Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Thu��c b�� d��ng:Tho� Ti T��-Sa Uy��n T��
   2009-01-02 15:13:17    CRIonline

Thu��c b�� d��ng ph��n l��n vi� cam, vi� cay va� vi� m��n, ti�nh �n nhi��t, chu� y��u quy kinh la�c th��n, co� th�� b�� ca� nguy�n khi� va� d��ng khi� trong c� th��, tr���ng h��p d��ng th��n suy y��u n�n b��, ca�c phu� ta�ng kha�c cu�ng c��n ����c �n ��m, nh�� �o� se� co� th�� loa�i bo� va� ca�i thi��n ch��ng d��ng h� trong c� th��. Thu��c b�� d��ng chu� y��u thi�ch h��p th��n d��ng kh�ng �u�, s�� la�nh, t�� chi la�nh, mo�i l�ng, �au kh��p, la�nh nha�t v��i ti�nh du�c, li��t d��ng, tinh di�ch ha�n la�nh kh�ng sinh l��c, la�nh da� con kh�ng ch��a, n���c ti��u nhi��u, �a�i d��m, d��ng ty� va� d��ng th��n suy y��u, la�nh bu�ng, t��c bu�ng, �au bu�ng, d��ng h�, thu�y thu�ng, cho�ng m��t, hoa m��t, u� tai do ch��c n�ng gan va� th��n suy y��u va� tinh huy��t thi��u hu�t g�y n�n cu�ng nh� ca�c ch��ng to�c ba�c, r�u ba�c tr���c tu��i, g�n c��t y��u, tre� em pha�t tri��n kh�ng t��t, tho�p tre� em kh�ng li��n, mo�c r�ng mu��n, ph��i h�, th��n h�, th��n kh�ng na�p khi� d��n ���n ho, th��n d��ng suy y��u, ha� nguy�n h� la�nh, b�ng huy��t phu� n��, ba�ch ���i v.v.

Tho� Ti T��

Tho� Ti T��: Vi� cay, vi� cam, ti�nh bi�nh ho�a, quy kinh la�c th��n, gan va� ty�, g��m b��n c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u, m��t la� b�� th��n i�ch tinh, thi�ch h��p ch��a tri� ca�c ch��ng th��n h�, �au l�ng, li��t d��ng, di tinh, n���c ti��u nhi��u, la�nh da� con kh�ng ch��a, gia�i kha�t. C�ng hi��u th�� hai la� d���ng gan sa�ng m��t, thi�ch h��p ch��a tri� ca�c ch��ng gan th��n kh�ng �u�, m��t m��. C�ng hi��u th�� ba la� tri� i�a cha�y v��i s�� bi��u hi��n cu�a ca�c tri��u ch��ng nh� ty� th��n d��ng h�, ph�n lo�ng i�a cha�y. C�ng hi��u th�� t� la� an thai, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng thai nhi b��t y�n.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng Tho� Ti T�� s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 10-20 gam.

�i��u c��n pha�i l�u y� la�: Tho� Ti T�� co� c�ng hi��u n��i b��t v�� b�� d��ng, nh��ng ng���i �m h� ho�a v���ng, ph�n c��ng, n���c ti��u ng��n, ma�u �o� kh�ng n�n du�ng.

Sa Uy��n T��

Sa Uy��n T��: Vi� cam, ti�nh �n, quy kinh la�c gan va� th��n. Sa Uy��n T�� g��m hai c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u: M��t la� b�� th��n c�� tinh, thi�ch h��p ch��a tri� ca�c ch��ng th��n h�, �au l�ng, li��t d��ng di tinh, n���c ti��u nhi��u, �a�i d��m, ba�ch ���i phu� n�� qua� nhi��u. C�ng hi��u th�� hai la� d���ng gan sa�ng m��t, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng m��t m��, cho�ng m��t, hoa m��t.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng Sa Uy��n T�� s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 10-20 gam.

�i��u c��n pha�i l�u y� la�: Sa Uy��n T�� la� vi� thu��c �n b��, mang ti�nh ch��n gi��, cho n�n nh��ng ng���i �m h� ho�a v���ng, ti��u ti��n kh�ng th�ng ki�ng du�ng.

Tho� Ti T�� va� Sa Uy��n T�� ���u vi� cam, quy kinh la�c gan va� th��n, co� th�� b�� th��n tr�� d��ng, cu�ng c�� tinh di�ch, gia�m n���c ti��u, d���ng gan sa�ng m��t, ���u co� c�ng hi��u ch��a tri� ca�c ch��ng �au l�ng do th��n h� g�y n�n, li��t d��ng kh�ng sinh l��c, di tinh, hoa�t tinh, ba�ch ���i phu� n�� qua� nhi��u; gan th��n kh�ng �u�, m��t m�� kh�ng sa�ng va� thi� l��c gia�m xu��ng do thi��u s�� b�� d���ng g�y n�n. Hai vi� thu��c na�y th���ng du�ng chung v��i nhau trong l�m sa�ng. �i��u kha�c nhau la�, Tho� Ti T�� ti�nh bi�nh ho�a kh�ng no�ng nhi��t, v��a co� th�� b�� th��n d��ng, la�i co� th�� b�� th��n i�ch tinh, la� vi� thu��c b�� �m b�� d��ng, ���ng th��i co� th�� c��m i�a cha�y, an thai, cu�ng co� th�� du�ng ��� ch��a tri� ch��ng �i loa�ng do ch��c n�ng ty� va� th��n suy y��u g�y n�n, gan th��n kh�ng �u�, nguy�n khi� thai nhi kh�ng v��ng ma� d��n ���n thai nhi b��t y�n, ra ma�u khi co� thai v.v. Tho� Ti T�� la� vi� thu��c t��t b�� d���ng kinh la�c gan, th��n va� ty� m��t ca�ch bi�nh ho�a. C�ng hi��u b�� gan, b�� th��n cu�a Sa Uy��n T�� kh�ng b��ng Tho� Ti T��, nh�ng co� c�ng hi��u ch��ng di hoa�t kha� n��i b��t, cho n�n Sa Uy��n T�� th���ng hay du�ng ��� ch��a tri� ch��ng di tinh, gia�m n���c ti��u va� tri� ba�ch ���i phu� n��.