Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  T Xuyn tri dy--Ngon la Vn hoa dn tc Khng lai bung chay
   2009-05-07 15:08:33    cri

Nghe Online

Trn ng t T Xuyn Trung Quc xay ra vao ngay 12 thang 5 nm ngoai nm vao ung khu vc c tru cua dn tc Khng Trung Quc. Trn ng t a cp i tinh mang cua mt s Nha ngh nhn dn gian dn tc Khng, pha huy ban lang, Vn hoa truyn thng cua dn tc Khng thit hai nghim trong. Sau mt nm a tri qua, cng tac bao tn va khi phuc lai nn Vn hoa dn tc Khng a co tin trin nh th nao ?

Ngi ang ca hat la chi Vng Chn Phng, chi sinh sng tai thn Ng T Kh, thi trn Anh Tu tinh T Xuyn. Chi Phng la ngi dn tc Khng, nm nay 44 tui. Chi khng nhng hat rt hay bai hat dn tc Khng, ma con rt kheo tay thu thua cac kiu cach mau sc truyn thng dn tc Khng nh vai lot giy, khn vung, khn tht lng, khn choang. Nhng tinh hoa vn hoa truyn thng dn tc Khng ma chi nm c hoan toan la do t hoc, khng co ngi day. Nhin chi la moi ngi thy nim hy vong phat trin truyn ba va k tha cua Nn vn hoa dn tc Khng.

Ti khng c hoc qua, u la chu nht v nha xem ngi gia lam nh th nao thi ti lam nh th y. Hoi cac cu, ngi gia khng co vn hoa, chi bao chau m s chi thu la c, xem hoa bt u thu t u thi chau se bit thu nh th nao. Cai nay khng cn day, cung d hoc thi.

Dn tc Khng la mt trong nhng dn tc c xa nht cua Trung Quc, a co lich s hn 3000 nm. Dn tc Khng thich trong nhng ngi nha xy bng a trn sn nui, vi vy c goi la "Dn tc trn vng my". Thap canh cua ngi dn tc Khng xy ct da theo phng phap ky thut truyn thng, co ting tm trong lich s kin truc Trung Quc thm chi ca th gii. Trang phuc, ca mua va nhac cu cua ho u co c sc dn tc mi me.

Sau khi xay ra trn ng t manh, C quan bao tn vn vt va nghin cu di san vn hoa cua chinh phu va dn gian a lp tc bt tay thanh lp Nhom cng tac, lao ti vung bi thin tai iu tra tinh hinh tn tht v vn vt, nu kin nghi gi gin bao tn vn vt. Nhiu b va uy ban nh B Vn hoa Trung Quc a tuyn b thanh lp Khu thi im bao v sinh thai vn hoa dn tc Khng, va cng b Cng yu qui hoach, a nhng Khu c tru dn tc Khng cua tinh T Xuyn va tinh Thim Ty vao pham vi gi gin bao tn, nhng di tich vn vt c, ngi truyn ba va k tha di san vn hoa phi vt th.v.v... trong Khu bao tn u c trong im bao v, nha nc se cung cp tai chinh cho cng tac nay.

Th trng B Vn hoa Trung Quc Chu Hoa Binh noi, Dn tc Khng khng co vn t cua minh, truyn ba va k tha vn hoa u la truyn khu, ht i nay n i khac, phai tng cng bao v ngi k tha, xy dng ni hoat ng truyn ba va k tha, li dung ky thut s m rng pham vi truyn ba va sc anh hng cua vn hoa dn tc Khng.

Vn hoa dn tc Khng la nh ngi k tha truyn ba, bao v ngi la nong ct. Thng qua cng tac bao v cho nhng ngi k tha nay co th tin hanh hoat ng truyn ba. Cn phai tin hanh bao tn hin vt va tai liu quan trong, thng qua su tm hin vt va chinh ly tai liu cho nn vn hoa nay cang c bao tn mt cach co h thng. Chung ta se tip tuc m rng ni dung Nha bao tang ky thut s, xy dng Kho d liu chuyn , li dung khoa hoc ky thut hin ai bao v Nn vn hoa dn tc Khng.

Bc Xuyn la huyn t tri dn tc Khng duy nht cua Trung Quc, k tha Nn vn hoa dn tc Khng, Trng trung hoc Bc Xuyn sau khi ng t a m thm mn giang vn hoa dn tc Khng va day hat nhng bai ca dn tc Khng, mi tun hai tit, do mt giao vin chuyn phu trach. Giao vin ho T Trng trung hoc Bc Xuyn cho chung ti bit :

Chung ti ang t chc giao vin bin soan giao trinh tng quan Vn hoa dn tc Khng, hin nay giao trinh ang c bin soan, sau khi bin soan xong se c ph bin trong toan trng.

Dn tc Khng hin co hn 300 nghin ngi, trn 80 o/o c tru tai huyn Mu Chu t tri dn tc Tang va dn tc Khng A-ba, huyn Vn Xuyn va huyn t tri dn tc Khng Bc Xuyn thanh ph Min Dng tinh T Xuyn. Nhng khu vc nay va vn nm trong Khu vc thin tai nng trong Trn ng t manh 12 thang 5. Trn ng t manh 8 Rich-te chp mt p n a pha huy hu ht thi trn va lang ban c tru cua ngi dn tc Khng. Nay trong qua trinh xy dng lai lang ban va thi trn, ni bt c sc vn hoa dn tc Khng la mt trong nhng trong im xy dng lai. Pho chu tich chu A-ba Tiu Hu Tai noi, cng tac bao v va xy dng lai Nn vn hoa dn tc Khng a trin khai u vao y.

Chung ti a khai thac chinh ly vn hoa dn tc Khng va phong cach kin truc cua dn tc Khng hoa nhp hoan toan vao trong cng tac tai thit sau ng t. Xy dng a s dung mt s phong cach vn hoa dn tc Khng. V khai thac va chinh ly Nn vn hoa dn tc Khng, chung ti a quyt inh xy dng mt Nha bao tang Vn hoa dn tc Khng tai huyn Mu, hin nay cng trinh nay a khi cng xy dng.

S Xy dng tinh T Xuyn nhm vao truyn thng cua Nn vn hoa dn tc Khng, a xut ban Tp s thit k nha cho c dn, kt hp tp quan c tru cua ngi ia phng, thit k nhng cn h nha phu hp vi nhu cu c tru cua ho. Ban lang Ji-na-jiang huyn Bc Xuyn la mt trong nhng qui hoach nh vy, tng bc t ban thit k tr thanh hin thc. Trong trn ng t manh 12 thang 5, a s nha cua dn tc Khng thn Miu Nhi Thach thi trn Li C huyn Bc Xuyn u bi pha huy, rung t u bi nui l vui lp. Nay trn manh t nay a moc ln mt thn lang vi phong cach c sc dn tc Khng va hoan toan mi me, t tn la ban Ji-na-jiang. Ji-na-jiang la n thn xinh ep nht cua dn tc Khng, ban Ji-na-jiang vi ngu y la ni c tru cua n thn xinh ep.

ng Dng Hiu Cn, Pho chu tich thi trn Li C phu trach xy dng ban Ji-na-jiang con co s tinh toan cua minh, ng bit i vi ba con dn tc Khng ia phng ma noi, an c chi mi la bc u, quan trong hn la lac nghip, ngi dn tc Khng chi co con chau sinh sng ng uc trn manh t nay, thi Nn vn hoa dn tc Khng mi co th khng ngng phat trin va k tha.

Trc khi xay ra ng t, nhn dn ia phng chu yu la da vao nng nghip va chn nui sinh sng, sau khi ng t a nhin thy ban lang mi cua dn tc Khng moc ln, chu yu suy xet ti s phat trin Nganh du lich. Hin nay chung ti co quy hoach bc u, chung ti thc hin phn loai quan ly 71 gia inh c dn y, mt b phn kinh doanh nha tro, mt b phn kinh doanh Nha hang n ung. Con mt b phn na chung ti t chc ca mua dn tc Khng va thu dt dn tc Khng, se mang lai thi c tng i tt cho s phat trin cua Nganh du lich ia phng chung ti.

Chi Si Thanh An trc khi xay trn ng t chu yu lam ngh nng. Nay gia inh chi a vao nha ca lang ban mi dn tc Khng, chi mang nhng mt hang cng ngh dn tc Khng do chi t thu va ca giay rm mang c sc c ao cua dn tc Khng n ban tai ch mi xy, mc du hin nay khach du lich khng nhiu lm, nhng chi tran y nim tin i vi tng lai cua minh.

Nu du lich hinh thanh qui m, bun ban nht inh dn dn kha ln, cung mong cang co nhiu du khach ti ban lang dn tc Khng chung ti.

Trung Quc mi a ra "Cng yu qui hoach Khu thi im bao v sinh thai vn hoa dn tc Khng" cung a khuyn khich ia phng khai thac san phm co gia tri thng mai va ngh thut cua dn tc Khng.