Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nha di truyn hoc thc vt Ly Tin Vn
   2009-08-20 16:47:06    CRIonline
Ly Tin Vn (1902-1976) la nha di truyn hoc thc vt. Ngi t nn mong di truyn hoc t bao cua Trung Quc, lam cng tac nghin cu v t bao, di truyn va tin hoa cua cac loai thc vt ngu cc cung nh nghin cu lai tao ging va nng cao cht lng ging lua nc va lua mi, thu c nhiu thanh qua gia tri.

Ly Tin Vn sinh nm 1902 tai Huyn Giang Tn tinh T Xuyn. Nm 1915 thi vao lp d bi i My lu hoc Thanh Hoa. Nm 1923 theo hoc khoa Lam vn ai hoc Pu-u- bang In-i-a-na My; nm 1926 lam nghin cu sinh ai hoc C-nen, chuyn nganh di truyn hoc di s hng dn cua giao s -m-xn. Vic sang lp va phat trin nghin cu di truyn hoc cua Ng luc o la do giao s -m-xn va cac hoc tro cua ng nghin cu. Ly Tin Vn la hoc sinh Trung Quc duy nht trong tp th nghin cu nay. Lun vn cua ng la di truyn cua mt ging Ng lun, nm 1929 ng bng tin si va v nc.

Sau khi v nc, Ly Tin Vn tng nhiu ln thay i ni lam vic do khng phu hp vi chuyn nganh cua ng. Trc ht ng giang day tai Khoa t tm trng ai hoc Trung ng, sau o i lu hoc t tuc tai Nht Ban, nghin cu v di truyn t bao Tm. Sau khi v nc giang day tai khoa Sinh ai hoc ng Bc. Khng bao lu lai giang day tai Vin Nng hoc ai hoc Bc Binh. Nm 1932, ti Khai Phong giang day tai Vin Nng hoc ai hoc Ha Nam. Mc du mi trng tng i kho khn nhng ng khng t bo nghin cu v ly lun, trc tin hoan thanh cng trinh nghin cu v t bao Bi ng va lai ging Bi ng. Sau lai chuyn sang nghin cu v nhn ging cy hat de, tng cng b nhiu cng trinh nghin cu trn cac tap chi trong va ngoai nc.

Nm 1935 ng giang day tai Vin Nng hoc ai hoc Vu Han. Trong hai nm ri cng tac tai y a khi dy nim ao c nghin cu khoa hoc cua ng. ng a trin khai nhng d an nghin cu v lai ging lua nc, lua mi, hat de 4 dong tai Khoa Nng hoc co qui m bc u cua ai hoc Vu Han.

Trong 9 nm t 1938-1946, Ly Tin Vn vi mong mun c bao ap cho t nc a mit mai nghin cu va thu c thanh tich ni bt trong vic nghin cu di truyn hoc va nhn ging. ng a ao tao ra nhng hoc tro ni ting sau nay nh Ly Canh Hung, Bao Vn Khu...va cung vi cac hoc tro thu c nhiu thanh qua nghin cu. ng dc sc vao cng tac nghin cu tng san lng lng thc cua toan tinh. Mua he nm 1944, ng cung my chuyn gia sang My khao sat v nng nghip. Nm 1946 ng lam nghin cu vin cua Vin thc vt Trung ng Thng Hai, tip tuc nghin cu di truyn t bao cua lua mi, hat de...Trong thi gian nay ng con nhn li mi cua Cng ty ng mia ai Loan tng nhiu ln ti ai Loan khao sat v trng mia ng. Thang 7-1948, Ly Tin Vn c bu lam Vin si Vin nghin cu Trung ng.

Cui nm 1948, Ly Tin Vn ti ai Loan va lam vic tai Cng ty mia ng ai Loan, tin hanh nghin cu cai tao ging mia trong 14 nm tri. Luc o 70 o/o ngoai hi cua ai Loan la nh xut khu ng, bi vy ng c nng dn trng mia goi la "Vi thn cua mia ng".