai Ba Ba la� tan ha�ch, tan cu�c, chu� y��u ch��a tri� ch��ng ha�ch c��ng cu�c c��ng.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng mai Ba ba s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 9-24 gam. Mai Ba Ba n�n s��c tr���c.

Tr���ng h��p b�� �m ta�ng d��ng n�n du�ng mai Ba Ba s��ng, tr���ng h��p tan ha�ch tan cu�c n�n t��m qua d��m m��i du�ng.

�i��u c��n pha�i l�u y� la�: Nh��ng ng���i ty� vi� h� ha�n, �n i�t, �i loa�ng va� phu� n�� co� thai ki�ng du�ng.

Mai Ru�a va� mai Ba Ba ���u la� vo� c��ng cu�a loa�i ���ng v��t, vi� m��n, ti�nh ha�n, quy kinh la�c gan th��n, ���u co� th�� b�� �m ta�ng d��ng, co� nghi�a la� b��i b�� �m khi� cu�a gan va� th��n, la�m di�u d��ng khi� cu�a gan, thi�ch h��p ch��a tri� ca�c ch��ng �m khi� gan kh�ng �u�, ca�c ch��ng �au ���u, cho�ng m��t do d��ng khi� gan t�ng n�ng g�y n�n, no�ng ��m, ra m�� h�i tr��m, di tinh do �m khi� th��n kh�ng �u� h� ho�a qua� v���ng g�y n�n cu�ng nh� ca�c ch��ng pha�t s��t th��ng �m, �m h� ca�m gio�, run ch�n run tay, l���i kh�, l���i �o� v.v. �i��u kha�c nhau la� mai Ru�a la�i vi� cam va� quy la�c tim, c�ng hi��u b�� �m kha� ma�nh, b�n ca�nh �o� co�n co� th�� i�ch th��n ki��n c��t, cu�ng c�� kinh nguy��t, c��m ma�u, d���ng ma�u b�� tim, cu�ng co� th�� ch��a tri� ca�c ch��ng mo�i l�ng �au kh��p b��i th��n h� g�y n�n; g�n c��t y��u, tre� em l��i x��ng ng��c, gu� l�ng, tho�p kh�ng li��n, mo�c r�ng mu��n, �i mu��i; �m h� ma�u no�ng, b�ng huy��t phu� n��, l���ng kinh nguy��t qua� nhi��u, �m h� thi��u ma�u, hoa�ng h��t, m��t ngu�, hay qu�n do tim th��n ch�a ����c b��i b�� ���y �u� g�y n�n. C�ng hi��u thanh h� nhi��t, gia�m s��t cu�a mai Ba Ba kha� ma�nh, la� vi� thu��c quan tro�ng trong ch��a tri� �m h� pha�t s��t, trong khi �o� co�n co� c�ng hi��u n��i b��t v�� tan ha�ch tan cu�c, gan ty� s�ng to, t��c kinh v.v.