Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
Thu��c thanh nhi��t ti�u ���m:Vo� trai so� bi��n-�a� bo�t bi��n-Lu��ng ngo�i
   2008-02-01 13:58:21    cri
Ph��n l��n thu��c thanh nhi��t ti�u ���m ���u thu��c ti�nh ha�n va� ti�nh ma�t, co� c�ng hi��u thanh nhi��t ti�u ���m, trong �o� co� m��t s�� thu��c mang d���c hi��u th��m nhu��n, m��t s�� thu��c thi� vi� m��n, co� c�ng hi��u la�m m��m va� tan ha�ch. Thu��c thanh nhi��t ti�u ���m chu� y��u ch��a tri� ch��ng ���m do nhi��t g�y n�n, thi� du� nh� bi� ho, hen xuy��n, ���m ���c m��u va�ng; n��u ���m ���c kh�ng th�� kha�c ra, m��m kh�, l���i kh�, n�n s�� du�ng thu��c ti�u ���m mang ti�nh ch��t nhu��n ph��i; ca�c ch��ng b��nh nh� ���m nhi��t, ���ng kinh, tru�ng phong v.v cu�ng co� th�� du�ng thu��c thanh nhi��t ti�u ���m. Thu��c thanh nhi��t ti�u ���m thu��c d���c hi��u ti�nh ha�n, ti�nh ma�t va� nhu��n ph��i, vi� v��y kh�ng n�n du�ng ��� ch��a tri� ch��ng co� ���m b��i ha�n khi� va� th��p g�y n�n.

Vo� trai so� bi��n: Vi� m��n , ti�nh ha�n, quy kinh la�c ph��i va� da� da�y, g��m co� n�m c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u: M��t la� thanh ph��i ti�u ���m, thi�ch h��p ch��a tri� ca�c ch��ng b��nh nh�: Ph��i nhi��t, ���m nhi��t d��n ���n ho va� hen xuy��n, tr���ng h��p na�y du�ng chung v��i Thanh �a�i (m��t loa�i my� ph��m ma� phu� n�� th��i x�a du�ng ��� ve� l��ng mi). C�ng hi��u th�� hai la� co� ta�c du�ng la�m m��m cu�c c��ng tan hoa�ch, thi�ch h��p ch��a tri� ca�c ch��ng b���u c��, ���m tha�nh ha�ch tha�nh cu�c. Hai la� l��i ti��u, du�ng ��� ch��a tri� ch��ng t� phu�, ti��u ti��n kh�ng th�ng. C�ng hi��u th�� ba la� tri� �� chua �au da� da�y. Th�� t� la� Vo� trai so� bi��n co� c�ng hi��u cho�ng la�nh v��t th��ng, thi�ch h��p du�ng ��� ch��a tri� ch��ng mu�n nho�t va� bo�ng l��a.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng Vo� trai so� bi��n s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 10-15 gam, n��u du�ng da�ng b��t thi� n�n bo�c va�i r��i m��i s��c.

�a� bo�t bi��n: Vi� m��n, ti�nh ha�n, quy kinh la�c ph��i va� th��n, g��m ba c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u: M��t la� thanh ph��i ti�u ���m v��i ch��ng ���m nhi��t d��n ���n bi� ho va� hen xuy��n. Hai la� co� ta�c du�ng la�m m��m cu�c c��ng tan ha�ch, thi� du� nh� vi�m ha�ch lim ph� c�� va� na�ch, b���u c��. C�ng hi��u th�� ba cu�a �a� bo�t bi��n la� l��i ti��u th�ng l��u, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng ti��u ti��n ra ma�u, ra so�i.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng �a� bo�t bi��n s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 10-15 gam. N�n ���p v�� s��c tr���c nh��ng vi� thu��c kha�c.

Lu��ng ngo�i: Vi� m��n, ti�nh bi�nh ho�a, quy kinh la�c ph��i, da� da�y va� gan, g��m ba c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u: M��t la� ti�u ���m, co� ta�c du�ng la�m m��m cu�c c��ng ha�ch c��ng, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng vi�m ha�ch lim ph� c�� va� na�ch, b���u c��. Hai la� pha� �� tan ha�ch, du�ng ��� la�m m��m cu�c c��ng va� ha�ch c��ng trong c� th�� con ng���i. C�ng hi��u th�� ba cu�a Lu��ng ngo�i la� tri� �� chua va� gia�m �au, thi� du� nh� gan vi� b��t ��n, �au da� da�y, �� chua v.v.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng Lu��ng ngo�i s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 10-15 gam, n�n ���p v�� va� s��c tr���c ca�c vi� thu��c kha�c. Tr���ng h��p nghi��n tha�nh b��t thi� m��i l��n du�ng t�� 1-3 gam la� v��a.

�i��u c��n pha�i l�u y� la�: Du�ng Lu��ng ngo�i s��ng co� c�ng hi��u ti�u ���m tan ha�ch, du�ng Lu��ng ngo�i sao thi� co� c�ng hi��u tri� �� chua gia�m �au.

No�i to�m la�i: Vo� trai so� bi��n, �a� bo�t bi��n va� Lu��ng ngo�i ���u vi� m��n, co� c�ng hi��u ti�u ���m, la�m m��m cu�c c��ng tan ha�ch, ���ng th��i co� th�� ch��a tri� ca�c ch��ng b��nh nh�: B���u c��, vi�m ha�ch Lim ph� c�� va� na�ch, ���m ha�ch b��i nhi��t g�y n�n, trong �o� Vo� trai so� bi��n va� �a� bo�t bi��n la�i co� c�ng hi��u thanh ph��i ti�u ���m, co� th�� tri� ph��i nhi��t, ho�a v���ng d��n ���n ���m, bi� ho va� hen xuy��n, ���m ���c m��u va�ng v.v; Vo� trai so� bi��n va� Lu��ng ngo�i co�n co� th�� tri� �� chua gia�m �au, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng �au da� da�y va� �� chua. �i��u kha�c nhau la� Vo� trai so� bi��n co� th�� l��i n���c ti�u s�ng t��y, ch��a tri� thu�y thu�ng, ti��u ti��n kh�ng th�ng. �a� bo�t bi��n co� th�� l��i n���c ti��u th�ng l��u, cu�ng co� th�� ch��a tri� ti��u ti��n ra ma�u, ra so�i. Lu��ng ngo�i co�n co� c�ng hi��u pha� �� tan ha�ch, la�m m��m ca�c cu�c c��ng va� ha�ch c��ng trong c� th��, thi� du� nh� gan va� ti� bi� s�ng phu� v.v.